Default thumbnail.Default thumbnail.

แนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่องการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

  เมื่อ: วันพุธ, มิถุนายน 25th, 2014, หมวด

แนวปฏิบัติ ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
ว่าด้วยเรื่องการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

ตาม ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ออกแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่องการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2547 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพนักข่าวเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วย จริยธรรมแห่งวิชาชีพ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.2541 หมวด 3 จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ข้อ 22 ความว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ต้องละเว้นการรับอามิสสินจ้างอันมีค่า หรือผลประโยชน์ใดๆ เพื่อให้กระทำการหรือไม่กระทำการใด อันจะขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารถูกต้อง รอบด้าน”

สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ขอยืนยันในหลักการว่า การได้มาซึ่งหุ้น ของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ จะต้องเป็นไปตามช่องทางปกติเหมือนนักลงทุนทั่วไป ที่ไปยื่นขอซื้อหุ้นผ่านตัวแทนจัดจำหน่ายในราคาที่เสนอขายให้ประชาชน ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ต้องละเว้นการรับหุ้นในฐานะผู้มีอุปการคุณ หรืออุปการะอื่นใด หากมีการรับหุ้นจากบริษัทจดทะเบียน ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ต้องละเว้นการเขียนข่าวหรือการวิเคราะห์สนับ สนุนหุ้นนั้นๆ หรือหากจะเขียนก็ควรให้ข้อมูลประกอบด้วยว่า เป็นคนถือหุ้นบริษัทนั้นด้วย

นอกจากนี้ ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่สัมภาษณ์เจ้าของ หรือผู้มีอำนาจในการจัดสรรหุ้น ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ต้องไม่ร้องขอ แสดงท่าทีหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่ทำให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เข้าใจได้ว่า ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ผู้นั้นต้องการอภิสิทธิ์ ในการซื้อหุ้นจองของบริษัทนั้นๆ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่ว กัน

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
19 กุมภาพันธ์ 2547

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, มิถุนายน 25th, 2014, หมวด
ปฏิทิน
มิถุนายน 2017
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
พฤษภาคม 29, 2017 พฤษภาคม 30, 2017 พฤษภาคม 31, 2017 มิถุนายน 1, 2017 มิถุนายน 2, 2017 มิถุนายน 3, 2017 มิถุนายน 4, 2017
มิถุนายน 5, 2017 มิถุนายน 6, 2017 มิถุนายน 7, 2017 มิถุนายน 8, 2017 มิถุนายน 9, 2017 มิถุนายน 10, 2017 มิถุนายน 11, 2017
มิถุนายน 12, 2017 มิถุนายน 13, 2017 มิถุนายน 14, 2017 มิถุนายน 15, 2017 มิถุนายน 16, 2017 มิถุนายน 17, 2017 มิถุนายน 18, 2017
มิถุนายน 19, 2017 มิถุนายน 20, 2017 มิถุนายน 21, 2017 มิถุนายน 22, 2017 มิถุนายน 23, 2017

Category: วันก่อตั้งทั้งวัน: พิทักษ์ไทย

ทั้งวัน: พิทักษ์ไทย

Category: วันก่อตั้ง10:30 am: แสดงความยินดีครบรอบ 67 ปี นสพ.สยามรัฐ

10:30 am: แสดงความยินดีครบรอบ 67 ปี นสพ.สยามรัฐ
มิถุนายน 24, 2017 มิถุนายน 25, 2017
มิถุนายน 26, 2017 มิถุนายน 27, 2017 มิถุนายน 28, 2017 มิถุนายน 29, 2017 มิถุนายน 30, 2017 กรกฎาคม 1, 2017 กรกฎาคม 2, 2017