Default thumbnail.Default thumbnail.

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 9 เรื่อง “โรฮิงญา : เรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด”

  เมื่อ: วันอังคาร, กันยายน 12th, 2017, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 9 เรื่อง “โรฮิงญา : เรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด” ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560  เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ  ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์  มหาวิทยาลัย  เพื่อเป็นเวทีวิชาการสาธารณะเผยแพร่องค์ความรู้จากนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับชาว “โรฮิงญา” ชนกลุ่มน้อยในประเทศเมียนมาที่ถูกกดขี่ข่มเหงและถูกปราบปรามจนต้องหลบหนีออกนอกประเทศไปพักพิงในประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนวิเคราะห์ถึงผลกระทบของปัญหาผู้อพยพชาวโรฮิงญาที่มีต่อประเทศไทย  และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

วิทยากรผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย

 รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์เมียนมา

  – ผศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล  ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

 – ดร.อณัส อมาตยกุล  ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 อ.ธานินทร์ สาลาม ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    ดำเนินรายการโดย อ.ดร.จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์เอเชียใต้ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, กันยายน 12th, 2017, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
สิงหาคม 2019
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กรกฎาคม 29, 2019 กรกฎาคม 30, 2019 กรกฎาคม 31, 2019 สิงหาคม 1, 2019 สิงหาคม 2, 2019 สิงหาคม 3, 2019 สิงหาคม 4, 2019
สิงหาคม 5, 2019 สิงหาคม 6, 2019 สิงหาคม 7, 2019 สิงหาคม 8, 2019 สิงหาคม 9, 2019 สิงหาคม 10, 2019 สิงหาคม 11, 2019
สิงหาคม 12, 2019 สิงหาคม 13, 2019 สิงหาคม 14, 2019 สิงหาคม 15, 2019 สิงหาคม 16, 2019 สิงหาคม 17, 2019 สิงหาคม 18, 2019
สิงหาคม 19, 2019 สิงหาคม 20, 2019 สิงหาคม 21, 2019 สิงหาคม 22, 2019 สิงหาคม 23, 2019 สิงหาคม 24, 2019 สิงหาคม 25, 2019
สิงหาคม 26, 2019 สิงหาคม 27, 2019 สิงหาคม 28, 2019 สิงหาคม 29, 2019 สิงหาคม 30, 2019 สิงหาคม 31, 2019 กันยายน 1, 2019