Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาการนสพ. รับรองร่างฯ การพิจารณาเรื่องร้องเรียนด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพภายในองค์กรสมาชิก พ.ศ. 2559

  เมื่อ: วันอังคาร, กันยายน 20th, 2016, หมวด ข่าวเด่น, บอกเล่าเก้าสิบ

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เห็นชอบร่างข้อบังคับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ว่าด้วยการพิจารณาเรื่องร้องเรียนด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพภายในองค์กรสมาชิก พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2559 นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ที่ประชุมมีมติรับรองร่างข้อบังคับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ว่าด้วยการพิจารณาเรื่องร้องเรียนด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพภายในองค์กรสมาชิก พ.ศ. 2559 ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรหนังสือพิมพ์แก่องค์กรสมาชิก (Media Ombudsman) เพื่อยกระดับการควบคุมดูแลด้านจริยธรรม ของสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์ฯ

“ข้อบังคับฯ ดังกล่าว มีสาระสำคัญว่าด้วย โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรหนังสือพิมพ์ โดยคณะกรรมการฯ มีอย่างน้อย 3 คน มาจาก 1.เจ้าของ/บรรณาธิการ 2.ผู้สื่อข่าวในระดับปฏิบัติงาน 3.ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ทั้งหมดมีหน้าที่วินิจฉัยเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ปรากฏบนหนังสือพิมพ์ของสมาชิกนั้นๆ รวมถึงพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานที่สังกัดด้วย” นายชวรงค์ กล่าว

ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของสมาชิกต่างจังหวัดบางแห่งที่ไม่สามารถจัดตั้งคณะกรรมการฯ ได้นั้น ให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น โดยมีกรรมการที่มาจากเจ้าของหนังสือพิมพ์/บรรณาธิการ/ผู้ปฏิบัติงาน ของหนังสือพิมพ์ในแต่ละจังหวัดหรือภูมิภาค และมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน โดยคณะกรรมการฯ จะต้องพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน แต่หากผู้ร้องไม่พอใจในผลการพิจารณา สามารถส่งเรื่องถึงสภาการหนังสือพิมพ์ฯ พิจารณาอีกครั้งได้

 

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, กันยายน 20th, 2016, หมวด ข่าวเด่น, บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 29, 2020 มิถุนายน 30, 2020 กรกฎาคม 1, 2020 กรกฎาคม 2, 2020 กรกฎาคม 3, 2020 กรกฎาคม 4, 2020 กรกฎาคม 5, 2020
กรกฎาคม 6, 2020 กรกฎาคม 7, 2020 กรกฎาคม 8, 2020 กรกฎาคม 9, 2020 กรกฎาคม 10, 2020 กรกฎาคม 11, 2020 กรกฎาคม 12, 2020
กรกฎาคม 13, 2020 กรกฎาคม 14, 2020 กรกฎาคม 15, 2020 กรกฎาคม 16, 2020 กรกฎาคม 17, 2020 กรกฎาคม 18, 2020 กรกฎาคม 19, 2020
กรกฎาคม 20, 2020 กรกฎาคม 21, 2020 กรกฎาคม 22, 2020 กรกฎาคม 23, 2020 กรกฎาคม 24, 2020 กรกฎาคม 25, 2020 กรกฎาคม 26, 2020
กรกฎาคม 27, 2020 กรกฎาคม 28, 2020 กรกฎาคม 29, 2020 กรกฎาคม 30, 2020 กรกฎาคม 31, 2020 สิงหาคม 1, 2020 สิงหาคม 2, 2020