Default thumbnail.Default thumbnail.

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียน รุ่นที่ ๕

  เมื่อ: วันพุธ, กันยายน 21st, 2016, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัดการอบรมหลักสูตรความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียน รุ่นที่ ๕ : วัฒนธรรมอันหลากหลายกับข้อท้าทายอัตลักษณ์อาเซียน ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้สื่อมวลชนตั้งคำถามและตระหนักรู้ถึงความแตกต่างหลากหลายด้านสังคมและวัฒนธรรมภายในกลุ่มประเทศอาเซียน ๒. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการศึกษาและค้นคว้าเพิ่มเติมในประเด็นสังคมและวัฒนธรรม และ ๓.เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ การเชื่อมโยงกันในระหว่างสื่อมวลชนไทยและสื่อมวลชนในประเทศเพื่อนบ้าน โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นสื่อมวลชนทุกแขนงที่มีความสนใจจำนวน ๓๐ คน จะจัดระหว่าง ๓๐ ตุลาคม – ๒๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๙    โดยนอกจากจะมีการบรรยายทางวิชาการแล้วยังมีการศึกษาดูงานต่างประเทศ ๔ เส้นทาง ประกอบด้วย  ๑.บรูไนดารุสซาลาม   ๒.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๓.สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และ ๔.สาธารณรัฐสิงคโปร์)

ในการนี้ จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากท่านพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าว โดยผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมต้องเป็น ๑. นักข่าว (สามารถสมัครได้ทุกสังกัดและทุกสาย) ๒. มีอายุการทำงานตั้งแต่  ๓ ปีขึ้นไป แต่ต้องมีอายุจริงไม่เกิน ๔๕ ปี เพื่อเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้ จำนวน ๑ คน ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ จะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศ รับฟังการบรรยายและจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องส่งเงินประกันการอบรมจำนวน ๕,๐๐๐ บาท ภายใน ๓ วัน หลังจากที่สมาคมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม ซึ่งสมาคมฯจะคืนให้ในวันแรกของการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ และไม่มีการคืนให้ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมหรือมาอบรมไม่ครบตามหลักสูตร ส่งใบสมัครภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๙

 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิ้งด้านล้าง

Download (Application_อาเซียนวัฒนธรรม.pdf,PDF, 205KB)

Download (โครงการอบรมหลักสูตรอาเซียน.pdf,PDF, 201KB)

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, กันยายน 21st, 2016, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 29, 2020 มิถุนายน 30, 2020 กรกฎาคม 1, 2020 กรกฎาคม 2, 2020 กรกฎาคม 3, 2020 กรกฎาคม 4, 2020 กรกฎาคม 5, 2020
กรกฎาคม 6, 2020 กรกฎาคม 7, 2020 กรกฎาคม 8, 2020 กรกฎาคม 9, 2020 กรกฎาคม 10, 2020 กรกฎาคม 11, 2020 กรกฎาคม 12, 2020
กรกฎาคม 13, 2020 กรกฎาคม 14, 2020 กรกฎาคม 15, 2020 กรกฎาคม 16, 2020 กรกฎาคม 17, 2020 กรกฎาคม 18, 2020 กรกฎาคม 19, 2020
กรกฎาคม 20, 2020 กรกฎาคม 21, 2020 กรกฎาคม 22, 2020 กรกฎาคม 23, 2020 กรกฎาคม 24, 2020 กรกฎาคม 25, 2020 กรกฎาคม 26, 2020
กรกฎาคม 27, 2020 กรกฎาคม 28, 2020 กรกฎาคม 29, 2020 กรกฎาคม 30, 2020 กรกฎาคม 31, 2020 สิงหาคม 1, 2020 สิงหาคม 2, 2020