Default thumbnail.Default thumbnail.

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

  เมื่อ: วันพุธ, มีนาคม 4th, 2020, หมวด

1. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าของ บรรณาธิการ หรือผู้บริหารองค์กรสื่อมวลชน ในสังกัดสมาชิกสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จำนวน 2 คน

2. เอกสารยืนยันการประกอบกิจการสื่อมวลชน

– ประเภทหนังสือพิมพ์ แนบหนังสือพิมพ์ที่พิมพ์ฉบับล่าสุด ติดต่อกัน 5 ฉบับ

– ประเภทวิทยุ โทรทัศน์ แนบผังรายการปัจจุบัน

– ประเภทสื่อดิจิทัล แนบสำเนาหน้าแพลตฟอร์มที่เผยแพร่ เช่น หน้าเว็บไซต์ เพจ ทวิตเตอร์

3. แนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการสื่อมวลชน เช่น หนังสือสำคัญแสดงการจดแจ้งการพิมพ์ ใบอนุญาตการให้ใช้คลื่นความถี่ หรือเอกสารการจดทะเบียนโดเมนเนม

4. ส่งเอกสารลำดับที่ 1-3 มาที่ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เลขที่ 538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  

5. เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พิจารณาแล้วมีมติอย่างไร จะแจ้งให้ผู้สมัครรับทราบต่อไป

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, มีนาคม 4th, 2020, หมวด
ปฏิทิน
มีนาคม 2021
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มีนาคม 1, 2021 มีนาคม 2, 2021 มีนาคม 3, 2021 มีนาคม 4, 2021 มีนาคม 5, 2021 มีนาคม 6, 2021 มีนาคม 7, 2021
มีนาคม 8, 2021 มีนาคม 9, 2021 มีนาคม 10, 2021 มีนาคม 11, 2021 มีนาคม 12, 2021 มีนาคม 13, 2021 มีนาคม 14, 2021
มีนาคม 15, 2021 มีนาคม 16, 2021 มีนาคม 17, 2021 มีนาคม 18, 2021 มีนาคม 19, 2021 มีนาคม 20, 2021 มีนาคม 21, 2021
มีนาคม 22, 2021 มีนาคม 23, 2021 มีนาคม 24, 2021 มีนาคม 25, 2021 มีนาคม 26, 2021 มีนาคม 27, 2021 มีนาคม 28, 2021
มีนาคม 29, 2021 มีนาคม 30, 2021 มีนาคม 31, 2021 เมษายน 1, 2021 เมษายน 2, 2021 เมษายน 3, 2021 เมษายน 4, 2021