Default thumbnail.Default thumbnail.

ข้อบังคับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติว่าด้วยการเป็นสมาชิก

  เมื่อ: วันอังคาร, มิถุนายน 24th, 2014, หมวด

ว่าด้วยการเป็นสมาชิก พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๖

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒ และข้อ ๑๔ (๒) และ (๔) แห่งธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๐ คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติมีมติให้ออกแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ว่าด้วยการเป็นสมาชิก พ.ศ.๒๕๔๖ ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติว่าด้วยการเป็นสมาชิก พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๖

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความในข้อบังคับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติว่าด้วยการเป็นสมาชิก พ.ศ. ๒๕๔๑ แล้วให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ ๔ สมาชิก หมายถึง องค์กรสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ตามความในข้อ ๒ แห่งธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ และหนังสือพิมพ์ที่ได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกได้ตามข้อ ๗ แห่งข้อบังคับนี้
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ข้อ ๕ หนังสือพิมพ์ที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) เป็นหนังสือพิมพ์ตามคำนิยามในข้อ ๓ แห่งธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๐
(๒) หนังสือพิมพ์นั้น ยอมรับผูกพันและปฏิบัติตามธรรมนูญและข้อบังคับอื่นๆ ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
(๓) หนังสือพิมพ์ที่สมัครเป็นสมาชิก ต้องมีระยะเวลาการตีพิมพ์ที่ชัดเจนดังนี้
– หนังสือพิมพ์รายวัน และราย ๓ วัน ต้องตีพิมพ์เผยแพร่แล้วอย่างน้อย ๖ เดือน
– หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ ต้องตีพิมพ์เผยแพร่แล้วอย่างน้อย ๙ เดือน
– หนังสือพิมพ์ราย ๑๕ วัน และรายเดือน ต้องตีพิมพ์เผยแพร่แล้วอย่างน้อย ๑ ปี
(๔) เป็นหนังสือพิมพ์ที่เน้นการเสนอข่าวสาร และไม่มีเนื้อหาสาระที่ขัดต่อจริยธรรม แห่งวิชาชีพ
(๕) เจ้าของหรือบรรณาธิการต้องไม่เคยถูกองค์กรวิชาชีพอื่นลงโทษ หรือถอนใบอนุญาต หรือองค์กรสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ลงโทษในข้อหาประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพอย่างร้ายแรง
(๖) เป็นหนังสือพิมพ์ที่ได้รับการรับรองจากเจ้าของ หรือบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ที่เป็นองค์กรสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่ง ชาติ อย่างน้อย ๒ องค์กร
(๗) พนักงานในกองบรรณาธิการ ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพที่เป็นสมาชิกสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

ข้อ ๖ การสมัครเป็นสมาชิก ต้องทำเป็นหนังสือตามแบบพิมพ์ที่คณะกรรมการกำหนดยื่นต่อเลขาธิการ โดยเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบำรุงรายปีตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
แบบพิมพ์ตามวรรคแรกจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยเพื่อแสดงชื่อองค์กรที่ขอ สมัครเป็นสมาชิก พร้อมชื่อหนังสือพิมพ์ในสังกัด ลักษณะของหนังสือพิมพ์ ชื่อผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์

ข้อ ๗ ให้เลขาธิการนำคำขอสมัครเป็นสมาชิกตามข้อ ๖ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในโอกาสแรกที่มีการประชุมคณะกรรมการ
มติอนุมัติให้เป็นสมาชิกได้ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของคณะกรรมการทั้งหมด มติของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

ข้อ ๘ เมื่อคณะกรรมการมีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้หนังสือพิมพ์ใดเป็นสมาชิก ให้เลขาธิการแจ้งมติพร้อมเหตุผล แก่หนังสือพิมพ์นั้นโดยมิชักช้า

ข้อ ๙ การพ้นจากสถานภาพการเป็นสมาชิก
(๑) สมาชิกที่ขาดการจ่ายค่าบำรุงสมาชิกติดต่อกัน ๓ ปี จะขาดจากการเป็นสมาชิกสามัญ โดยจะไม่มีสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ไม่มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกคณะกรรมการ และไม่มีสิทธิ์ขอใบรับรองการเป็นสมาชิกเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอประกันตัว ชั่วคราว ทั้งนี้ สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ยังมีสิทธิ์ในการควบคุมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพในองค์กรดังกล่าว
(๒) สมาชิกที่ขาดการจ่ายค่าบำรุงสมาชิกติดต่อกัน ๕ ปี ให้ถือว่าพ้นสถานภาพการ เป็นสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติทันที

ข้อ ๑๐ ข้อบังคับนี้ ไม่ให้ใช้บังคับกับหนังสือพิมพ์ที่เป็นสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ก่อนหน้าข้อบังคับนี้ มีผลบังคับใช้ ยกเว้นข้อ ๙

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖

(นายสมชาย กรุสวนสมบัติ)
ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, มิถุนายน 24th, 2014, หมวด
ปฏิทิน
ตุลาคม 2017
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กันยายน 25, 2017 กันยายน 26, 2017 กันยายน 27, 2017 กันยายน 28, 2017 กันยายน 29, 2017 กันยายน 30, 2017 ตุลาคม 1, 2017
ตุลาคม 2, 2017 ตุลาคม 3, 2017 ตุลาคม 4, 2017 ตุลาคม 5, 2017 ตุลาคม 6, 2017 ตุลาคม 7, 2017 ตุลาคม 8, 2017
ตุลาคม 9, 2017 ตุลาคม 10, 2017 ตุลาคม 11, 2017 ตุลาคม 12, 2017 ตุลาคม 13, 2017 ตุลาคม 14, 2017 ตุลาคม 15, 2017
ตุลาคม 16, 2017 ตุลาคม 17, 2017 ตุลาคม 18, 2017 ตุลาคม 19, 2017 ตุลาคม 20, 2017 ตุลาคม 21, 2017 ตุลาคม 22, 2017
ตุลาคม 23, 2017 ตุลาคม 24, 2017 ตุลาคม 25, 2017 ตุลาคม 26, 2017 ตุลาคม 27, 2017 ตุลาคม 28, 2017 ตุลาคม 29, 2017
ตุลาคม 30, 2017 ตุลาคม 31, 2017 พฤศจิกายน 1, 2017 พฤศจิกายน 2, 2017 พฤศจิกายน 3, 2017 พฤศจิกายน 4, 2017 พฤศจิกายน 5, 2017