Default thumbnail.Default thumbnail.

ข้อบังคับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ว่าด้วยวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๖๔

  เมื่อ: วันอังคาร, มิถุนายน 24th, 2014, หมวด

ข้อบังคับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

ว่าด้วยวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๖๔

——————————————-

ตามที่สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองด้านจริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชน ได้ออกข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ๒๕๖๔ มาใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จึงเป็นการสมควรที่สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติต้องออกข้อบังคับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติว่าด้วยวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้ เพื่อไว้ใช้บังคับ ดังต่อไปนี้

หมวด ๑ บททั่วไป

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ว่าด้วยวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓  ในข้อบังคับนี้

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ตามธรรมนูญสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรม ตามธรรมนูญสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓

“คณะทำงาน” หมายถึง คณะทำงานพิจารณาเรื่องร้องเรียน ตามข้อบังคับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติว่าด้วยวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๖๔

“คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ” หมายถึงคณะทำงานซึ่งทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับให้สื่อมวลชนประพฤติอยู่ในกรอบจริยธรรมตามธรรมนูญสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยไม่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคสื่อ

“จริยธรรม” หมายถึง จริยธรรมแห่งผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔

“เรื่องร้องเรียน” หมายถึงการร้องเรียนเรื่องจริยธรรมของสื่อมวลชน หรือพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่สังกัดสมาชิก

“ข่าว เนื้อหาข่าว การแสดงความคิดเห็น เนื้อหาทั่วไป” หมายถึง ข่าว เนื้อหาข่าว การแสดงความคิดเห็น เนื้อหาทั่วไป ตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔

หมวด ๒ การร้องเรียน

ข้อ ๔  การร้องเรียนว่าข่าว เนื้อหาข่าว การแสดงความคิดเห็น และเนื้อหาทั่วไป ที่ปรากฏในสื่อมวลชน หรือพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่สังกัดสมาชิก ซึ่งผู้ร้องเรียนเห็นว่าเสียหายหรือขัดต่อข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔  ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมด้วยหลักฐานต่อสื่อมวลชนนั้น เพื่อบรรเทาความเสียหายตามควรแก่กรณี

ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนมิได้ดำเนินการตามวรรคแรก ให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาและหากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีมูลให้ส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังสื่อมวลชนที่ถูกร้องเรียนโดยไม่ชักช้า

การร้องเรียนตามข้อนี้ สามารถกระทำโดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติกำหนดได้ด้วย 

ข้อ ๕ เมื่อผู้ร้องเรียนได้ดำเนินการตามข้อ ๕ แล้วถูกปฏิเสธหรือเพิกเฉยจากสื่อมวลชนนั้นไม่น้อยกว่าสามสิบวัน หรือการบรรเทาความเสียหายไม่เป็นที่พอใจ ผู้ร้องเรียนมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการจริยธรรม เพื่อพิจารณาต่อไป

ข้อ ๖  เมื่อความปรากฏแก่คณะกรรมการจริยธรรมว่า ข่าว เนื้อหาข่าว การแสดงความคิดเห็น และเนื้อหาทั่วไป ในสื่อมวลชน หรือพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ขัดต่อจริยธรรมแห่งวิชาชีพ คณะกรรมการจริยธรรมมีสิทธิหยิบยกขึ้นดำเนินการพิจารณาได้

ข้อ ๗ การยื่นคำร้องเรียนสื่อมวลชนหรือผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ว่ามีพฤติกรรมที่ขัดต่อจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุ ชื่อ อายุ ภูมิลำเนา ที่อยู่ อาชีพ และตำแหน่งหน้าที่ พร้อมด้วยหลักฐานประกอบการร้องเรียน ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ ตำแหน่งหน้าที่ หรือสื่อมวลชนที่ต้องการร้องเรียนต่อคณะกรรมการจริยธรรม เพื่อดำเนินการพิจารณาตามข้อบังคับ

ในการยื่นเรื่องร้องเรียน คณะกรรมการจริยธรรม หรือคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ สามารถหยิบยกข่าว เนื้อหาข่าว การแสดงความคิดเห็น และเนื้อหาทั่วไป ในสื่อมวลชน หรือพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ขัดต่อจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาได้

เมื่อคณะกรรมการจริยธรรม ได้รับเรื่องร้องเรียนตามสองวรรคแรกแล้ว ให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาส่งหรือไม่ส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้คณะทำงานดำเนินการตามข้อบังคับโดยไม่ชักช้า

ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณารับหรือไม่รับเรื่องร้องเรียน ต้องแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบพร้อมแสดงเหตุผลโดยไม่ชักช้า

ผู้ร้องเรียนมีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวัน นับแต่วัน   ที่ทราบคำสั่ง

ข้อ ๘ การร้องเรียนให้กระทำภายในกำหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่ผู้ร้องเรียนทราบเรื่อง แต่หากคณะกรรมการจริยธรรมเห็นสมควรจะรับไว้พิจารณาตามธรรมนูญสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อ ๒๓ (๓) ก็ได้   

หมวด ๓ การรับเรื่องร้องเรียน

ข้อ ๙ เรื่องร้องเรียนตามหมวด ๒ ให้คณะทำงานพิจารณาเรื่องร้องเรียนรับเรื่องร้องเรียนนั้นไว้พิจารณา หากเห็นว่าเรื่องร้องเรียนนั้น ไม่ขัดต่อข้อบังคับนี้ ในหมวด ๒ และไม่ต้องห้ามตามธรรมนูญสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๓

ข้อ ๑๐ เรื่องที่คณะกรรมการจริยธรรมเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ หรือมีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับข่าว เนื้อหาข่าว การแสดงความคิดเห็น และเนื้อหาทั่วไป ที่ปรากฏในสื่อมวลชน ที่เป็นสมาชิก หรือจากพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่สังกัดสมาชิก ขัดต่อข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน คณะกรรมการจริยธรรมมีสิทธิหยิบยกขึ้นพิจารณาและดำเนินการตามข้อ ๒๒ (๒) แห่งธรรมนูญสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ก็ได้

ข้อ ๑๑ เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมมีมติรับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณาแล้ว ให้แจ้งผู้ถูกร้องเรียน และสื่อมวลชนต้นสังกัดที่ผู้ถูกร้องเรียนเป็นสมาชิกทราบ พร้อมกับส่งเรื่องร้องเรียน เพื่อให้ผู้ถูกร้องเรียนชี้แจงหรือแก้ข้อร้องเรียนภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้ถูกร้องเรียนรับทราบเรื่องร้องเรียน

ข้อ ๑๒ การสละสิทธิชี้แจงหรือแก้ข้อร้องเรียน หรือกรณีที่ผู้ถูกร้องเรียนนำเรื่องที่ถูกร้องเรียนไปดำเนินคดีกับผู้ร้องเรียน  ไม่เป็นเหตุให้การพิจารณาเรื่องร้องเรียนยุติ

หมวด ๔ การพิจารณาเรื่องร้องเรียน

ข้อ ๑๓ เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณา คณะกรรมการจริยธรรมจะแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาเรื่องร้องเรียน เพื่อพิจารณาเฉพาะเรื่องก็ได้

ข้อ ๑๔ ให้คณะทำงานพิจารณาเรื่องร้องเรียน หรือคณะทำงานเฉพาะเรื่องมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วัตถุพยาน และหลักฐานอื่นที่กฎหมายให้การยอมรับจากผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีอำนาจเชิญบุคคลมาให้ถ้อยคำหรือขอเอกสารหลักฐานจากผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง ในการพิจารณาข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานทั้งหมดทุกประเภท ให้ใช้วิธีการไต่สวนและค้นหาความจริง โดยให้รับฟังบันทึกคำพยานที่ได้ทำขึ้น แล้วสรุปความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรมเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด ทั้งนี้ คณะกรรมการจริยธรรมอาจสั่งให้คณะทำงานพิจารณาเรื่องร้องเรียนหรือคณะทำงานเฉพาะเรื่อง ทำการไต่สวนเพิ่มเติมได้หากเห็นสมควรโดยไม่ชักช้า

 (๒) ดำเนินการไกล่เกลี่ย ประนีประนอม เรื่องร้องเรียนระหว่างคู่กรณี ตามที่เห็นสมควรได้

ข้อ ๑๕ เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมได้มีมติรับเรื่องร้องเรียนแล้ว ให้พิจารณาเรื่องนั้นให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่มีมติรับเรื่องดังกล่าว และเมื่อได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนเสร็จแล้ว ให้แจ้งผลการพิจารณาให้คณะกรรมการ และคู่กรณี ทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่การพิจารณาเสร็จสิ้น

ข้อ ๑๖ ภายใต้ ข้อ ๖ และข้อ ๘ แห่งข้อบังคับนี้ การพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม จะต้องปรากฏชื่อผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน ตำแหน่ง หน้าที่ สังกัดสื่อมวลชนที่เป็นสมาชิกตามธรรมนูญสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงข้อกล่าวหาและคำแก้ข้อกล่าวหา พยานหลักฐาน ข้อเท็จจริงในการพิจารณา และผลการพิจารณาว่าละเมิดจริยธรรมหรือไม่ ข้อใด ประการใด และวัน เดือน ปี ของคำพิจารณาวินิจฉัย พร้อมด้วยความรับผิดทางจริยธรรม ตามธรรมนูญสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๓

ข้อ ๑๗การประชุมของคณะกรรมการจริยธรรม จะต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีที่กรรมการในคณะกรรมการจริยธรรม หรือบุคลากรในต้นสังกัด หรือต้นสังกัดของกรรมการในคณะกรรมการจริยธรรม เป็นผู้มีผลประโยชน์ขัดกันในเรื่องที่ร้องเรียนนั้น ให้กรรมการผู้นั้นออกจากที่ประชุมในระหว่างการพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว โดยให้ถือเป็นการงดออกเสียง

การลงมติให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุม หากเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงได้อีกครั้งหนึ่ง

ข้อ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรม คณะทำงาน และคณะทำงานเฉพาะตามข้อ ๑๕ ต้องรักษาความลับในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามระเบียบของคณะกรรมการจริยธรรมโดยเคร่งครัด การแถลง หรือให้ข่าวผลการพิจารณา ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของประธานคณะกรรมการจริยธรรม หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย

ข้อ ๑๙ บรรดาเอกสารและถ้อยคำสำนวนเรื่องร้องเรียนจริยธรรมถือเป็นความลับ ให้มีการจัดเก็บรักษาอย่างเป็นระเบียบ มีทะเบียนรับส่งเพื่อสะดวกแก่การค้นหา และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกประเภท ต้องไม่เปิดเผยหรือนำไปใช้ในทางที่อาจเป็นผลให้ผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน และหรือพยานบุคคล ได้รับความเสียหายจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, มิถุนายน 24th, 2014, หมวด
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2021
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 28, 2021 มิถุนายน 29, 2021 มิถุนายน 30, 2021 กรกฎาคม 1, 2021 กรกฎาคม 2, 2021 กรกฎาคม 3, 2021 กรกฎาคม 4, 2021
กรกฎาคม 5, 2021 กรกฎาคม 6, 2021 กรกฎาคม 7, 2021 กรกฎาคม 8, 2021 กรกฎาคม 9, 2021 กรกฎาคม 10, 2021 กรกฎาคม 11, 2021
กรกฎาคม 12, 2021 กรกฎาคม 13, 2021 กรกฎาคม 14, 2021 กรกฎาคม 15, 2021 กรกฎาคม 16, 2021 กรกฎาคม 17, 2021 กรกฎาคม 18, 2021
กรกฎาคม 19, 2021 กรกฎาคม 20, 2021 กรกฎาคม 21, 2021 กรกฎาคม 22, 2021 กรกฎาคม 23, 2021 กรกฎาคม 24, 2021 กรกฎาคม 25, 2021
กรกฎาคม 26, 2021 กรกฎาคม 27, 2021 กรกฎาคม 28, 2021 กรกฎาคม 29, 2021 กรกฎาคม 30, 2021 กรกฎาคม 31, 2021 สิงหาคม 1, 2021