ข่าว


article thumbnailขอเชิญร่วมประชุมเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี ๒๕๕๗ สัมมนา “ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์” ครั้งที่ ๗ ตอน “ตำราวารสารศาสตร์ คอนเวอร์เจนซ์”
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย THAI  JOURNALISTS   ASSOCIATION ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์.๐-๒๖๖๘-๙๔๒๒ โทรสาร. ๐-๒๖๖๘-๗๕๐๕  E-mail :reporter@inet.co.t...

article thumbnailสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรเพื่อมุ่งสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย”
    วันที่ 24 - 25 เมษายน 2557สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน   จัดโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรเพื่อมุ่งสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย” เพื่อเสริมสร้างให้ความรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับสิทธิในการร้องเรียนตามรัฐธรรมนูญ และแก้ไขปัญห...

จดหมายข่าว

จดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน 52

จดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน 52

จดหมายข่าวของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติฉบับนี้ คณะผู้จัดทำได้นำภารกิจที่คณะกรรมการออกไปทำหน้าที่ประสานงานร่วมกับองค์กรอื่นเพื่อเป็นการเผยแพร่และแนะนำส...

จดหมายข่าวประจำเดือนสิงหาคม 52

จดหมายข่าวประจำเดือนสิงหาคม 52

จดหมายข่าวสภาการหนังสือพิมพ์แห่ชาติ ครบ 12 ปี เรายิ่งก้าวไปข้างหน้า ยิ่งมากปีเรายิ่งพัฒนาไปแนวทางที่มีคุณภาพ โดยเนื้อหาสาระในวารสารจดหมายข่าวฉบับนี้มา...