Default thumbnail.Default thumbnail.

คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 8

  เมื่อ: วันพฤหัส, เมษายน 16th, 2015, หมวด
รายนามคณะกรรมการ
ลำดับ
ชื่อ- นามสกุล
ตำแหน่ง
ตำแหน่งอนุกรรมการ
1
นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
ประธาน
ประธานคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายเลขานุการ
2
นางอุบลนัดดา สุภาวรรณ
รองประธานคนที่ 1
 
3
นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์
รองประธานคนที่ 2
ประธานคณะอนุกรรมการ
พิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์
4
นายชาย ปถะคามินทร์
เลขาธิการ
 
5
นายเสด็จ บุนนาค
รองเลขาธิการ
 
6
นางสาวผุสดี คีตวรนาฏ
เหรัญญิก
 
7
นายบากบั่น บุญเลิศ
กรรมการประเภทที่ 1
 
8
นายธวัชชัย เอี่ยมศิริรักษ์
กรรมการประเภทที่ 1
 
9
นายอำนาจ จงยศยิ่ง
กรรมการประเภทที่ 1
 
10
นายสวิชย์ บำรุงสุข
กรรมการประเภทที่ 2
ประธานคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และ
สมาชิกสัมพันธ์
11
นายภูวสิษฏ์ สุขใส
กรรมการประเภทที่ 2
 
12
นายตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์
กรรมการประเภทที่ 3
 
13
นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส
กรรมการประเภทที่ 3
 
14
นายสุประวัติ ศริลักษณ์
กรรมการประเภทที่ 3
 
15
นายจักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์
กรรมการประเภทที่ 3
 
16
นางสาวบุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ
17
นางสนิทสุดา เอกชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
18
รศ.ดร.พีระ จิระโสภณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรม
19
รศ.ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
20
อาจารย์ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายวิชาการและส่งเสริมวิชาชีพ
21
นางสุวรรณา จิตประภัสสร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
 

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพฤหัส, เมษายน 16th, 2015, หมวด
ปฏิทิน
ธันวาคม 2017
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
พฤศจิกายน 27, 2017 พฤศจิกายน 28, 2017 พฤศจิกายน 29, 2017 พฤศจิกายน 30, 2017 ธันวาคม 1, 2017 ธันวาคม 2, 2017 ธันวาคม 3, 2017
ธันวาคม 4, 2017 ธันวาคม 5, 2017 ธันวาคม 6, 2017 ธันวาคม 7, 2017 ธันวาคม 8, 2017 ธันวาคม 9, 2017 ธันวาคม 10, 2017
ธันวาคม 11, 2017 ธันวาคม 12, 2017 ธันวาคม 13, 2017 ธันวาคม 14, 2017 ธันวาคม 15, 2017 ธันวาคม 16, 2017 ธันวาคม 17, 2017
ธันวาคม 18, 2017 ธันวาคม 19, 2017 ธันวาคม 20, 2017 ธันวาคม 21, 2017 ธันวาคม 22, 2017 ธันวาคม 23, 2017 ธันวาคม 24, 2017
ธันวาคม 25, 2017 ธันวาคม 26, 2017 ธันวาคม 27, 2017 ธันวาคม 28, 2017 ธันวาคม 29, 2017 ธันวาคม 30, 2017 ธันวาคม 31, 2017