Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาการหนังสือพิมพ์ฯ มอบทุนวิจัยศึกษาจริยธรรมหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

  เมื่อ: วันพุธ, กันยายน 23rd, 2015, หมวด highlight, ข่าวเด่น

ภาพข่าว 1

สภาการหนังสือพิมพ์ฯ มอบทุนวิจัยศึกษาจริยธรรมหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

วันที่ 22 กันยายน 2558 นายภัทระ คำพิทักษ์ ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นประธานในการมอบสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี 2558 ในประเด็น “สภาพปัญหาจริยธรรมหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในยุคดิจิทัล” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทั้งสิ้น 3 ผลงาน

โดยผลงานวิจัยที่ได้รับเลือกได้แก่ 1.เรื่องการสำรวจประเด็นทางจริยธรรมในการบริหารจัดการและนำเสนอเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในยุคดิจิทัล: กรณีศึกษาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคอีสานของนางปาจารีย์ ปุรินทวรกุลและอาจารย์สุรีวัลย์  บุตรชานนท์ 2. เรื่องการสำรวจประเด็นทางจริยธรรมในการบริหารจัดการและนำเสนอเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในยุคดิจิทัล: กรณีศึกษาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้ของดร.เมธาวี แก้วสนิท และ 3. เรื่องการสำรวจประเด็นทางจริยธรรมในการบริหารจัดการและนำเสนอเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในยุคดิจิทัล: กรณีศึกษาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคเหนือของอาจารย์สุวรรณ มาศเมฆและรองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์

นายภัทระ คำพิทักษ์ กล่าวว่า สื่อมวลชนไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของภูมิศาสตร์สื่อที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรุนแรง มิติจริยธรรมของสื่อยิ่งจะถูกท้าทาย การศึกษาวิจัยเรื่องจริยธรรมของสื่อในท้องถิ่นทั้งสามภาค เพื่อให้เห็นสภาพข้อเท็จจริง สำรวจองค์ความรู้ และนำไปสู่แนวทางการพัฒนาทั้งด้านการเป็นตัวอย่างของการเรียนรู้ของสื่อในท้องถิ่นอื่นๆ รวมทั้งพัฒนาแนวทางการทำงานของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติด้วย

 

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, กันยายน 23rd, 2015, หมวด highlight, ข่าวเด่น
ปฏิทิน
มิถุนายน 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 1, 2020 มิถุนายน 2, 2020 มิถุนายน 3, 2020 มิถุนายน 4, 2020 มิถุนายน 5, 2020 มิถุนายน 6, 2020 มิถุนายน 7, 2020
มิถุนายน 8, 2020 มิถุนายน 9, 2020 มิถุนายน 10, 2020 มิถุนายน 11, 2020 มิถุนายน 12, 2020 มิถุนายน 13, 2020 มิถุนายน 14, 2020
มิถุนายน 15, 2020 มิถุนายน 16, 2020 มิถุนายน 17, 2020 มิถุนายน 18, 2020 มิถุนายน 19, 2020 มิถุนายน 20, 2020 มิถุนายน 21, 2020
มิถุนายน 22, 2020 มิถุนายน 23, 2020 มิถุนายน 24, 2020 มิถุนายน 25, 2020 มิถุนายน 26, 2020 มิถุนายน 27, 2020 มิถุนายน 28, 2020
มิถุนายน 29, 2020 มิถุนายน 30, 2020 กรกฎาคม 1, 2020 กรกฎาคม 2, 2020 กรกฎาคม 3, 2020 กรกฎาคม 4, 2020 กรกฎาคม 5, 2020