Default thumbnail.Default thumbnail.

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

  เมื่อ: วันพุธ, มีนาคม 4th, 2020, หมวด

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

 

  1. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมลายมือชื่อบรรณาธิการที่ให้การรับรอง 2 คน (หนังสือพิมพ์  ที่เป็นสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์) ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก

  2. แนบหนังสือพิมพ์ที่พิมพ์ฉบับล่าสุด ติดต่อกัน 5 ฉบับ

  3. แนบใบอนุญาต หรือใบจดแจ้งการพิมพ์ 1 ฉบับ

  4. ส่งเอกสารลำดับที่ 1-3 มาที่

    สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เลขที่ 538/1  ถนนสามเสน   แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

  5. เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ พิจารณาแล้วมีมติอย่างไร จะแจ้งให้ผู้สมัครทราบทางไปรษณีย์

 

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, มีนาคม 4th, 2020, หมวด
ปฏิทิน
พฤศจิกายน 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
ตุลาคม 26, 2020 ตุลาคม 27, 2020 ตุลาคม 28, 2020 ตุลาคม 29, 2020 ตุลาคม 30, 2020 ตุลาคม 31, 2020 พฤศจิกายน 1, 2020
พฤศจิกายน 2, 2020 พฤศจิกายน 3, 2020 พฤศจิกายน 4, 2020 พฤศจิกายน 5, 2020 พฤศจิกายน 6, 2020 พฤศจิกายน 7, 2020 พฤศจิกายน 8, 2020
พฤศจิกายน 9, 2020 พฤศจิกายน 10, 2020 พฤศจิกายน 11, 2020 พฤศจิกายน 12, 2020 พฤศจิกายน 13, 2020 พฤศจิกายน 14, 2020 พฤศจิกายน 15, 2020
พฤศจิกายน 16, 2020 พฤศจิกายน 17, 2020 พฤศจิกายน 18, 2020 พฤศจิกายน 19, 2020 พฤศจิกายน 20, 2020 พฤศจิกายน 21, 2020 พฤศจิกายน 22, 2020
พฤศจิกายน 23, 2020 พฤศจิกายน 24, 2020 พฤศจิกายน 25, 2020 พฤศจิกายน 26, 2020 พฤศจิกายน 27, 2020 พฤศจิกายน 28, 2020 พฤศจิกายน 29, 2020
พฤศจิกายน 30, 2020 ธันวาคม 1, 2020 ธันวาคม 2, 2020 ธันวาคม 3, 2020 ธันวาคม 4, 2020 ธันวาคม 5, 2020 ธันวาคม 6, 2020