Default thumbnail.Default thumbnail.

เวทีจุฬาเสวนาครั้งที่ 16 “เลือกตั้ง กุมภาฯ 62 ฟรีและแฟร์ สำหรับใคร ?”

  เมื่อ: วันอังคาร, ธันวาคม 18th, 2018, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเวทีจุฬาเสวนาครั้งที่ 16 “เลือกตั้ง กุมภาฯ 62 ฟรีและแฟร์ สำหรับใคร ?”

ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4

เพื่อเผยแพร่ความรู้และแนวคิดของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิในมุมมองต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

วิทยากรผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย

–  รศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่าย FFFE รณรงค์เลือกตั้งต้องเสรี เป็นธรรม และมีผลในทางปฏิบัติ

รศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี หัวหน้าภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า

ดำเนินรายการโดย ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์     จุฬาฯ

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาครั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ     โทร.0-2218-3364-5

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, ธันวาคม 18th, 2018, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
มกราคม 2019
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
ธันวาคม 31, 2018 มกราคม 1, 2019 มกราคม 2, 2019 มกราคม 3, 2019 มกราคม 4, 2019 มกราคม 5, 2019 มกราคม 6, 2019
มกราคม 7, 2019 มกราคม 8, 2019 มกราคม 9, 2019 มกราคม 10, 2019 มกราคม 11, 2019 มกราคม 12, 2019 มกราคม 13, 2019
มกราคม 14, 2019 มกราคม 15, 2019 มกราคม 16, 2019 มกราคม 17, 2019 มกราคม 18, 2019 มกราคม 19, 2019 มกราคม 20, 2019
มกราคม 21, 2019 มกราคม 22, 2019 มกราคม 23, 2019 มกราคม 24, 2019 มกราคม 25, 2019 มกราคม 26, 2019 มกราคม 27, 2019
มกราคม 28, 2019 มกราคม 29, 2019 มกราคม 30, 2019 มกราคม 31, 2019 กุมภาพันธ์ 1, 2019 กุมภาพันธ์ 2, 2019 กุมภาพันธ์ 3, 2019