Default thumbnail.Default thumbnail.

แนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่องการปฏิบัติตนของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์

  เมื่อ: วันพุธ, มิถุนายน 25th, 2014, หมวด

แนวปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

เรื่อง การปฏิบัติตนของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ในสังกัดสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเป็นไปตามกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพ หนังสือพิมพ์ โดยให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานและป้องกันพฤติกรรมที่หมิ่นเหม่ต่อการ ละเมิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานข่าวและบรรณาธิการจำนวนหนึ่ง จึงมีมติให้กำหนดแนวปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่องการปฏิบัติตนของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ดังต่อไปนี้

๑) ขอบเขตการรับจ้างเขียนข่าว หรือบทความ

(๑)  ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ไม่ควรรับจ้างหน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชน เพื่อเขียนข่าว หรือบทความที่มีลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาชวนเชื่อหน่วยงานหรือ หัวหน้าหน่วยงานในสายงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพรับผิดชอบ หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๒)  ในการรับค่าตอบแทนในการเขียนเรื่องหรือบทความอื่นใดนอกเหนือจากการเขียนข่าวหรือบทความตาม (๑)  ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ควรได้รับอย่างสมเหตุผลกับงานเขียนที่ได้รับการว่าจ้าง

การรับจ้างเขียนเรื่องให้กับนักการเมือง ข้าราชการระดับสูง หรือนักธุรกิจ ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ควรเปิดเผยชื่อของตนในฐานะผู้เขียนเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่องานเขียนนั้น

๒) การรับตำแหน่งเป็นกรรมการและที่ปรึกษา

(๑) ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ไม่ควรเป็นที่ปรึกษาของนักการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการระดับสูง หรือนักธุรกิจ โดยมีค่าตอบแทนเป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการหรือไม่ก็ตาม

(๒)  ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ไม่ควรเป็นกรรมการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานของรัฐ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติ

(๓) ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ไม่ควรเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชนที่อาจมีผล ประโยชน์ทับซ้อนกับสายงานข่าวที่ตนรับผิดชอบ

๓) การมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และอื่น ๆ

(๑)  ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ไม่ควรเป็นกรรมการหรือมีหุ้นในสัดส่วนหรือจำนวน ซึ่งมีนัยสำคัญในบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ ที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่

(๒)  ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ไม่ควรเป็นกรรมการหรือรับผลประโยชน์ในบริษัทหรือธุรกิจอื่นใด ซึ่งมีส่วนได้เสียในผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และไม่ควรเกี่ยวข้องกับกิจการที่อาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียทางศีลธรรมหรือ วัฒนธรรมอันดีงามของไทย ไม่ว่าจะในฐานะเจ้าของ กรรมการหรือที่ปรึกษา

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, มิถุนายน 25th, 2014, หมวด
ปฏิทิน
ตุลาคม 2017
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กันยายน 25, 2017 กันยายน 26, 2017 กันยายน 27, 2017 กันยายน 28, 2017 กันยายน 29, 2017 กันยายน 30, 2017 ตุลาคม 1, 2017
ตุลาคม 2, 2017 ตุลาคม 3, 2017 ตุลาคม 4, 2017 ตุลาคม 5, 2017 ตุลาคม 6, 2017 ตุลาคม 7, 2017 ตุลาคม 8, 2017
ตุลาคม 9, 2017 ตุลาคม 10, 2017 ตุลาคม 11, 2017 ตุลาคม 12, 2017 ตุลาคม 13, 2017 ตุลาคม 14, 2017 ตุลาคม 15, 2017
ตุลาคม 16, 2017 ตุลาคม 17, 2017 ตุลาคม 18, 2017 ตุลาคม 19, 2017 ตุลาคม 20, 2017 ตุลาคม 21, 2017 ตุลาคม 22, 2017
ตุลาคม 23, 2017 ตุลาคม 24, 2017 ตุลาคม 25, 2017 ตุลาคม 26, 2017 ตุลาคม 27, 2017 ตุลาคม 28, 2017 ตุลาคม 29, 2017
ตุลาคม 30, 2017 ตุลาคม 31, 2017 พฤศจิกายน 1, 2017 พฤศจิกายน 2, 2017 พฤศจิกายน 3, 2017 พฤศจิกายน 4, 2017 พฤศจิกายน 5, 2017