Default thumbnail.Default thumbnail.

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

  เมื่อ: วันพุธ, มีนาคม 4th, 2020, หมวด

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

 

  1. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมลายมือชื่อบรรณาธิการที่ให้การรับรอง 2 คน (หนังสือพิมพ์  ที่เป็นสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์) ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก

  2. แนบหนังสือพิมพ์ที่พิมพ์ฉบับล่าสุด ติดต่อกัน 5 ฉบับ

  3. แนบใบอนุญาต หรือใบจดแจ้งการพิมพ์ 1 ฉบับ

  4. ส่งเอกสารลำดับที่ 1-3 มาที่

    สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เลขที่ 538/1  ถนนสามเสน   แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

  5. เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ พิจารณาแล้วมีมติอย่างไร จะแจ้งให้ผู้สมัครทราบทางไปรษณีย์

 

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, มีนาคม 4th, 2020, หมวด
ปฏิทิน
กันยายน 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
สิงหาคม 31, 2020 กันยายน 1, 2020 กันยายน 2, 2020 กันยายน 3, 2020 กันยายน 4, 2020 กันยายน 5, 2020 กันยายน 6, 2020
กันยายน 7, 2020 กันยายน 8, 2020 กันยายน 9, 2020 กันยายน 10, 2020 กันยายน 11, 2020 กันยายน 12, 2020 กันยายน 13, 2020
กันยายน 14, 2020 กันยายน 15, 2020 กันยายน 16, 2020 กันยายน 17, 2020 กันยายน 18, 2020 กันยายน 19, 2020 กันยายน 20, 2020
กันยายน 21, 2020 กันยายน 22, 2020 กันยายน 23, 2020 กันยายน 24, 2020 กันยายน 25, 2020 กันยายน 26, 2020 กันยายน 27, 2020
กันยายน 28, 2020 กันยายน 29, 2020 กันยายน 30, 2020 ตุลาคม 1, 2020 ตุลาคม 2, 2020 ตุลาคม 3, 2020 ตุลาคม 4, 2020