Default thumbnail.Default thumbnail.

สมาคมนักข่าวฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 19

  เมื่อ: วันพฤหัส, กันยายน 8th, 2016, หมวด ข่าวเด่น, บอกเล่าเก้าสิบ

 

ขอเชิญส่งเรียงความเข้าประกวด หัวข้อเรื่อง “ในฐานะสื่อมวลชนมืออาชีพ หากต้องทำข่าวที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้จะทำข่าวอะไร และเพราะเหตุใด” เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 19 ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 19   ขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 3 ถึงวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี  เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชนด้านสิ่งพิมพ์ (Professional Development)  ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพ (Ethics Responsibility) และเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะองค์กรเพื่อสังคม (Organizational Social Responsibility) โดยจะมีอาจารย์และนักศึกษารวมทั้งคณะทำงานเข้าร่วมจำนวน 100 คน

 

โดยนักศึกษาที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

  1. นักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ที่ส่งเรียงความเข้าประกวด ในหัวข้อเรื่อง“ในฐานะสื่อมวลชนมืออาชีพ หากต้องทำข่าวที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ จะทำข่าวอะไร และเพราะเหตุใด” ความยาว 1-2 หน้ากระดาษเอ4 ฟ้อนต์คลอเดียขนาด 16 มายังสมาคมฯ ภายในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 โดยส่งมาทาง e-mail : tjareporter@gmail.com และต้องลงทะเบียนออนไลน์ https://goo.gl/forms/5UfcYqrcfLNJterF3 (www.tja.or.th)
  2. เป็นตัวแทนนักศึกษาจำนวน 2 คนจากสถาบันที่ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลพิราบน้อย ประจำปี 2558(โควตาคัดเลือกโดยอาจารย์ต้องส่งเรียงความด้วยเช่นกัน   หัวข้อเรื่อง“ในฐานะสื่อมวลชนมืออาชีพ หากต้องทำข่าวที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ จะทำข่าวอะไร และเพราะเหตุใด” ความยาว 1-2 หน้ากระดาษเอ4 ฟ้อนต์คลอเดียขนาด 16 มายังสมาคมฯ ภายในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 โดยส่งมาทาง e-mail :tjareporter@gmail.com  และต้องลงทะเบียนออนไลน์ https://goo.gl/forms/5UfcYqrcfLNJterF3 (www.tja.or.th)

นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่มจะต้องมีคุณสมบัติคือ เป็นนักศึกษาที่เรียนด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หนังสือพิมพ์ ในชั้น ปีที่ 3 หรือปีที่ 4 (กรณีที่เป็นนักศึกษาที่เรียนหลักสูตร 3 ปีจบ ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนชั้นปีที่ 3 เท่านั้น) หรือนักศึกษาที่กำลังอยู่ในระหว่างการทำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยผ่านการอบรมนักข่าวพิราบน้อยมาก่อน

 

ลงทะเบียนออนไลน์ https://goo.gl/forms/5UfcYqrcfLNJterF3 (www.tja.or.th)

และส่งเรียงความภายในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : นางสาวนิภาวรรณ  แก้วรากมุกข์ เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โทร. 02-668-9422 ,

เมื่อได้รับคัดเลือกและผ่านการอบรมดังกล่าวแล้วนักศึกษาจะต้องส่งข่าวเข้า Cyber reporter อย่างน้อย 2 ชิ้นงาน

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

รายชื่อสถาบันที่ส่งผลงานประกวดรางวัลพิราบน้อย ประจำปี 2558 มีดังนี้

1          ภาคภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2          ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3          มหาวิทยาลัยบูรพา

4          มหาวิทยาลัยรังสิต

5          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

7          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8          มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

9          มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

10        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

11        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

12        มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

13        มหาวิทยาลัยศิลปากร

14        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15        สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพฤหัส, กันยายน 8th, 2016, หมวด ข่าวเด่น, บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 29, 2020 มิถุนายน 30, 2020 กรกฎาคม 1, 2020 กรกฎาคม 2, 2020 กรกฎาคม 3, 2020 กรกฎาคม 4, 2020 กรกฎาคม 5, 2020
กรกฎาคม 6, 2020 กรกฎาคม 7, 2020 กรกฎาคม 8, 2020 กรกฎาคม 9, 2020 กรกฎาคม 10, 2020 กรกฎาคม 11, 2020 กรกฎาคม 12, 2020
กรกฎาคม 13, 2020 กรกฎาคม 14, 2020 กรกฎาคม 15, 2020 กรกฎาคม 16, 2020 กรกฎาคม 17, 2020 กรกฎาคม 18, 2020 กรกฎาคม 19, 2020
กรกฎาคม 20, 2020 กรกฎาคม 21, 2020 กรกฎาคม 22, 2020 กรกฎาคม 23, 2020 กรกฎาคม 24, 2020 กรกฎาคม 25, 2020 กรกฎาคม 26, 2020
กรกฎาคม 27, 2020 กรกฎาคม 28, 2020 กรกฎาคม 29, 2020 กรกฎาคม 30, 2020 กรกฎาคม 31, 2020 สิงหาคม 1, 2020 สิงหาคม 2, 2020