Default thumbnail.Default thumbnail.

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 9 เรื่อง “โรฮิงญา : เรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด”

  เมื่อ: วันอังคาร, กันยายน 12th, 2017, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 9 เรื่อง “โรฮิงญา : เรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด” ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560  เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ  ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์  มหาวิทยาลัย  เพื่อเป็นเวทีวิชาการสาธารณะเผยแพร่องค์ความรู้จากนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับชาว “โรฮิงญา” ชนกลุ่มน้อยในประเทศเมียนมาที่ถูกกดขี่ข่มเหงและถูกปราบปรามจนต้องหลบหนีออกนอกประเทศไปพักพิงในประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนวิเคราะห์ถึงผลกระทบของปัญหาผู้อพยพชาวโรฮิงญาที่มีต่อประเทศไทย  และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

วิทยากรผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย

 รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์เมียนมา

  – ผศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล  ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

 – ดร.อณัส อมาตยกุล  ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 อ.ธานินทร์ สาลาม ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    ดำเนินรายการโดย อ.ดร.จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์เอเชียใต้ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, กันยายน 12th, 2017, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
เมษายน 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มีนาคม 30, 2020 มีนาคม 31, 2020 เมษายน 1, 2020 เมษายน 2, 2020 เมษายน 3, 2020 เมษายน 4, 2020 เมษายน 5, 2020
เมษายน 6, 2020 เมษายน 7, 2020 เมษายน 8, 2020 เมษายน 9, 2020 เมษายน 10, 2020 เมษายน 11, 2020 เมษายน 12, 2020
เมษายน 13, 2020 เมษายน 14, 2020 เมษายน 15, 2020 เมษายน 16, 2020 เมษายน 17, 2020 เมษายน 18, 2020 เมษายน 19, 2020
เมษายน 20, 2020 เมษายน 21, 2020 เมษายน 22, 2020 เมษายน 23, 2020 เมษายน 24, 2020 เมษายน 25, 2020 เมษายน 26, 2020
เมษายน 27, 2020 เมษายน 28, 2020 เมษายน 29, 2020 เมษายน 30, 2020 พฤษภาคม 1, 2020 พฤษภาคม 2, 2020 พฤษภาคม 3, 2020