Default thumbnail.Default thumbnail.

แนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง การเสนอข่าวกีฬา

  เมื่อ: วันพุธ, มิถุนายน 25th, 2014, หมวด

ด้วยสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำเสนอข่าวกีฬาที่มีส่วนชักนำไปสู่การ เล่นการพนันในหมู่เยาวชนของชาติ และตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของค่านิยมสังคมไทย จึงเห็นสมควรที่จะวางแนวทางสำหรับสื่อมวลชนทั้งหลาย เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ในสังกัดสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเป็นไปตามกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพ หนังสือพิมพ์ และเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานและป้องกันการนำเสนอข่าวที่หมิ่นเหม่ต่อ การละเมิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์

สภาการหนังสือพิมพ์แห่ง ชาติ โดยข้อเสนอแนะของ คณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรม ซึ่งได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานข่าว บรรณาธิการและผู้แทนองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่ง เห็นสมควรให้กำหนดแนวปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่องการเสนอข่าวกีฬา เพื่อช่วยคุ้มครอง และชี้นำสังคมไปสู่ความมั่นคง ยั่งยืน และก้าวไกลสู่ความยิ่งใหญ่ไพศาลแห่งสังคม และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเสนอข่าวกีฬาให้ถูกต้อง มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีศักดิ์ศรีของการเป็นผู้สื่อข่าวกีฬาอย่างแท้จริง ดังต่อไปนี้

  1. ต้องเป็นการรายงานข่าวกีฬาในทางสร้างสรรค์ ไม่ให้การรายงานข่าวกีฬาเป็นไปในความหมายที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในทางทำลายซึ่งกันและกัน
  2. ต้องเป็นการรายงานข่าวที่ไม่ทำให้เกิดความรู้สึกถึงการแบ่งแยกเชื้อชาติ ผิวสี ตลอดทั้งความเชื่อถือศาสนา และสังคม สร้างสำนึกของกีฬาให้เป็นเรื่องของการสร้างคน สร้างสันติภาพ สร้างความรัก ความสามัคคีในมวลหมู่มนุษย์ได้ทุกชาติทุกภาษา
  3. ต้องเป็นการรายงานข่าวที่เที่ยงตรง ถูกต้องในกรอบแห่งจริยธรรมของวิชาชีพสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
  4. ต้องเป็นการรายงานข่าวที่ไม่บิดเบือนเจตนารมณ์ที่แท้จริงของการกีฬาและไม่ ส่งเสริมโฆษณาแฝงสินค้าอบายมุข
  5. ต้องไม่เป็นการรายงานข่าวในทิศทางซึ่งโน้มเอียง หรือชี้นำ หรือชักจูง การกีฬาไปเกี่ยวข้องกับการพนัน หรือคล้อยตามไปในทางที่ไม่ดีงาม

สภา การหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
4 กันยายน 2552

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, มิถุนายน 25th, 2014, หมวด
ปฏิทิน
ธันวาคม 2017
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
พฤศจิกายน 27, 2017 พฤศจิกายน 28, 2017 พฤศจิกายน 29, 2017 พฤศจิกายน 30, 2017 ธันวาคม 1, 2017 ธันวาคม 2, 2017 ธันวาคม 3, 2017
ธันวาคม 4, 2017 ธันวาคม 5, 2017 ธันวาคม 6, 2017 ธันวาคม 7, 2017 ธันวาคม 8, 2017 ธันวาคม 9, 2017 ธันวาคม 10, 2017
ธันวาคม 11, 2017 ธันวาคม 12, 2017 ธันวาคม 13, 2017 ธันวาคม 14, 2017 ธันวาคม 15, 2017 ธันวาคม 16, 2017 ธันวาคม 17, 2017
ธันวาคม 18, 2017 ธันวาคม 19, 2017 ธันวาคม 20, 2017 ธันวาคม 21, 2017 ธันวาคม 22, 2017 ธันวาคม 23, 2017 ธันวาคม 24, 2017
ธันวาคม 25, 2017 ธันวาคม 26, 2017 ธันวาคม 27, 2017 ธันวาคม 28, 2017 ธันวาคม 29, 2017 ธันวาคม 30, 2017 ธันวาคม 31, 2017