Default thumbnail.Default thumbnail.

แถลงการณ์ของสภาทนายความ ฉบับที่ 15/2557 เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของเด็ก

  เมื่อ: วันอังคาร, กรกฎาคม 15th, 2014, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ

law100

แถลงการณ์ของสภาทนายความ

ฉบับที่ 15/2557

เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของเด็ก

………………………………………….

 

จากกรณีที่มีข่าวการทำทารุณกรรมกับเด็กหลายครั้งหลายครา และในรายล่าสุดเป็นการฆาตกรรมข่มขืนเด็กนักเรียนขณะเดินทางบนรถไฟเมื่อสองวันนี้  เป็นข้อเท็จจริงที่สรุปได้ว่าสังคมไทยเกี่ยวกับเรื่องของการปกป้องและคุ้มครองเด็กยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล  โดยเฉพาะปกป้องสิทธิเด็กและการบำบัดเยียวยาผู้ถูกกระทำคือเด็กกับครอบครัว รวมถึงการล่วงและละเมิดสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวของเด็ก  สภาทนายความจึงขอแถลงการณ์มาเพื่อขอให้บุคคล หน่วยงานราชการ ตลอดจนองค์กรอิสระต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องคุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยาเด็กทั้งหญิงและชายให้ปฏิบัติหน้าที่ไปตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด และเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

1. ในทุกครั้งเมื่อเกิดภยันตรายต่อเด็กไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำร้ายร่างกาย เรื่องการฆาตกรรม ผู้มีหน้าที่เช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนควรที่จะต้องรีบเข้ามาตรวจสอบและพิเคราะห์ข้อเท็จจริงของการกระทำผิดกฎหมายหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยจะต้องคำนึงถึงการปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นชื่อของเด็กหรือครอบครัวของเด็กที่ถูกทำร้ายที่ ที่จะส่งผลร้ายต่อไปภายภาคหน้าเกี่ยวกับเด็กและครอบครัวของเด็กด้วย

2. หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กจะต้องจัดสรรงบประมาณและดำเนินมาตรการต่าง ๆ สร้างความปลอดภัยให้กับเด็กอย่างจริงจังเพื่อให้ภยันตรายทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กหมดสิ้นไปโดยเร็ว  โดยเฉพาะเรื่องของสิ่งเสพติด สถานบันเทิง และภัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ ความปลอดภัย และการเจริญวัยของเด็ก

3. กรณีมีการประทุษร้ายไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายถึงแก่ชีวิต การข่มขืน หรือการทำทารุณอย่างอื่นใด ขอให้สื่อมวลชนทั้งหลายได้ตระหนักถึงหน้าที่ที่จะต้องทำอย่างยิ่งเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นส่วนตัวของเด็ก ซึ่งนอกจากจะเป็นผู้ถูกกระทำแล้ว เด็กควรจะได้รับการคุ้มครองในเรื่องชื่อครอบครัวและความเป็นส่วนตัวจากการเผยแพร่ข่าวสารของสื่อมวลชนทุกแขนง

4. กรณีที่มีการทำร้ายทำทารุณกรรมต่อเด็กในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการละเมิดทางเพศและฆาตกรรม พนักงานสอบสวนในท้องที่ที่เกิดเหตุควรรีบรวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างให้พร้อม เพื่อการฟ้องร้องเอาผิดกับผู้กระทำความผิดมาลงโทษทางกฎหมายอย่างสูงสุดโดยเร็วตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ และการดำเนินคดีทางศาลยุติธรรมในกรณีนี้ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดและรวดเร็วเช่นกัน การใช้ดุลยพินิจลงโทษตามความรุนแรงของการกระทำความผิดเป็นสิ่งที่เหมาะสม

อนึ่ง ในการทำแผนประทุษกรรมซึ่งสภาทนายความเคยออกแถลงการณ์ไปแล้วครั้งหนึ่งว่าไม่ควรจะยึดถือเป็นหลักฐานในการรับสารภาพของผู้กระทำความผิด พนักงานสอบสวนควรจะงดเว้นการกระทำดังกล่าวเสีย เพราะนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์ในทางรูปคดีแล้ว ก็จะเป็นการประจานพฤติกรรมที่เป็นผลทำให้เกิดความเสียหายเป็นรอบที่สองแก่เด็กและครอบครัว

5. รัฐบาลทุกรัฐบาลต้องเร่งดำเนินนโยบายการคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของเด็กขององค์การสหประชาชาติ และตามกรอบกฎหมายของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 โดยกำหนดให้มีมาตรการการปฏิบัติให้เป็นที่ชัดเจนและให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถออกไปกำกับดูแลอย่างทั่วถึงไม่ให้กระจัดกระจายงานเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กจนขาดระบบการบริหารงาน และขาดบุคลากรที่ดี

จึงแถลงการณ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

 

                            สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

                                     8  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, กรกฎาคม 15th, 2014, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 29, 2020 มิถุนายน 30, 2020 กรกฎาคม 1, 2020 กรกฎาคม 2, 2020 กรกฎาคม 3, 2020 กรกฎาคม 4, 2020 กรกฎาคม 5, 2020
กรกฎาคม 6, 2020 กรกฎาคม 7, 2020 กรกฎาคม 8, 2020 กรกฎาคม 9, 2020 กรกฎาคม 10, 2020 กรกฎาคม 11, 2020 กรกฎาคม 12, 2020
กรกฎาคม 13, 2020 กรกฎาคม 14, 2020 กรกฎาคม 15, 2020 กรกฎาคม 16, 2020 กรกฎาคม 17, 2020 กรกฎาคม 18, 2020 กรกฎาคม 19, 2020
กรกฎาคม 20, 2020 กรกฎาคม 21, 2020 กรกฎาคม 22, 2020 กรกฎาคม 23, 2020 กรกฎาคม 24, 2020 กรกฎาคม 25, 2020 กรกฎาคม 26, 2020
กรกฎาคม 27, 2020 กรกฎาคม 28, 2020 กรกฎาคม 29, 2020 กรกฎาคม 30, 2020 กรกฎาคม 31, 2020 สิงหาคม 1, 2020 สิงหาคม 2, 2020