Default thumbnail.Default thumbnail.

แถลงการณ์ร่วมองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน 6 องค์กร เรื่อง คัดค้านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ……

  เมื่อ: วันจันทร์, ธันวาคม 19th, 2016, หมวด ข่าวเด่น, แถลงการณ์

แถลงการณ์ร่วมองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน 6 องค์กร

เรื่อง คัดค้านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ……


ตามที่องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนได้แก่ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์และสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันส่งจดหมายเปิดผนึกต่อประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เพื่อขอให้ทบทวนเนื้อหาในร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ ต่อประเด็นการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้มีบทบัญญัติขัดต่อเจตนารมณ์ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติ ที่ให้การรับรองสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยอิสระ ปราศจากการแทรกแซงเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา และต่อมาประธานคณะกรรมาธิการได้ขอให้องค์กรวิชาชีพสื่อจัดทำข้อเสนอเพื่อแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวส่งให้คณะกรรมาธิการพิจารณา ซึ่งมีกำหนดจะยื่นร่างแก้ไขขององค์กรวิชาชีพสื่อในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 นี้นั้น

ต่อมาปรากฏข้อเท็จจริงว่า ได้มีความพยายามเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างเดิมของคณะกรรมาธิการให้มีเนื้อหาอันเป็นการสนับสนุนให้ภาคการเมืองและภาครัฐเข้ามาแทรกแซงการทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนมากขึ้น อาทิ การกำหนดให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติประกอบด้วยผู้แทนระดับปลัดกระทรวงจากหน่วยงานของรัฐและการเพิ่มอำนาจให้คณะกรรมการดังกล่าว รับขึ้นทะเบียน ออกและเพิกถอนใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน อันเป็นการขัดต่อหลักเสรีภาพในการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนอย่างร้ายแรง ดังนั้น องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนทั้ง 6 องค์กรข้างต้น จึงขอเรียกร้องมายังคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ดังต่อไปนี้

  1. ให้คณะกรรมาธิการฯ ทบทวนความพยายามในการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพที่มีเนื้อหาสนับสนุนให้ภาครัฐและฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงการกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชน รวมทั้งการให้อำนาจคณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติขึ้นทะเบียน ออกและเพิกถอนใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนดังกล่าวข้างต้น
  2. ให้คณะกรรมาธิการนำข้อเสนอขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปพิจารณา ก่อนที่จะนำร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เสนอต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพื่อพิจารณาต่อไป

 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย

19 ธันวาคม 2559

GDE Error: Requested URL is invalid

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันจันทร์, ธันวาคม 19th, 2016, หมวด ข่าวเด่น, แถลงการณ์
ปฏิทิน
มีนาคม 2019
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กุมภาพันธ์ 25, 2019 กุมภาพันธ์ 26, 2019 กุมภาพันธ์ 27, 2019 กุมภาพันธ์ 28, 2019 มีนาคม 1, 2019 มีนาคม 2, 2019 มีนาคม 3, 2019
มีนาคม 4, 2019 มีนาคม 5, 2019 มีนาคม 6, 2019 มีนาคม 7, 2019 มีนาคม 8, 2019 มีนาคม 9, 2019 มีนาคม 10, 2019
มีนาคม 11, 2019 มีนาคม 12, 2019 มีนาคม 13, 2019 มีนาคม 14, 2019 มีนาคม 15, 2019 มีนาคม 16, 2019 มีนาคม 17, 2019
มีนาคม 18, 2019 มีนาคม 19, 2019 มีนาคม 20, 2019 มีนาคม 21, 2019 มีนาคม 22, 2019 มีนาคม 23, 2019 มีนาคม 24, 2019
มีนาคม 25, 2019 มีนาคม 26, 2019 มีนาคม 27, 2019 มีนาคม 28, 2019 มีนาคม 29, 2019 มีนาคม 30, 2019 มีนาคม 31, 2019