Default thumbnail.Default thumbnail.

คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ เห็นชอบให้ประกาศใช้แนวปฏิบัติ 3 เรื่อง ได้แก่ แนวปฏิบัติเรื่องการเสนอข่าว ความคิดเห็น และภาพเกี่ยวกับผู้หญิง เด็กและเยาวชน และผู้มีความหลากหลายทางเพศ

  เมื่อ: วันศุกร์, กันยายน 28th, 2018, หมวด ข่าวเด่น, แถลงการณ์

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 9 โดยมีนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นประธานในที่ประชุม ได้พิจารณารับรองแนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 3 เรื่อง ได้แก่ แนวปฏิบัติฯ เรื่องการเสนอข่าว ความคิดเห็น และภาพเกี่ยวกับผู้หญิง แนวปฏิบัติฯ เรื่องการเสนอข่าว ความคิดเห็น และภาพเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน และแนวปฏิบัติฯ เรื่องการเสนอข่าว ความคิดเห็น และภาพเกี่ยวกับผู้มีความหลากหลายทางเพศ 

นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีสื่อมวลชนนำเสนอข่าว ความคิดเห็น และภาพที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ทั้งในเด็กและเยาวชน ผู้หญิง รวมถึงบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้น ซึ่งคณะกรรมการจริยธรรมเห็นว่า นอกจากเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแล้ว ยังเป็นการละเมิดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2559 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกหลายฉบับ

ดังนั้น ที่ประชุมกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ จึงมีมติรับรอง และให้ประกาศใช้แนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ทั้ง 3 ฉบับ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

 

 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

28 กันยายน 2561

แนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง การเสนอข่าว ความคิดเห็น และภาพเกี่ยวกับผู้หญิง พ.ศ. 2561

แนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง การเสนอข่าว ความคิดเห็น และภาพเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2561

แนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง การเสนอข่าว ความคิดเห็น และภาพเกี่ยวกับผู้มีความหลากหลายทางเพศ พ.ศ. 2561

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันศุกร์, กันยายน 28th, 2018, หมวด ข่าวเด่น, แถลงการณ์
ปฏิทิน
สิงหาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กรกฎาคม 27, 2020 กรกฎาคม 28, 2020 กรกฎาคม 29, 2020 กรกฎาคม 30, 2020 กรกฎาคม 31, 2020 สิงหาคม 1, 2020 สิงหาคม 2, 2020
สิงหาคม 3, 2020 สิงหาคม 4, 2020 สิงหาคม 5, 2020 สิงหาคม 6, 2020 สิงหาคม 7, 2020 สิงหาคม 8, 2020 สิงหาคม 9, 2020
สิงหาคม 10, 2020 สิงหาคม 11, 2020 สิงหาคม 12, 2020 สิงหาคม 13, 2020 สิงหาคม 14, 2020 สิงหาคม 15, 2020 สิงหาคม 16, 2020
สิงหาคม 17, 2020 สิงหาคม 18, 2020 สิงหาคม 19, 2020 สิงหาคม 20, 2020 สิงหาคม 21, 2020 สิงหาคม 22, 2020 สิงหาคม 23, 2020
สิงหาคม 24, 2020 สิงหาคม 25, 2020 สิงหาคม 26, 2020 สิงหาคม 27, 2020 สิงหาคม 28, 2020 สิงหาคม 29, 2020 สิงหาคม 30, 2020
สิงหาคม 31, 2020 กันยายน 1, 2020 กันยายน 2, 2020 กันยายน 3, 2020 กันยายน 4, 2020 กันยายน 5, 2020 กันยายน 6, 2020