Default thumbnail.Default thumbnail.

“ชวรงค์” นั่งประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ อีกสมัย

  เมื่อ: วันอังคาร, มีนาคม 6th, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ, ข่าวเด่น

กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ เลือก “ชวรงค์” จากไทยรัฐ เป็นประธานสมัยที่ 9 พร้อมเร่งสานงานเก่า สร้างงานใหม่ ผลักดันงานส่งเสริมและพัฒนากิจการหนังสือพิมพ์ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นรับมือความเปลี่ยนแปลงทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เพื่อเลือกประธาน รองประธาน เหรัญญิก และเลขาธิการ โดยที่ประชุมมีมติเลือก นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี กรรมการประเภทที่ 1 (ผู้ก่อตั้ง) จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติอีกสมัย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

จากนั้น นายชวรงค์ ได้เสนอชื่อ นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส จากเครือบางกอกโพสต์ เป็นรองประธานคนที่ 1 นายวีรศักดิ์ โชติวานิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เป็นรองประธานคนที่ 2 นายชาย ปถะคามินทร์ จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เป็นเลขาธิการ นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ จากเครือเนชั่น เป็นรองเลขาธิการคนที่ 1 นายภูวสิษฏ์ สุขใส จากหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส จ.สงขลา เป็นรองเลขาธิการคนที่ 2 และนางสาวชุติมณฑน์ ศรีขำ จากบ้านเมืองออนไลน์ เป็นเหรัญญิก โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

นายชวรงค์ กล่าวถึงสิ่งที่สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ต้องดำเนินการต่อไปคือ 1) การสานต่องานเก่า ได้แก่ การผลักดันการทำหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรสมาชิก หรือ Media Ombudsman ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ และการออกแนวปฏิบัติด้านต่างๆ พร้อมเผยแพร่และขอความร่วมมือองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้บังคับใช้ได้จริง นอกจากนี้ ก็คือการทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาควิชาการและองค์กรผู้บริโภคต่างๆ ในการเฝ้าระวังการละเมิดจริยธรรมขององค์กรสมาชิก เพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในการลดปัญหาการละเมิดจริยธรรม

2) งานผลักดันการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปสื่อเพื่อรักษาไว้ซึ่งหลักการกำกับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน โดยให้กฎหมายเป็นเพียงเครื่องมือในการส่งเสริมมาตรการกำกับดูแลสื่อให้อยู่ในกรอบของจริยธรรมวิชาชีพ มีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติและมีความทั่วถึง และไม่ถูกแทรกแซงโดยอำนาจรัฐใดๆ อีกทั้งยังสนับสนุนการปฏิรูปสื่อสารมวลชนในภาพรวมเพื่อให้สื่อมวลชนยังคงเป็นวิชาชีพและธุรกิจที่สร้างความเป็นธรรม และทำหน้าที่เป็นยามระวังภัยให้สังคมด้วยมาตรฐานทางวิชาชีพที่สูง และยึดมั่นในหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

และ 3) การผลักดันงานด้านส่งเสริมและพัฒนากิจการหนังสือพิมพ์ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นให้สามารถรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานทางวิชาชีพ โดยผ่านกระบวนการให้การศึกษาอบรม ทั้งทางด้านวิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ และด้านการพัฒนาธุรกิจให้สามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยมีเนื้อหา วิธีการนำเสนอ และช่องทางการนำเสนอที่สอดคล้องกับรสนิยมของผู้บริโภคและประโยชน์สาธารณะ ตลอดจนถึงการให้ความร่วมมือกับองค์กรสมาชิกในการผลักดันให้เกิดมาตรการต่างๆ เพื่อให้กิจการหนังสือพิมพ์สามารถเป็นที่พึ่งของสังคมได้ในระยะยาวและตลอดไป

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, มีนาคม 6th, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ, ข่าวเด่น
ปฏิทิน
กันยายน 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
สิงหาคม 31, 2020 กันยายน 1, 2020 กันยายน 2, 2020 กันยายน 3, 2020 กันยายน 4, 2020 กันยายน 5, 2020 กันยายน 6, 2020
กันยายน 7, 2020 กันยายน 8, 2020 กันยายน 9, 2020 กันยายน 10, 2020 กันยายน 11, 2020 กันยายน 12, 2020 กันยายน 13, 2020
กันยายน 14, 2020 กันยายน 15, 2020 กันยายน 16, 2020 กันยายน 17, 2020 กันยายน 18, 2020 กันยายน 19, 2020 กันยายน 20, 2020
กันยายน 21, 2020 กันยายน 22, 2020 กันยายน 23, 2020 กันยายน 24, 2020 กันยายน 25, 2020 กันยายน 26, 2020 กันยายน 27, 2020
กันยายน 28, 2020 กันยายน 29, 2020 กันยายน 30, 2020 ตุลาคม 1, 2020 ตุลาคม 2, 2020 ตุลาคม 3, 2020 ตุลาคม 4, 2020