Default thumbnail.Default thumbnail.

ข้อบังคับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ว่าด้วยวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๙

  เมื่อ: วันอังคาร, มิถุนายน 24th, 2014, หมวด

ข้อบังคับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ว่าด้วยวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๙

——————————————-

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับสภาหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ว่าด้วยวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียน อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๗ (๕) แห่งธรรมนูญสภาหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงเห็นสมควรออกข้อบังคับนี้ไว้ ดังต่อไปนี้

 

หมวด ๑

บททั่วไป

          ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ว่าด้วยวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียน พ.ศ.๒๕๕๙

ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศนี้เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ว่าด้วยวิธีพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์          พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ตามธรรมนูญ                 สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรม ตามธรรมนูญ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐

“คณะทำงาน” หมายถึง คณะทำงานพิจารณาเรื่องร้องเรียน ตามข้อบังคับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ว่าด้วยวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๙

“คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ” หมายถึงคณะทำงานซึ่งทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับให้สื่อมวลชนประพฤติอยู่ในกรอบจริยธรรม โดยไม่ละเมิดสิทธิผู้บริโภค

            “จริยธรรม” หมายถึง จริยธรรมแห่งผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙

“เรื่องร้องเรียน” หมายถึงการร้องเรียนเรื่องจริยธรรมของหนังสือพิมพ์ หรือพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ที่สังกัดสมาชิก

 

 

   หมวด ๒

การร้องเรียน

          ข้อ ๕  การร้องเรียนว่าข้อความหรือภาพที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ หรือพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ที่สังกัดสมาชิก ซึ่งผู้ร้องเรียนเห็นว่าเสียหายหรือขัดต่อข้อบังคับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙  ให้แจ้งเป็นหนังสือพร้อมด้วยหลักฐานต่อหนังสือพิมพ์ฉบับนั้น เพื่อบรรเทาความเสียหายตามควรแก่กรณี

ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนมิได้ดำเนินการตามวรรคแรก ให้คณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาและหากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีมูลให้ส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังหนังสือพิมพ์ที่ถูกร้องเรียนโดยไม่ชักช้า

การร้องเรียนตามข้อนี้ สามารถกระทำโดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้ด้วย

ข้อ ๖ เมื่อผู้ร้องเรียนได้ดำเนินการตามข้อ ๕ แล้วถูกปฏิเสธหรือเพิกเฉยจากหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นไม่น้อยกว่าสามสิบวัน หรือการบรรเทาความเสียหายไม่เป็นที่พอใจ ผู้ร้องเรียนมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการจริยธรรม เพื่อพิจารณาต่อไป

ข้อ ๗  เมื่อความปรากฏแก่คณะกรรมการจริยธรรมว่าข้อความหรือภาพในหนังสือพิมพ์ หรือพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ขัดต่อจริยธรรมแห่งวิชาชีพ คณะกรรมการจริยธรรมมีสิทธิดำเนินการพิจารณาได้

ข้อ ๘ การยื่นคำร้องเรียนหนังสือพิมพ์หรือผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ว่ามีพฤติกรรมที่ขัดต่อจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ให้ทำเป็นหนังสือระบุ ชื่อ อายุ ภูมิลำเนา ที่อยู่ อาชีพ ตำแหน่งหน้าที่ พร้อมด้วยหลักฐานประกอบการร้องเรียนและลงลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน และชื่อ ที่อยู่ ตำแหน่งหน้าที่ หรือหนังสือพิมพ์ที่ต้องการร้องเรียนต่อคณะกรรมการจริยธรรม  เพื่อดำเนินการพิจารณาตามข้อบังคับ

ในการยื่นเรื่องร้องเรียน คณะกรรมการจริยธรรม หรือคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ สามารถหยิบยกข้อความหรือภาพในหนังสือพิมพ์ หรือพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ที่ขัดต่อจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาได้

เมื่อคณะกรรมการจริยธรรม ได้รับเรื่องร้องเรียนตามสองวรรคแรกแล้ว ให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาส่งหรือไม่ส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้คณะทำงาน ดำเนินการตามข้อบังคับโดยไม่ชักช้า

ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาไม่รับเรื่องร้องเรียน ต้องแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบพร้อมแสดงเหตุผลโดยไม่ชักช้า

            ผู้ร้องเรียนมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวัน นับแต่วัน   ที่ทราบคำสั่ง

ข้อ ๙ ในกรณีที่ไม่ปรากฏลายมือชื่อของผู้ร้องเรียนโดยแจ้งชัด หากเป็นเรื่องที่ปรากฏว่ามีมูลหรือมีเหตุอันควรรับไว้พิจารณา คณะกรรมการจริยธรรมจะรับไว้พิจารณาก็ได้

ข้อ ๑๐ การร้องเรียนให้กระทำภายในกำหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่ผู้ร้องเรียนทราบเรื่อง แต่หากคณะกรรมการจริยธรรมเห็นสมควรจะรับไว้พิจารณาตามธรรมนูญ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ      ข้อ ๒๑ (๓) ก็ได้

 

หมวด ๓

การรับเรื่องร้องเรียน

          ข้อ ๑๑ เรื่องร้องเรียนตามหมวด ๒ ให้คณะทำงานพิจารณาเรื่องร้องเรียนรับเรื่องร้องเรียนนั้นไว้พิจารณา หากเห็นว่าเรื่องร้องเรียนนั้น ไม่ขัดต่อข้อบังคับนี้ ในหมวด ๒ และไม่ต้องห้ามตามธรรมนูญ         สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ข้อ ๒๑

ข้อ ๑๒ เรื่องที่คณะกรรมการจริยธรรมเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ หรือมีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับข้อความหรือภาพที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ที่เป็นสมาชิก หรือจากพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ที่สังกัดสมาชิก ขัดต่อข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ คณะกรรมการจริยธรรมมีอำนาจหยิบยกขึ้นพิจารณาและดำเนินการตามข้อ ๒๐ (๒) แห่งธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ก็ได้

ข้อ ๑๓  เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมมีมติรับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณาแล้ว ให้แจ้งผู้ถูกร้องเรียน และหนังสือพิมพ์ต้นสังกัดที่ผู้ถูกร้องเรียนเป็นสมาชิกทราบ พร้อมกับส่งเรื่องร้องเรียน เพื่อให้ผู้ถูกร้องเรียนชี้แจงหรือแก้ข้อร้องเรียนภายในสิบห้าวัน

ข้อ ๑๔  การสละสิทธิชี้แจงหรือแก้ข้อร้องเรียน หรือกรณีที่ผู้ถูกร้องเรียนนำเรื่องที่ถูกร้องเรียนไปดำเนินคดีกับผู้ร้องเรียน  ไม่เป็นเหตุให้การพิจารณาเรื่องร้องเรียนยุติ

 

หมวด ๔

การพิจารณาเรื่องร้องเรียน

          ข้อ ๑๕ เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณา คณะกรรมการจริยธรรมจะแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาเรื่องร้องเรียน เพื่อพิจารณาเฉพาะเรื่องก็ได้

ข้อ ๑๖ ให้คณะทำงานพิจารณาเรื่องร้องเรียน หรือคณะทำงานเฉพาะเรื่องมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

  • แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งพยานบุคคล พยานเอกสารและวัตถุพยานจาก ผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีอำนาจเชิญบุคคลมาให้ถ้อยคำหรือขอเอกสารหลักฐานจากผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการพิจารณาและสรุปความเห็นเสนอต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
  • พิจารณาข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานทั้งหมดทุกประเภท ให้ใช้วิธีการไต่สวนและค้นหาความจริงโดยให้รับฟังบันทึกคำพยานที่ได้ทำขึ้น และเสนอต่อคณะทำงานพิจารณาประกอบการวินิจฉัยชี้ขาดได้
  • ดำเนินการไกล่เกลี่ย ประนีประนอม เรื่องร้องเรียนระหว่างคู่กรณี ตามที่เห็นสมควรได้

ข้อ ๑๗  เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมได้มีมติรับเรื่องร้องเรียนแล้ว ให้พิจารณาเรื่องนั้นให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่มีมติรับเรื่องดังกล่าว และเมื่อได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนเสร็จแล้ว ให้แจ้งผลการพิจารณาให้คณะกรรมการ และคู่กรณี ทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่การพิจารณาเสร็จสิ้น

ข้อ ๑๘ ภายใต้ ข้อ ๖ และข้อ ๘ แห่งข้อบังคับนี้ การพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม จะต้องปรากฏชื่อผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน ตำแหน่ง หน้าที่ สังกัดหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นสมาชิกถึงข้อกล่าวหาและคำแก้ข้อกล่าวหา พยานหลักฐาน ข้อเท็จจริงในการพิจารณา และผลการพิจารณาว่าละเมิดจริยธรรมหรือไม่   ข้อใด ประการใด และวัน เดือน ปี ของคำพิจารณาวินิจฉัย พร้อมด้วยความรับผิดทางจริยธรรม ตามธรรมนูญ       สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๐

ข้อ ๑๙ การประชุมของคณะกรรมการจริยธรรม จะต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีที่กรรมการในคณะกรรมการจริยธรรม หรือบุคลากรในต้นสังกัด หรือต้นสังกัดของกรรมการในคณะกรรมการจริยธรรม เป็นผู้มีผลประโยชน์ขัดกันในเรื่องที่ร้องเรียนนั้น ให้กรรมการผู้นั้นออกจากที่ประชุมในระหว่างการพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว โดยให้ถือเป็นการงดออกเสียง

การลงมติให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุม หากเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงได้อีกครั้งหนึ่ง

            ข้อ ๒๐ คณะกรรมการจริยธรรม คณะทำงาน และคณะทำงานเฉพาะตามข้อ ๑๕ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๕ และต้องรักษาความลับในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามระเบียบของคณะกรรมการจริยธรรมโดยเคร่งครัด การแถลง หรือให้ข่าวผลการพิจารณา ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของประธานคณะกรรมการจริยธรรม หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย

ข้อ ๒๑ บรรดาเอกสารและถ้อยคำสำนวนเรื่องร้องเรียนจริยธรรมเป็นความลับ ให้มีการจัดเก็บรักษาอย่างเป็นระเบียบ มีทะเบียนรับส่งเพื่อสะดวกแก่การค้นหา และพยานหลักฐานที่เกี่ยวทุกประเภท ไม่อาจเปิดเผยหรือนำไปใช้ในทางที่อาจเป็นผลให้ผู้ร้องเรียน หรือผู้ถูกร้องเรียนได้รับความเสียหายจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

 

 

หมวด ๕

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๒ เรื่องร้องเรียนที่ค้างการพิจารณาอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้นำข้อบังคับนี้มาใช้บังคับในการพิจารณาต่อไปจนแล้วเสร็จ

 

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

 

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, มิถุนายน 24th, 2014, หมวด
ปฏิทิน
มีนาคม 2021
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มีนาคม 1, 2021 มีนาคม 2, 2021 มีนาคม 3, 2021 มีนาคม 4, 2021 มีนาคม 5, 2021 มีนาคม 6, 2021 มีนาคม 7, 2021
มีนาคม 8, 2021 มีนาคม 9, 2021 มีนาคม 10, 2021 มีนาคม 11, 2021 มีนาคม 12, 2021 มีนาคม 13, 2021 มีนาคม 14, 2021
มีนาคม 15, 2021 มีนาคม 16, 2021 มีนาคม 17, 2021 มีนาคม 18, 2021 มีนาคม 19, 2021 มีนาคม 20, 2021 มีนาคม 21, 2021
มีนาคม 22, 2021 มีนาคม 23, 2021 มีนาคม 24, 2021 มีนาคม 25, 2021 มีนาคม 26, 2021 มีนาคม 27, 2021 มีนาคม 28, 2021
มีนาคม 29, 2021 มีนาคม 30, 2021 มีนาคม 31, 2021 เมษายน 1, 2021 เมษายน 2, 2021 เมษายน 3, 2021 เมษายน 4, 2021