Default thumbnail.Default thumbnail.

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

  เมื่อ: วันพุธ, มีนาคม 4th, 2020, หมวด

1. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าของ บรรณาธิการ หรือผู้บริหารองค์กรสื่อมวลชน ในสังกัดสมาชิกสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จำนวน 2 คน

2. เอกสารยืนยันการประกอบกิจการสื่อมวลชน

– ประเภทหนังสือพิมพ์ แนบหนังสือพิมพ์ที่พิมพ์ฉบับล่าสุด ติดต่อกัน 5 ฉบับ

– ประเภทวิทยุ โทรทัศน์ แนบผังรายการปัจจุบัน

– ประเภทสื่อดิจิทัล แนบสำเนาหน้าแพลตฟอร์มที่เผยแพร่ เช่น หน้าเว็บไซต์ เพจ ทวิตเตอร์

3. แนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการสื่อมวลชน เช่น หนังสือสำคัญแสดงการจดแจ้งการพิมพ์ ใบอนุญาตการให้ใช้คลื่นความถี่ หรือเอกสารการจดทะเบียนโดเมนเนม

4. ส่งเอกสารลำดับที่ 1-3 มาที่ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เลขที่ 538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  

5. เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พิจารณาแล้วมีมติอย่างไร จะแจ้งให้ผู้สมัครรับทราบต่อไป

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, มีนาคม 4th, 2020, หมวด
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2021
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 28, 2021 มิถุนายน 29, 2021 มิถุนายน 30, 2021 กรกฎาคม 1, 2021 กรกฎาคม 2, 2021 กรกฎาคม 3, 2021 กรกฎาคม 4, 2021
กรกฎาคม 5, 2021 กรกฎาคม 6, 2021 กรกฎาคม 7, 2021 กรกฎาคม 8, 2021 กรกฎาคม 9, 2021 กรกฎาคม 10, 2021 กรกฎาคม 11, 2021
กรกฎาคม 12, 2021 กรกฎาคม 13, 2021 กรกฎาคม 14, 2021 กรกฎาคม 15, 2021 กรกฎาคม 16, 2021 กรกฎาคม 17, 2021 กรกฎาคม 18, 2021
กรกฎาคม 19, 2021 กรกฎาคม 20, 2021 กรกฎาคม 21, 2021 กรกฎาคม 22, 2021 กรกฎาคม 23, 2021 กรกฎาคม 24, 2021 กรกฎาคม 25, 2021
กรกฎาคม 26, 2021 กรกฎาคม 27, 2021 กรกฎาคม 28, 2021 กรกฎาคม 29, 2021 กรกฎาคม 30, 2021 กรกฎาคม 31, 2021 สิงหาคม 1, 2021