Default thumbnail.Default thumbnail.

คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 8

  เมื่อ: วันพฤหัส, เมษายน 16th, 2015, หมวด

รายนามคณะกรรมการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 8

 1. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี                  กรรมการประเภทที่ 1 ประธาน
 2. นางอุบลนัดดา สุภาวรรณ                    กรรมการประเภทที่ 1 รองประธานคนที่ 1
 3. นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์                         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานคนที่ 2
 4. นายชาย ปถะคามินทร์                         กรรมการประเภทที่ 2  เลขาธิการ
 5. นางสาวผุสดี คีตวรนาฏ                       กรรมการประเภทที่ 2  เหรัญญิก
 6. นายธวัชชัย เอี่ยมศิริรักษ์                     กรรมการประเภทที่ 1
 7. นายอำนาจ จงยศยิ่ง                            กรรมการประเภทที่ 1
 8. นายสวิชย์ บำรุงสุข                              กรรมการประเภทที่ 2
 9. นายภูวสิษฏ์ สุขใส                               กรรมการประเภทที่ 2
 10. นายโอภาส บุญล้อม                            กรรมการประเภทที่ 2

มาแทน นายเสด็จ บุนนาค ที่ลาออกจากต้นสังกัด เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

 1. นายตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์                        กรรมการประเภทที่ 3
 2. นายจักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์            กรรมการประเภทที่ 3
 3. นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส               กรรมการประเภทที่ 3

มาแทน นายสุนทร จันทร์รังสี ที่ลาออก เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560

 1. นายสุประวัติ ศริลักษณ์                        กรรมการประเภทที่ 3
 2. นางสนิทสุดา เอกชัย                           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

มาแทน นายเกียรติชัย  พงษ์พาณิชย์ ที่ลาออก เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559

 1. นางสาวบุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 2. รศ.ดร.พีระ จิรโสภณ                             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

มาแทน รศ.จุมพล รอดคำดี ที่ลาออก เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559

 1. รศ.ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก                      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 2. อาจารย์ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 3. นางสาวสุวรรณา จิตประภัสสร์             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพฤหัส, เมษายน 16th, 2015, หมวด
ปฏิทิน
กุมภาพันธ์ 2018
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มกราคม 29, 2018 มกราคม 30, 2018 มกราคม 31, 2018 กุมภาพันธ์ 1, 2018 กุมภาพันธ์ 2, 2018 กุมภาพันธ์ 3, 2018 กุมภาพันธ์ 4, 2018
กุมภาพันธ์ 5, 2018 กุมภาพันธ์ 6, 2018 กุมภาพันธ์ 7, 2018 กุมภาพันธ์ 8, 2018 กุมภาพันธ์ 9, 2018 กุมภาพันธ์ 10, 2018 กุมภาพันธ์ 11, 2018
กุมภาพันธ์ 12, 2018 กุมภาพันธ์ 13, 2018 กุมภาพันธ์ 14, 2018 กุมภาพันธ์ 15, 2018 กุมภาพันธ์ 16, 2018 กุมภาพันธ์ 17, 2018 กุมภาพันธ์ 18, 2018
กุมภาพันธ์ 19, 2018 กุมภาพันธ์ 20, 2018 กุมภาพันธ์ 21, 2018 กุมภาพันธ์ 22, 2018 กุมภาพันธ์ 23, 2018 กุมภาพันธ์ 24, 2018 กุมภาพันธ์ 25, 2018
กุมภาพันธ์ 26, 2018 กุมภาพันธ์ 27, 2018 กุมภาพันธ์ 28, 2018 มีนาคม 1, 2018 มีนาคม 2, 2018 มีนาคม 3, 2018 มีนาคม 4, 2018