Default thumbnail.Default thumbnail.

องค์กรสมาชิกหนังสือพิมพ์ต่างจังหวัด

  เมื่อ: วันพุธ, มิถุนายน 25th, 2014, หมวด

องค์กรสมาชิก สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

หนังสือพิมพ์ภูมิภาค

_________________________________________________________________________

ก้าวหน้า

๘๑/๙ ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐

โทร. ๐-๓๒๓๓-๘๙๔๐ โทรสาร ๐-๓๒๓๒-๓๙๔๘

E-mail: kaonanews@hotmail.com

_________________________________________________________________________

เกียรติภูมิ

๑๔๔ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๐

โทร. ๐-๓๗๓๒-๐๙๗๘-๙ โทรสาร ๐-๓๗๓๒-๐๘๘๐

E-mail: oasarika@hotmail.com

_________________________________________________________________________

กระบี่บ้านเรา

ซอยเจริญโชค เลขที่ ๔๘/๒๗ ถนนกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๗๕-๖๒๒-๐๕๙ E-mail : KRABIBANRAO@YAHOO.COM

_________________________________________________________________________

ข่าวชายแดน

๓๐๘ หมู่ ๓ ตำบลช่องแม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๓๕๐

โทร. ๐-๔๕๔๘-๕๒๑๔ โทรสาร ๐-๔๕๔๘-๕๐๖๔

E-mail : walk_away_53@hotmail.com
_________________________________________________________________________

โคราชคนอีสาน

๗๗๙/๒๑ ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

โทร. ๐-๔๔๒๕-๖๙๕-๖ โทรสาร ๐-๔๔๒๕-๖๙๖๕-๖

URL: http://www.koratdaily.com E-mail: info@koratdaily.com
_________________________________________________________________________

เชียงรัฐ

๒๗๙/๗๘ หมู่ ๓ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐

โทร. ๐-๕๓๗๔-๖๖๖๘ โทรสาร ๐-๕๓๗๔-๖๒๗๐

E-mail: chiangrat_cri1@hotmail.com
_________________________________________________________________________

เชียงใหม่นิวส์

๑๖๔ ถนนราชเชียงแสน ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๐๐๐

โทร. ๐-๕๓๒๗-๙๖๘๖ – ๗ โทรสาร ๐-๕๓๒๗-๙๖๘๘

URL: http://www.chiangmainews.co.th E-mail: cmnews@chiangmainews.co.th
_________________________________________________________________________

ท้องถิ่นอีสาน สุวรรณภูมิ

๓๙๗/๒๒ ถนนรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

โทร. ๐๔-๓๒๒-๒๔๔๖ โทรสาร. ๐๔-๓๒๒-๒๔๔๖

Email : n_chakrapan@hotmail.com

_________________________________________________________________________

ไทยนิวส์รายวัน

๑๙๙/๔๙ หมู่ ๒ ถนนโพธาราม ซอย ๖ ตำบลโพธาราม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

โทร ๐๒-๓๒๒-๖๒๕๒-๔, ๐๕-๓๒๒-๖๒๕๖ โทรสาร ๐๕-๓๒๑-๖๒๕๕

URL: http://www.thainews70.com E-mail: editor@thainews70.com
_________________________________________________________________________

ไทยเสรี

๒๔ หมู่ ๒๐ ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

โทร. ๐-๔๓๓๓-๑๒๔๓ โทรสาร. ๐-๔๓๒๓-๘๔๘๖

http://www.thaisaeree.com E-mail : thaisaeree@yahoo.com, suputtra.thai@gmail.com
๑_________________________________________________________________________

ธุรกิจภาคเหนือ

๓๖/๒ – ๓ หมู่ ๔ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

โทร. ๐-๕๓๘๕-๒๗๑๙, ๐-๕๓๑๑-๐๖๗๗ โทรสาร. ๐-๕๓๘๕-๒๗๑๙, ๐-๕๓๑๑-๐๖๗๗

URL: http://www.sv-publishing.com e-mail: sveb_group@hotmail.com, nbncm@hotmail.com
_________________________________________________________________________

นครเชียงราย

๗๓๖/๑ ซอยเจ้าชาย หลังโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ตำบลเวียง

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐

โทร. ๐-๕๓๗๑-๒๖๙๖ โทรสาร ๐-๕๓๗๑-๒๖๙๖ E-mail: nakorn_cr@yahoo.com
_________________________________________________________________________

ประชาคม

๑๑๒/๓๗-๓๘ ถนนโพนพิสัย ซอย ๑ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐

โทร. ๐-๔๒๒๔-๖๖๔๒ โทรสาร ๐-๔๒๓๒-๖๒๖๓

http://www.pracharkomnews.com/ E-mail: pracharkomnews@gmail.com
_________________________________________________________________________

ประชามติ (ตราด)

๙๙๙/๔ หมู่ ๑๒ ถนนเนินตาแมว ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐

โทร. ๐-๘๑๓๘-๔๕๑๘-๓

E-mail: prachamati2004@yahoo.com, jakkrit46@hotmail.com
_________________________________________________________________________

ประชามติ (พิษณุโลก)

๘๓๔/๗๕ – ๗๖ ซอย บ.ข.ส. ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

โทร. ๐-๕๕๒๔-๔๒๔๔ โทรสาร ๐-๕๕๒๔-๖๖๐๐

E-mail: prachamati_s@hotmail.com URL: http://www.phitsanuloknews.net

_________________________________________________________________________

เพชรบูรณ์โพสต์

เลขที่ ๓๓๙/๕ หมู่บ้านหน้าค่าย ๓ หมู่ ๑๐ ถนนสระบุรี – หล่มสัก

ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

โทร. ๐-๘๑-๘๘๗-๖๑๙๙ โทรสาร ๐-๕๖๗๑-๓๕๖๔

E-mail: phetchaboonpost@hotmail.com
_________________________________________________________________________

เพชรภูมิ

๘๐ หมู่ ๔ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐

โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๑๐ โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๔๑๔๕

URL: http://www.petchpoom.com/ e-mail: petchnews@yahoo.com
_________________________________________________________________________

ภาคใต้โฟกัส

๓ ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ ๑ ซอย ๒๔ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐

โทร. ๐-๗๔๓๖-๘๕๒๓-๔ โทรสาร ๐-๗๔๓๖-๘๕๒๓-๔ ต่อ ๑๓

URL: http://www.focuspaktai.com E-mail: focussongkhla@hotmail.com
_________________________________________________________________________

ภาคเหนือรายวัน

๑๐๐ ถนนเชียงใหม่สมโภช 700 ปี ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

โทร. ๐-๕๓๒๒-๒๕๘๕ โทรสาร ๐-๕๓๒๑-๕๓๑๔

E-mail: amnatj2@hotmail.com
_________________________________________________________________________

เมืองเลย

๓๘๓ บ้านขอนแดง ถนนเจริญรัฐ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐

โทร. ๐-๔๒๘๑-๒๖๑๐ โทรสาร ๐-๔๒๘๑-๒๖๑๐

E-mail: cnarisa@yahoo.com, s-somsri2010@hotmail.com
_________________________________________________________________________

หลักเมือง

๔๙๒/๑ ถนนเพชรเจริญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๗๐๐๐

โทร. ๐-๘๔๑๘-๐๖๒๒-๗ โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๕๗๘๖

E-mail : bood1977@yahoo.com

_________________________________________________________________________

ลานนาโพสต์

๓๔๑ สามแยกเวียงทอง ตำบลสอนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐

โทร. ๐-๕๔๓๒-๕๐๖๘ โทรสาร. ๐-๕๔๓๒-๕๐๖๘ ต่อ ๑๕

URL : www.lannapost.net E-mail : rack_bt@hotmail.com, lannapost@hotmail.com
_________________________________________________________________________

สมิหลาไทมส์

๓๙ – ๔๑ ถนนคลองเรียน ๒ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐

โทร. ๐-๗๔๓๕-๖๘๐๔ โทรสาร ๐-๗๔๓๕-๖๘๐๕

URL: http://www.samilatimes.co.th E-mail: info@samilatimes.co.th, editor@samilatimes.com
_________________________________________________________________________

เสรีชนนิวส์

๕๗/๒๗ ถนนพระองค์ดำ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

โทร. ๐-๕๕๓๐-๓๘๑๖ โทรสาร. ๐-๕๕๓๐-๓๘๑๕

E-mail : leaw111@hotmail.com
_________________________________________________________________________

เสียงเพชร

๙๓ – ๙๕ ถนนเพชรเจริญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

โทร. ๐-๕๖๗๑-๒๙๓๙ โทรสาร ๐-๕๖๗๑-๒๙๓๙

E-mail: ponghotnew@hotmail.com
_________________________________________________________________________

เสียงใต้รายวัน

๑/๒๕ ถนนเทพกระษัตรี อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐

โทร. ๐-๗๖๒๑-๒๙๔๙ โทรสาร ๐-๗๖๒๒-๓๗๕๑

URL: http://www.siangtai.com E-mail: info@siangtai.com, siangtai@e-mail.in.th
_________________________________________________________________________

เสียงสาริกา

ข ๓ – ๐๑๖/๓ ถนนพานิชเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๐

โทร. ๐-๓๗๓๑-๑๓๕๒ โทรสาร ๐-๓๗๓๑-๑๓๕๒

URL: http://www.sarikanews.tk E-mail: oasarika@hotmail.com
_________________________________________________________________________

เสียงอีสาน

๕ หมู่ ๘ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

โทร. ๐-๔๓๓๗-๐๒๓๔ โทรสาร ๐-๔๓๓๗-๐๒๓๔

E-mail: new_3@hotmail.com

_________________________________________________________________________
หัวหินสาร

๗๔/๔ – ๕ ถนนแนบเคหาสน์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐

โทร. ๐-๓๒๕๑-๒๓๔๕ โทรสาร ๐-๓๒๕๑-๑๑๐๙

E-mail: eka@huahinsarn.com

_________________________________________________________________________

สมุทรปราการโพสต์

๒๗๕/๒๐๖  หมู่ที่ ๑  ตำบลแหลมฝ้าผ่า  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๒๙๐

โทรสาร : ๐๒-๘๑๕-๒๖๓๐

URL : www.samutprakanpost.com E-mail : wiboon_news@hotmail.com

_________________________________________________________________________

โพลนิวส์

๒๒๖ หมู่ที่ ๓ ถนนนิวาสดำเนิน  ตำบลเมืองปัก  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๑๕๐

E-mail : poolnews@hotmail.com

_________________________________________________________________________

หนังสือพิมพ์พิทักษ์ไทย

๑๒/๗ ถนนเจ้าพระยาสุรสีห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

โทร. ๐๕๕-๒๔๓-๓๓๓๗ โทรสาร. ๐๕-๕๒๔-๓๓๓๗ E-mail : Athitpt@gmail.com
_________________________________________________________________________

หนังสือพิมพ์ชาวตาก

589 ซ.3  ถ.รามคำแหง  ต.หัวเดียด  อ.เมือง  จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

_________________________________________________________________________
เสียงเสรี

๑๓๘/๑ หมู่ ๔ ตำบลเม่ทัย อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

โทร. ๐๕-๕๒๕-๑๐๑๐

E-mail :  tim_bva@hotmail.com URL : www.siangsereetak.com
_________________________________________________________________________

ข่าวภูมิภาค

๒๙/๓-๕ หมู่ที่ ๕ ซอยข่าวภูมิภาค ถนนโรงเรียนบ้านหัวนา ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐

โทร. ๐๓๔-๕๑๓๑๗๐

E-mail :  khawpoomipak@hotmail.com
_________________________________________________________________________

แอดนิวส์อุทัย

๑๒๐/๓๐ ถนนวงศาโรจน์ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐

E-mail :  ad_newsuthai@hotmail.com
_________________________________________________________________________

ชายแดน

๓๙ หมู่ที่ ๑ ถนนทหารร่วมจิตต์ ตำบลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ๒๙๑๒๐

โทรศัพท์ ๐๓๗-๒๓๑๒๓๔ E-mail :  prasitnews@hotmail.com
_________________________________________________________________________

ปราการนิวส์

๖๑๓/๒๐๘ หมู่ที่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๘๐

โทรศัพท์ ๐๒-๗๑๒-๑๐๖๕ E-mail : prakannews@gmail.com
_________________________________________________________________________

เหยี่ยวข่าวชากังราว

๓๙ ซอย ๔ ถนนเทศา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๕๕-๗๑๒-๒๕๖ E-mail :  kawfang@hotmail.com
_________________________________________________________________________

ฟ้าหลวงเชียงราย

๒๒๙/๓๒๙ หมู่ ๓ ซอย ๗ ถนนพหลโยธิน ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๕๒-๑๕๒-๖๐๒ E-mail : bs_boonsong@hotmail.com
_________________________________________________________________________

 หนังสือพิมพ์ข่าวนคร

๖๐๕/๕๐ ม.๑๐ ต.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

_________________________________________________________________________

หนังสือพิมพ์สี่ทิศ

๑๕ ซ.๑๐ ถ.เทศา ๑ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ๖๒๐๐๐

_________________________________________________________________________

หนังสือพิมพ์ตรังไทม์

๑๑๔-๑๑๖ ซอย ๒ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐

โทร ๐๗๕-๒๑๐๗๔๕  แฟกซ์ ๐๗๕-๒๑๐๗๔๕

   อีเมล tangtime2015@gmail.com

_________________________________________________________________________

หนังสือพิมพ์อีสานบิซวีค

๔๙๘ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๐๐๐

โทร ๐๔๓-๒๓๖๒๗๕ แฟกซ์ ๐๔๓-๒๓๖๒๗๔

อีเมล isaanbiz.th@gamil.com www.isaanbizweek.com

_________________________________________________________________________

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, มิถุนายน 25th, 2014, หมวด
ปฏิทิน
สิงหาคม 2017
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กรกฎาคม 31, 2017 สิงหาคม 1, 2017 สิงหาคม 2, 2017 สิงหาคม 3, 2017 สิงหาคม 4, 2017 สิงหาคม 5, 2017 สิงหาคม 6, 2017
สิงหาคม 7, 2017 สิงหาคม 8, 2017 สิงหาคม 9, 2017 สิงหาคม 10, 2017 สิงหาคม 11, 2017 สิงหาคม 12, 2017 สิงหาคม 13, 2017
สิงหาคม 14, 2017 สิงหาคม 15, 2017 สิงหาคม 16, 2017 สิงหาคม 17, 2017 สิงหาคม 18, 2017 สิงหาคม 19, 2017 สิงหาคม 20, 2017
สิงหาคม 21, 2017 สิงหาคม 22, 2017 สิงหาคม 23, 2017 สิงหาคม 24, 2017 สิงหาคม 25, 2017 สิงหาคม 26, 2017 สิงหาคม 27, 2017

Category: ทั่วไปทั้งวัน: สัมมนาหลักจริยธรรมวิชาชีพและกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียน

ทั้งวัน: สัมมนาหลักจริยธรรมวิชาชีพและกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
สิงหาคม 28, 2017 สิงหาคม 29, 2017 สิงหาคม 30, 2017 สิงหาคม 31, 2017 กันยายน 1, 2017 กันยายน 2, 2017 กันยายน 3, 2017