Default thumbnail.Default thumbnail.

ขอเชิญส่งผลงานบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ชิงรางวัลเกียรติคุณ ประจำปี 2560

  เมื่อ: วันพฤหัส, พฤษภาคม 24th, 2018, หมวด กิจกรรมสภาการ, ข่าวเด่น

คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ชุดที่ 9 ได้มีมติให้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ดีเด่นประจำปี 2560 เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่หนังสือพิมพ์ที่มีผลงานดีเด่น ด้านการเขียนบทบรรณาธิการ ในโอกาสครบรอบปีที่ 21 แห่งการสถาปนาสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561

ในการนี้ คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  จึงขอเชิญหนังสือพิมพ์ที่เป็นสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ตลอดจนหนังสือพิมพ์ฝึกหัดระดับมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน  จัดส่งผลงานด้านบทบรรณาธิการ  เพื่อเข้าร่วมพิจารณาชิงรางวัลประกาศเกียรติคุณ บทบรรณาธิการดีเด่นประจำปี 2560 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561

 

ประกาศ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกบทบรรณาธิการ หรือ บทนำ ดีเด่น ประจำปี 2560

 

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากวันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวัน สถาปนาสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โดยในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจะมีอายุครบรอบปีที่ 21 ดังนั้นเพื่อการทำหน้าที่กำกับดูแลสมาชิกที่เป็นองค์กรหนังสือพิมพ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนให้หนังสือพิมพ์ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอุดมคติในวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ตามกรอบการส่งเสริมจริยธรรมสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจึงเห็นสมควรให้มีการพิจารณาคัดเลือก บทบรรณาธิการ (บทนำ) ดีเด่น ประจำปี 2560 ขึ้น โดยครอบคลุมทั้งหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และหนังสือพิมพ์ฝึกหัดจากสถาบันที่มีการเรียนการสอนวิชานิเทศศาสตร์ และวารสารศาสตร์ ทั้งนี้ สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ภารกิจหลักอันสำคัญยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ คือ “การเป็นสื่อกลางข้อมูลข่าวสาร และการรายงานความเคลื่อนไหวของสังคมเพื่อการแสวงหา การนำเสนอ และการชี้แนะความรู้ให้แก่มหาชนผู้มีสิทธิการรับรู้ ประการหนึ่ง และการบำเพ็ญอุทิศเวลาและพื้นที่เพื่อสนับสนุนความเป็นตลาดเสรีแห่งการแลกเปลี่ยนความคิดของมหาชน ตามแนวทางประชาธิปไตยอีกประการหนึ่ง”

ดังนั้น ภายใต้หลักอาชีวปฏิญาณทางวิชาชีพหนังสือพิมพ์ การแสดงความคิดเห็นทางบทบรรณาธิการหรือ บทนำ ถือเป็นคอลัมน์ที่ยอมรับกันทั่วไปว่าเป็น “ธงชัย” ทางความคิดที่สะท้อนถึง “จุดยืน” ของกองบรรณาธิการ และของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับต่อประเด็นปัญหาในสังคม ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้บริหารระดับนโยบาย และผู้เกี่ยวข้องในการนำไปประกอบการพิจารณากำหนดทิศทางการแก้ปัญหา และ/หรือ กำหนดนโยบายที่พึงประสงค์ต่อสังคมโดยรวม เนื่องจากเป็นข้อเขียนที่ได้ผ่านการกลั่นกรองอย่างดีแล้วจากกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ การพิจารณาคัดเลือกบทบรรณาธิการ
(บทนำ) ดีเด่น จึงเป็นความพยายามของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ในการกระตุ้นเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะการเขียน และการนำเสนอความคิดเห็นของหนังสือพิมพ์มีคุณภาพ สมกับคุณค่าแห่งมาตรฐานวิชาชีพหนังสือพิมพ์ที่ดียิ่งขึ้นต่อ ๆ ไป

 

          วัตถุประสงค์

 1. เพื่อกระตุ้นให้กองบรรณาธิการตระหนักถึงความสำคัญของบทบรรณาธิการ (บทนำ) ตามมาตรฐานทางวิชาชีพสื่อมวลชน
 2. เพื่อส่งเสริมให้มีการเขียนบทบรรณาธิการ (บทนำ) ที่สามารถชี้ทางออกให้สังคมได้อย่างมีคุณภาพ
 3. เพื่อให้ประชาชนเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหนังสือพิมพ์ในฐานะสื่อข่าวสารที่ดี

 

          ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน

คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและส่งเสริมวิชาชีพ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

 

          ประเภทรางวัล

รางวัล บทบรรณาธิการ (บทนำ) ดีเด่น แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

ประเภทที่ 1 หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง 3 รางวัล

– บทบรรณาธิการ (บทนำ) ดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท

พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

– บทบรรณาธิการ (บทนำ) ชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

ประเภทที่ 2 หนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค 3 รางวัล

– บทบรรณาธิการ (บทนำ) ดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท

พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

– บทบรรณาธิการ (บทนำ) ชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

ประเภทที่ 3 หนังสือพิมพ์ฝึกหัดระดับมหาวิทยาลัย 3 รางวัล

– บทบรรณาธิการ (บทนำ) ดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท

พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

– บทบรรณาธิการ (บทนำ) ชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

          หลักเกณฑ์การตัดสินบทบรรณาธิการดีเด่น

 1. เป็นบทบรรณาธิการ (บทนำ) สะท้อนปัญหาสังคม มีความกล้าหาญในการนำเสนอ สามารถชี้
  แนวทางเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้
 2. เป็นบทบรรณาธิการ (บทนำ) ที่นำเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงอย่างสร้างสรรค์ สะท้อนจุดยืนของ
  หนังสือพิมพ์อย่างชัดเจน
 3. เป็นบทบรรณาธิการ (บทนำ) ที่มีเนื้อหาสมบูรณ์ มีเหตุ มีผล ใช้ภาษาถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ไทย

 

          การตัดสิน ประกาศผล และมอบรางวัล

 1. คณะกรรมการตัดสินแบ่งเป็น 2 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และคณะกรรมการตัดสิน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพ และวิชาการด้านหนังสือพิมพ์ โดยใช้ หลักเกณฑ์การตัดสินเป็นสำคัญยิ่ง
 2. ในกรณีที่ไม่มีบทบรรณาธิการ เข้ามาตรฐานดีเด่น คณะกรรมการตัดสินฯ อาจพิจารณาใช้ดุลยพินิจในการให้ได้รับรางวัลประเภทหรือระดับได้ตามความเหมาะสม หรืออาจไม่ให้รางวัลเลยก็ได้
 1. ข้อวินิจฉัยและผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
 2. โดยมีพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณ บทบรรณาธิการดีเด่น ประจำปี 2560 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

 

          หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ให้หนังสือพิมพ์ต้นสังกัดพิจารณาคัดเลือกส่ง บทบรรณาธิการ (บทนำ) ตัวจริงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ฉบับวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 จำนวนไม่เกิน 5 บทนำ พร้อมถ่ายสำเนาจำนวน 5 ชุด โดย เขียนเหตุและผล ของ บทบรรณาธิการ (บทนำ) แต่ละบทนำที่ส่งเข้าประกวด
 1. บทบรรณาธิการ (บทนำ) ที่ส่งเข้าประกวด เป็นกรรมสิทธิ์ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
 2. ส่งบทบรรณาธิการ (บทนำ) เข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561
  ที่สำนักเลขาธิการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เลขที่ 538/1 ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02-668-9900

 

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพฤหัส, พฤษภาคม 24th, 2018, หมวด กิจกรรมสภาการ, ข่าวเด่น
ปฏิทิน
กันยายน 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
สิงหาคม 31, 2020 กันยายน 1, 2020 กันยายน 2, 2020 กันยายน 3, 2020 กันยายน 4, 2020 กันยายน 5, 2020 กันยายน 6, 2020
กันยายน 7, 2020 กันยายน 8, 2020 กันยายน 9, 2020 กันยายน 10, 2020 กันยายน 11, 2020 กันยายน 12, 2020 กันยายน 13, 2020
กันยายน 14, 2020 กันยายน 15, 2020 กันยายน 16, 2020 กันยายน 17, 2020 กันยายน 18, 2020 กันยายน 19, 2020 กันยายน 20, 2020
กันยายน 21, 2020 กันยายน 22, 2020 กันยายน 23, 2020 กันยายน 24, 2020 กันยายน 25, 2020 กันยายน 26, 2020 กันยายน 27, 2020
กันยายน 28, 2020 กันยายน 29, 2020 กันยายน 30, 2020 ตุลาคม 1, 2020 ตุลาคม 2, 2020 ตุลาคม 3, 2020 ตุลาคม 4, 2020