Default thumbnail.Default thumbnail.

คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 8

  เมื่อ: วันพฤหัส, เมษายน 16th, 2015, หมวด
รายนามคณะกรรมการ
ลำดับ
ชื่อ- นามสกุล
ตำแหน่ง
ตำแหน่งอนุกรรมการ
1
นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
ประธาน
ประธานคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายเลขานุการ
2
นางอุบลนัดดา สุภาวรรณ
รองประธานคนที่ 1
 
3
นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์
รองประธานคนที่ 2
ประธานคณะอนุกรรมการ
พิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์
4
นายชาย ปถะคามินทร์
เลขาธิการ
 
5
นายเสด็จ บุนนาค
รองเลขาธิการ
 
6
นางสาวผุสดี คีตวรนาฏ
เหรัญญิก
 
7
นายสุนทร จันทร์รังสี
กรรมการประเภทที่ 1
 
8
นายธวัชชัย เอี่ยมศิริรักษ์
กรรมการประเภทที่ 1
 
9
นายอำนาจ จงยศยิ่ง
กรรมการประเภทที่ 1
 
10
นายสวิชย์ บำรุงสุข
กรรมการประเภทที่ 2
ประธานคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และ
สมาชิกสัมพันธ์
11
นายภูวสิษฏ์ สุขใส
กรรมการประเภทที่ 2
 
12
นายตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์
กรรมการประเภทที่ 3
 
13
นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส
กรรมการประเภทที่ 3
 
14
นายสุประวัติ ศริลักษณ์
กรรมการประเภทที่ 3
 
15
นายจักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์
กรรมการประเภทที่ 3
 
16
นางสาวบุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ
17
นางสนิทสุดา เอกชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
18
รศ.ดร.พีระ จิระโสภณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรม
19
รศ.ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
20
อาจารย์ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายวิชาการและส่งเสริมวิชาชีพ
21
นางสุวรรณา จิตประภัสสร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
 

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพฤหัส, เมษายน 16th, 2015, หมวด
ปฏิทิน
สิงหาคม 2017
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กรกฎาคม 31, 2017 สิงหาคม 1, 2017 สิงหาคม 2, 2017 สิงหาคม 3, 2017 สิงหาคม 4, 2017 สิงหาคม 5, 2017 สิงหาคม 6, 2017
สิงหาคม 7, 2017 สิงหาคม 8, 2017 สิงหาคม 9, 2017 สิงหาคม 10, 2017 สิงหาคม 11, 2017 สิงหาคม 12, 2017 สิงหาคม 13, 2017
สิงหาคม 14, 2017 สิงหาคม 15, 2017 สิงหาคม 16, 2017 สิงหาคม 17, 2017 สิงหาคม 18, 2017 สิงหาคม 19, 2017 สิงหาคม 20, 2017
สิงหาคม 21, 2017 สิงหาคม 22, 2017 สิงหาคม 23, 2017 สิงหาคม 24, 2017 สิงหาคม 25, 2017 สิงหาคม 26, 2017 สิงหาคม 27, 2017

Category: ทั่วไปทั้งวัน: สัมมนาหลักจริยธรรมวิชาชีพและกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียน

ทั้งวัน: สัมมนาหลักจริยธรรมวิชาชีพและกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
สิงหาคม 28, 2017 สิงหาคม 29, 2017 สิงหาคม 30, 2017 สิงหาคม 31, 2017 กันยายน 1, 2017 กันยายน 2, 2017 กันยายน 3, 2017