Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาหนังสือพิมพ์ไฟเขียวข้อบังคับจริยธรรมหนังสือพิมพ์ฉบับใหม่หลังใช้มา 18 ปี

  เมื่อ: วันพุธ, สิงหาคม 3rd, 2016, หมวด ข่าวเด่น, บอกเล่าเก้าสิบ

สภาหนังสือพิมพ์ไฟเขียวข้อบังคับจริยธรรมหนังสือพิมพ์ฉบับใหม่หลังใช้มา 18 ปี

 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเห็นชอบข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ฉบับใหม่แทนของเดิมที่ใช้มากว่า18 ปี เพื่อยกระดับจริยธรรมของหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ที่เป็นสมาชิก

 

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้มีมติรับรองข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2559 แทนฉบับเก่าที่ใช้มาแล้วเป็นเวลา 18 ปี ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมฯ ทำขึ้นเพื่อให้สอดรับกับการปฏิรูปสื่อในบริบทของสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างและกระบวนการทำงานของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ

 

นายชวรงค์ กล่าวว่า การร่างข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมฯ ฉบับใหม่นี้ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นทั้งจากองค์กรสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ องค์กรภาครัฐ และเอกชน มูลนิธิที่เกี่ยวข้อง และนักวิชาการจากสถาบันต่างๆ จากนั้นคณะทำงานได้รวบรวมและสรุปความคิดเห็นทั้งหมดได้เป็น 3 หมวดใหญ่ คือ 1.หมวดทั่วไป ที่อธิบายถึงความหมายและคำนิยามคำศัพท์ ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 2.หมวดจริยธรรมทั่วไป โดยแบ่งเป็นหลายหัวข้อย่อย เน้นเรื่องจริยธรรมในด้านความถูกต้องของข้อมูล การให้ความเป็นธรรม และการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้ตกเป็นข่าว หมวดที่ 3 คือ หลักกระบวนการทำงาน ในหมวดนี้จะกล่าวถึงเรื่องการปกปิดและเคารพแหล่งข่าว การได้มาของข้อมูลต้องได้มาอย่างถูกต้อง รวมถึงเรื่องโฆษณาแฝง

 

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สภาการหนังสือพิมพ์ฯ พยายามผลักดันให้การกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นตลอดมา และเชื่อมั่นข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมฯ ฉบับนี้ จะเป็นตัวกำหนดการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน ให้อยู่ในกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ตามแนวทางของการกำกับดูแลกันเองต่อไป

 

 

 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

3 สิงหาคม 2559

Download (ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์-2559.pdf,PDF, 3.26MB)

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, สิงหาคม 3rd, 2016, หมวด ข่าวเด่น, บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 29, 2020 มิถุนายน 30, 2020 กรกฎาคม 1, 2020 กรกฎาคม 2, 2020 กรกฎาคม 3, 2020 กรกฎาคม 4, 2020 กรกฎาคม 5, 2020
กรกฎาคม 6, 2020 กรกฎาคม 7, 2020 กรกฎาคม 8, 2020 กรกฎาคม 9, 2020 กรกฎาคม 10, 2020 กรกฎาคม 11, 2020 กรกฎาคม 12, 2020
กรกฎาคม 13, 2020 กรกฎาคม 14, 2020 กรกฎาคม 15, 2020 กรกฎาคม 16, 2020 กรกฎาคม 17, 2020 กรกฎาคม 18, 2020 กรกฎาคม 19, 2020
กรกฎาคม 20, 2020 กรกฎาคม 21, 2020 กรกฎาคม 22, 2020 กรกฎาคม 23, 2020 กรกฎาคม 24, 2020 กรกฎาคม 25, 2020 กรกฎาคม 26, 2020
กรกฎาคม 27, 2020 กรกฎาคม 28, 2020 กรกฎาคม 29, 2020 กรกฎาคม 30, 2020 กรกฎาคม 31, 2020 สิงหาคม 1, 2020 สิงหาคม 2, 2020