Default thumbnail.Default thumbnail.

รายชื่อกรรมการ

  เมื่อ: วันจันทร์, พฤษภาคม 15th, 2017, หมวด

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิสภาการหนังสือพิมพ์

1. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานกรรมการ
2. นางอุบลนัดดา สุภาวรรณ รองประธานคนที่ 1
3. นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ รองประธานคนที่ 2
4. นายชาย ปถะคามินทร์ กรรมการและเลขาธิการ
5. นายเสด็จ บุนนาค กรรมการและรองเลขาธิการ
6. นางสาวผุสดี คีตวรนาฏ  กรรมการและเหรัญญิก
7. นายสุวัฒน์ ทองธนากุล  กรรมการ
8. รศ.จุมพล รอดคำดี  กรรมการ
9. นายวิทิต ลีนุตพงษ์  กรรมการ
10. นางสาวบุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์  กรรมการ
11. นายปราโมทชย์ ฝ่ายอุประ  กรรมการ
12. นายวิโรจน์ วัฒนธาดากุล  กรรมการ
13. นายสวิชย์ บำรุงสุข  กรรมการ
14. นายวันชัย วงศ์มีชัย  กรรมการ
15. ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์  กรรมการ

 

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันจันทร์, พฤษภาคม 15th, 2017, หมวด
ปฏิทิน
มิถุนายน 2017
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
พฤษภาคม 29, 2017 พฤษภาคม 30, 2017 พฤษภาคม 31, 2017 มิถุนายน 1, 2017 มิถุนายน 2, 2017 มิถุนายน 3, 2017 มิถุนายน 4, 2017
มิถุนายน 5, 2017 มิถุนายน 6, 2017 มิถุนายน 7, 2017 มิถุนายน 8, 2017 มิถุนายน 9, 2017 มิถุนายน 10, 2017 มิถุนายน 11, 2017
มิถุนายน 12, 2017 มิถุนายน 13, 2017 มิถุนายน 14, 2017 มิถุนายน 15, 2017 มิถุนายน 16, 2017 มิถุนายน 17, 2017 มิถุนายน 18, 2017
มิถุนายน 19, 2017 มิถุนายน 20, 2017 มิถุนายน 21, 2017 มิถุนายน 22, 2017 มิถุนายน 23, 2017

Category: วันก่อตั้งทั้งวัน: พิทักษ์ไทย

ทั้งวัน: พิทักษ์ไทย

Category: วันก่อตั้ง10:30 am: แสดงความยินดีครบรอบ 67 ปี นสพ.สยามรัฐ

10:30 am: แสดงความยินดีครบรอบ 67 ปี นสพ.สยามรัฐ
มิถุนายน 24, 2017 มิถุนายน 25, 2017
มิถุนายน 26, 2017 มิถุนายน 27, 2017 มิถุนายน 28, 2017 มิถุนายน 29, 2017 มิถุนายน 30, 2017 กรกฎาคม 1, 2017 กรกฎาคม 2, 2017