Default thumbnail.Default thumbnail.

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 9 เรื่อง “โรฮิงญา : เรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด”

  เมื่อ: วันอังคาร, กันยายน 12th, 2017, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 9 เรื่อง “โรฮิงญา : เรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด” ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560  เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ  ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์  มหาวิทยาลัย  เพื่อเป็นเวทีวิชาการสาธารณะเผยแพร่องค์ความรู้จากนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับชาว “โรฮิงญา” ชนกลุ่มน้อยในประเทศเมียนมาที่ถูกกดขี่ข่มเหงและถูกปราบปรามจนต้องหลบหนีออกนอกประเทศไปพักพิงในประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนวิเคราะห์ถึงผลกระทบของปัญหาผู้อพยพชาวโรฮิงญาที่มีต่อประเทศไทย  และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

วิทยากรผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย

 รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์เมียนมา

  – ผศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล  ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

 – ดร.อณัส อมาตยกุล  ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 อ.ธานินทร์ สาลาม ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    ดำเนินรายการโดย อ.ดร.จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์เอเชียใต้ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, กันยายน 12th, 2017, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 29, 2020 มิถุนายน 30, 2020 กรกฎาคม 1, 2020 กรกฎาคม 2, 2020 กรกฎาคม 3, 2020 กรกฎาคม 4, 2020 กรกฎาคม 5, 2020
กรกฎาคม 6, 2020 กรกฎาคม 7, 2020 กรกฎาคม 8, 2020 กรกฎาคม 9, 2020 กรกฎาคม 10, 2020 กรกฎาคม 11, 2020 กรกฎาคม 12, 2020
กรกฎาคม 13, 2020 กรกฎาคม 14, 2020 กรกฎาคม 15, 2020 กรกฎาคม 16, 2020 กรกฎาคม 17, 2020 กรกฎาคม 18, 2020 กรกฎาคม 19, 2020
กรกฎาคม 20, 2020 กรกฎาคม 21, 2020 กรกฎาคม 22, 2020 กรกฎาคม 23, 2020 กรกฎาคม 24, 2020 กรกฎาคม 25, 2020 กรกฎาคม 26, 2020
กรกฎาคม 27, 2020 กรกฎาคม 28, 2020 กรกฎาคม 29, 2020 กรกฎาคม 30, 2020 กรกฎาคม 31, 2020 สิงหาคม 1, 2020 สิงหาคม 2, 2020