Default thumbnail.Default thumbnail.

แนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง การเสนอข่าว ความคิดเห็น และภาพเกี่ยวกับผู้หญิง พ.ศ. ๒๕๖๑

  เมื่อ: วันศุกร์, กันยายน 28th, 2018, หมวด แนวปฏิบัติ

แนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

เรื่อง การเสนอข่าว ความคิดเห็น และภาพเกี่ยวกับผู้หญิง

พ.ศ. ๒๕๖๑

          เพื่อให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสมในการเสนอข่าว ความคิดเห็น และภาพเกี่ยวกับผู้หญิง ของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ และเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

จากการประชุมระดมความคิดเห็นจากสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ผู้ปฏิบัติงานข่าว นักวิชาการ และตัวแทนภาคประชาชน สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจึงกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการเสนอข่าว ความคิดเห็นและภาพเกี่ยวกับผู้หญิง พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ การเสนอข่าว ความคิดเห็น และภาพเกี่ยวกับผู้หญิง ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชนของผู้หญิง และการไม่เลือกปฏิบัติ

          ข้อ ๒ การเสนอข่าว ความคิดเห็น และภาพเกี่ยวกับผู้หญิง

๒.๑ ต้องไม่นำเสนอชื่อ ข้อมูล และอัตลักษณ์ความเป็นส่วนตัวทั้งของผู้กระทำ และผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว  

๒.๒ ต้องไม่นำเสนอชื่อ ข้อมูล และอัตลักษณ์ของหญิงผู้ตกเป็นข่าวเนื่องจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ แม้ว่าสาธารณะจะรับรู้ไปแล้วหรือไม่ก็ตาม

๒.๓ ต้องไม่นำเสนอเรื่องราวในอดีตของผู้หญิงที่เคยตกเป็นข่าวเกี่ยวกับการถูกล่วงละเมิดหรือกระทำความรุนแรงทางเพศ ในแง่ลบ ทั้งในเนื้อหา และการเชื่อมต่อ (web link) ไปยังเนื้อหาทางออนไลน์

๒.๔ ต้องไม่นำเสนอภาพลามก อนาจาร โป๊เปลือย อุจาด ของผู้หญิง

๒.๕ พึงหลีกเลี่ยงการใช้คำที่สื่อความหมายว่าผู้หญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือความรุนแรงในครอบครัว เป็นเรื่องของบาปเคราะห์ เคราะห์ร้ายหรือเป็นเรื่องของกรรมเวร

๒.๖ พึงระวังการนำเสนอข่าวการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หรือก่อนวัยอันควร โดยพึงหลีกเลี่ยงการระบุชื่อ หรือข้อมูลทำให้ทราบถึงตัวตนของหญิงดังกล่าว โดยจะต้องไม่ให้เป็นการซ้ำเติมความรู้สึกของผู้หญิง และในกรณีมีการทำแท้ง จะต้องไม่มีลักษณะตีตรา หรือสื่อความหมายในทางลบ

๒.๗ พึงระวังการนำเสนอข่าวผู้หญิงเกี่ยวกับการอุ้มบุญ โดยคำนึงถึงผลกระทบในทางลบที่อาจมีต่อหญิงที่เป็นแม่อุ้มบุญ เด็ก และครอบครัวของเด็ก ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

๒.๘ พึงระวังเรื่องการผลิตซ้ำทัศนคติต่อการแต่งกาย การวางตัว และพฤติกรรมของผู้หญิงว่าเป็นต้นเหตุของการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

๑๑ กันยายน ๒๕๖๑

Download (แนวปฏิบัติเรื่องการเสนอข่าวผู้หญิง-110961.pdf,PDF, 169KB)

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันศุกร์, กันยายน 28th, 2018, หมวด แนวปฏิบัติ
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 29, 2020 มิถุนายน 30, 2020 กรกฎาคม 1, 2020 กรกฎาคม 2, 2020 กรกฎาคม 3, 2020 กรกฎาคม 4, 2020 กรกฎาคม 5, 2020
กรกฎาคม 6, 2020 กรกฎาคม 7, 2020 กรกฎาคม 8, 2020 กรกฎาคม 9, 2020 กรกฎาคม 10, 2020 กรกฎาคม 11, 2020 กรกฎาคม 12, 2020
กรกฎาคม 13, 2020 กรกฎาคม 14, 2020 กรกฎาคม 15, 2020 กรกฎาคม 16, 2020 กรกฎาคม 17, 2020 กรกฎาคม 18, 2020 กรกฎาคม 19, 2020
กรกฎาคม 20, 2020 กรกฎาคม 21, 2020 กรกฎาคม 22, 2020 กรกฎาคม 23, 2020 กรกฎาคม 24, 2020 กรกฎาคม 25, 2020 กรกฎาคม 26, 2020
กรกฎาคม 27, 2020 กรกฎาคม 28, 2020 กรกฎาคม 29, 2020 กรกฎาคม 30, 2020 กรกฎาคม 31, 2020 สิงหาคม 1, 2020 สิงหาคม 2, 2020