Default thumbnail.Default thumbnail.

สรุปผลงานตลอดวาระ 3 ปี กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ สมัยที่ 8

  เมื่อ: วันอังคาร, มีนาคม 6th, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ สมัยที่ 8 สรุปผลงานตลอดวาระ 3 ปี เน้นปฏิรูปการกำกับดูแลกันเอง จัดตั้งกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร สร้างมาตรการเชิงรุกป้องกันปัญหาการละเมิดจริยธรรมตั้งแต่ต้นทาง

สืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 8 ได้หมดวาระลงเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำรายงานสรุปการทำงานของคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 8 ขึ้น โดยแบ่งเป็นการสรุปงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ชุดต่างๆ

ทั้งนี้ตลอดวาระการทำงานของคณะกรรมการสมัยที่ 8 ถือเป็นการทำหน้าที่ท่ามกลางกระแสข่าวความต้องการเข้าควบคุมสื่อของภาครัฐ โดยการตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ และหนึ่งในประเด็นที่ถูกบรรจุอยู่ก็คือ การปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชน

ดังนั้น โครงการต่างๆ ที่หยิบยกขึ้นมาดำเนินการตลอดวาระ จึงมุ่งเน้นในเรื่องการตอบสนองแนวทางการกำกับดูแลกันเอง โดยผลงานที่เห็นเป็นรูปธรรมที่สุดคือ การจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร หรือ มีเดีย ออมบุดส์แมน (Media Ombudsman) โดยองค์กรสมาชิกส่วนกลางที่เป็นสื่อระดับชาติ ก็จะจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรของตัวเอง  ส่วนองค์กรสมาชิกระดับภูมิภาค ที่ไม่สามารถจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรของตัวเองได้ ก็จะจัดตั้งในระดับภูมิภาค เพื่อเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องการกำกับดูแลกันเองด้านจริยธรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเกิดการรวมกลุ่มกันดูแลสื่อในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการสร้างมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาการละเมิดจริยธรรมตั้งแต่ต้นทาง

สำหรับโครงสร้างของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร จะต้องมีบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมเป็นกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรสมาชิกในระดับภูมิภาค ครบแล้วทั้ง 6 ภูมิภาค คือภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ส่วนการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรในสังกัดองค์กรสมาชิก ได้จัดตั้งแล้ว 7 องค์กร คือ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, เครือเนชั่น, ฐานเศรษฐกิจ, โคราชคนอีสาน จ.นครราชสีมา และภาคใต้โฟกัส จ.สงขลา

นอกจากนี้ คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ สมัยที่ 8 ยังเดินหน้าสร้างความสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการกำกับดูแลกันเองขององค์กรสื่อในประเทศภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลก ผ่านกิจกรรมการสัมมนาในวาระครบรอบ 20 ปีของการก่อตั้งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

ส่วนงานด้านวิชาการและการส่งเสริมจริยธรรม และคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ ในคณะกรรมการจริยธรรม ก็ได้มีการจัดกิจกรรมระดมความเห็นเพื่อหาแนวทางในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ตกเป็นข่าวร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในหลายพื้นที่ และกิจกรรมการจับจ้องส่องจริยธรรมของหนังสือพิมพ์ในสังกัดสมาชิก ที่ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสถาบันการศึกษาต่างๆ

การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับต่างๆ ของสภาการหนังสือพิมพ์ และแนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติที่ประกาศใช้มาเป็นเวลานานให้ทันสมัยขึ้น รวมถึงการประกาศใช้แนวปฏิบัติใหม่ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ในสังกัดสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2559

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, มีนาคม 6th, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
มีนาคม 2019
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กุมภาพันธ์ 25, 2019 กุมภาพันธ์ 26, 2019 กุมภาพันธ์ 27, 2019 กุมภาพันธ์ 28, 2019 มีนาคม 1, 2019 มีนาคม 2, 2019 มีนาคม 3, 2019
มีนาคม 4, 2019 มีนาคม 5, 2019 มีนาคม 6, 2019 มีนาคม 7, 2019 มีนาคม 8, 2019 มีนาคม 9, 2019 มีนาคม 10, 2019
มีนาคม 11, 2019 มีนาคม 12, 2019 มีนาคม 13, 2019 มีนาคม 14, 2019 มีนาคม 15, 2019 มีนาคม 16, 2019 มีนาคม 17, 2019
มีนาคม 18, 2019 มีนาคม 19, 2019 มีนาคม 20, 2019 มีนาคม 21, 2019 มีนาคม 22, 2019 มีนาคม 23, 2019 มีนาคม 24, 2019
มีนาคม 25, 2019 มีนาคม 26, 2019 มีนาคม 27, 2019 มีนาคม 28, 2019 มีนาคม 29, 2019 มีนาคม 30, 2019 มีนาคม 31, 2019