Default thumbnail.Default thumbnail.

แถลงการณ์ เรื่อง ข้อกล่าวหาสื่อมวลชนรับเงินบริษัทเอกชนเพื่อปฎิบัติหรือละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพ

  เมื่อ: วันอังคาร, กรกฎาคม 15th, 2014, หมวด แถลงการณ์

                   100                                           nbct100         

                                                                      แถลงการณ์ร่วม

                             สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

เรื่อง ข้อกล่าวหาสื่อมวลชนรับเงินบริษัทเอกชนเพื่อปฎิบัติหรือละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพ

จากกรณีที่ศูนย์ข้อมูล &  ข่าวสืบสวนสิทธิพลเมือง (TCIJ) ได้เผยแพร่เอกสาร โดยอ้างว่า เป็นของฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัทยักษ์ใหญ่ที่ทำธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร มีเนื้อหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือของสื่อทั้งระบบ โดยเอกสารบางตอนระบุว่า มีการจ่ายเงินเป็นรายเดือนให้กับสื่อมวลชนอาวุโสเฉพาะรายรวม 19 ราย เป็น “งบพิเศษเพื่อสนับสนุนสื่อมวลชน” ทั้งนี้อาจเป็นการให้ในลักษณะต่างตอบแทน  ซึ่งขัดต่อหลักการแห่งวิชาชีพ ที่สื่อมวลชนต้องละเว้นการรับอามิสสินจ้างอันมีค่า หรือผลประโยชน์ใดๆ เพื่อให้กระทำการหรือไม่กระทำการใด อันจะขัดต่อการปฎิบัติหน้าที่เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องรอบด้าน

นอกจากนี้เอกสารยังปรากฏข้อความ ที่แสดงถึง การละเมิด “ข้อมูลส่วนบุคคล”ของสื่อมวลชน โดยระบุสถานะการทำงาน  สภาพที่พักอาศัย ทัศนคติ วิธีการทำงาน และการใช้ชีวิต ซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการทำงานตามปกติ

องค์กรวิชาชีพสื่อ ประกอบด้วย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย มีความกังวลและห่วงใยในเรื่องนี้อย่างยิ่ง ไม่แต่เพียงผลกระทบต่อความเชื่อถือในองค์กรสื่อและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อเท่านั้น หากแต่บริษัทเอกชนที่ถูกกล่าวอ้างถึงก็ได้รับผลกระทบและจำเป็นจะต้องให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ต่อสาธารณชนด้วย

เพื่อให้การพิจารณาเรื่องนี้เป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริต ตรงไปตรงมา สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้ตั้ง “คณะกรรมการอิสระ” ขึ้นมาชุดหนึ่งโดยมีนายกล้านรงค์ จันทิก เป็นประธาน ร่วมกับคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคคลภายนอก เพื่อพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว  และจะได้แถลงต่อสาธารณชนทราบต่อไป

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

14 กรกฎาคม 2557

 

 

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, กรกฎาคม 15th, 2014, หมวด แถลงการณ์
ปฏิทิน
เมษายน 2019
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
เมษายน 1, 2019 เมษายน 2, 2019 เมษายน 3, 2019 เมษายน 4, 2019 เมษายน 5, 2019 เมษายน 6, 2019 เมษายน 7, 2019
เมษายน 8, 2019 เมษายน 9, 2019 เมษายน 10, 2019 เมษายน 11, 2019 เมษายน 12, 2019 เมษายน 13, 2019 เมษายน 14, 2019
เมษายน 15, 2019 เมษายน 16, 2019 เมษายน 17, 2019 เมษายน 18, 2019 เมษายน 19, 2019 เมษายน 20, 2019 เมษายน 21, 2019
เมษายน 22, 2019 เมษายน 23, 2019 เมษายน 24, 2019 เมษายน 25, 2019 เมษายน 26, 2019 เมษายน 27, 2019 เมษายน 28, 2019
เมษายน 29, 2019 เมษายน 30, 2019 พฤษภาคม 1, 2019 พฤษภาคม 2, 2019 พฤษภาคม 3, 2019 พฤษภาคม 4, 2019 พฤษภาคม 5, 2019