Default thumbnail.Default thumbnail.

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร จากทั่วประเทศเข้าร่วมการสัมมนาหลักจริยธรรมวิชาชีพและกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียน

  เมื่อ: วันอาทิตย์, สิงหาคม 27th, 2017, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

27082560_170827_0006

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร จากทั่วประเทศเข้าร่วมการสัมมนาหลักจริยธรรมวิชาชีพและกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียน

เมื่อวันที่ 27 ส.ค.2560 สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้จัดการสัมมนาหลักจริยธรรมวิชาชีพและกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร (Media Ombudsman) จากทั่วประเทศ ที่ห้องประชุมอิศราอมันตกุล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมสัมมนากันจำนวนมาก

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาว่า เพื่อต้องการให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการพิจารณาเรื่องร้องเรียน และหลักจริยธรรมของสื่อมวลชน รวมถึงโครงสร้างของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 1 คน จากนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน ด้านกฎหมาย หรือด้านคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ผู้ร้องเรียนเกิดความเชื่อมั่น

นอกจากนี้ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ ยังทำให้ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละท่านได้รู้จักกันเพื่อให้เกิดการประสานงานกันได้มากขึ้น โดยวันนี้ได้แจกเอกสารสำคัญที่จะใช้ประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ประกอบด้วยธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ฯ รวมถึงแนวปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ในเรื่องต่างๆ ให้กับคณะผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน

สำหรับช่องทางการร้องเรียนนั้น นายชวรงค์ กล่าวว่า ขณะนี้นอกจากการร้องเรียนโดยตรงกับสื่อที่นำเสนอข่าว หรือร้องกับสภาการหนังสือพิมพ์ฯ แล้ว เรากำลังเร่งดำเนินการจัดทำแอพพลิเคชั่น รับเรื่องราวร้องเรียน โดยผู้เสียหายสามารถร้องเรียนผ่านทางแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือได้ทันที ซึ่งจะเป็นการเปิดช่องทางการร้องเรียนได้สะดวกขึ้น

นายชวรงค์กล่าวว่า หลังจากนี้จะเดินทางไปร่วมประชุมกับคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรคณะต่างๆ ทั้งในส่วนภูมิภาค 6 ภาค และในส่วนของหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ อีกครั้งหนึ่ง

ด้านนายวีรศักดิ์ โชติวานิช รองประธานคณะกรรมการจริยธรรม สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวถึงกระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน โดยระบุว่า หากพบเห็นว่าสื่อนำเสนอข่าวที่เป็นการละเมิด หรือหมิ่นประมาท ผู้เสียหายสามารถร้องเรียนโดยตรงไปที่สื่อฉบับที่นำเสนอข่าวได้ทันที หรือจะร้องเรียนผ่านทางสภาการหนังสือพิมพ์ฯ และเว็บไซต์สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ก็ได้ รวมถึงทางแอพพลิเคชั่นที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้

กระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียน หลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรรับเรื่องแล้ว จะต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 30 วัน แล้วจะต้องแจ้งให้ผู้ร้องทราบ ซึ่งหากผู้ร้องยังไม่พอใจ ก็สามารถยื่นเรื่องกับสภาการหนังสือพิมพ์เพื่อให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาขึ้นใหม่ได้ หรือจะนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็ได้

อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรครั้งนี้ ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่า สื่อได้มีกระบวนการในการกำกับดูแลกันเองอย่างเป็นระบบ โดยไม่จำเป็นต้องมีกลไกภาครัฐเข้ามาควบคุม

สำหรับการจัดสัมมนาครั้งนี้ได้รับสนับสนุนการเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิจากทั่วทุกภูมิภาคโดยสายการบินแอร์เอเชีย

27082560_170827_0015

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอาทิตย์, สิงหาคม 27th, 2017, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
ตุลาคม 2019
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กันยายน 30, 2019 ตุลาคม 1, 2019 ตุลาคม 2, 2019 ตุลาคม 3, 2019 ตุลาคม 4, 2019 ตุลาคม 5, 2019 ตุลาคม 6, 2019
ตุลาคม 7, 2019 ตุลาคม 8, 2019 ตุลาคม 9, 2019 ตุลาคม 10, 2019 ตุลาคม 11, 2019 ตุลาคม 12, 2019 ตุลาคม 13, 2019
ตุลาคม 14, 2019 ตุลาคม 15, 2019 ตุลาคม 16, 2019 ตุลาคม 17, 2019 ตุลาคม 18, 2019 ตุลาคม 19, 2019 ตุลาคม 20, 2019
ตุลาคม 21, 2019 ตุลาคม 22, 2019 ตุลาคม 23, 2019 ตุลาคม 24, 2019 ตุลาคม 25, 2019 ตุลาคม 26, 2019 ตุลาคม 27, 2019
ตุลาคม 28, 2019 ตุลาคม 29, 2019 ตุลาคม 30, 2019 ตุลาคม 31, 2019 พฤศจิกายน 1, 2019 พฤศจิกายน 2, 2019 พฤศจิกายน 3, 2019