Default thumbnail.Default thumbnail.

กสทช.ฟองสบู่ : กระดานความคิดโดย”จอกอ”

  เมื่อ: วันอังคาร, กรกฎาคม 22nd, 2014, หมวด ข่าวเด่น

กสทช.

กสทช.ฟองสบู่ : กระดานความคิดโดย”จอกอ”จักร์กฤษ เพิ่มพูล

                การเปิดช่องทางหายใจให้กับวิทยุชุมชน เป็นสื่อชุดสุดท้ายที่ถูกปลดปล่อยจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กลายเป็นการก้าวเข้าสู่หล่มโคลนแห่งความวุ่นวายสับสน มากขึ้นท่ามกลางการจัดการของเจ้าหน้าที่ฟองสบู่แห่ง กสทช.

มหากาพย์วิทยุชุมชน ดำเนินมาจนเกือบถึงตอนจบ หลังจากที่ คสช.ประกาศฉบับที่ 79/2557 เรื่อง เงื่อนไขในการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557

โดยก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557 ได้มีประกาศ คสช. ฉบับที่ 66/2557 เรื่อง การออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกำหนดให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการออกอากาศต่อไปได้ตามปกติ เมื่อได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คล้ายฟ้าหลังฝน บนผืนดินแตกระแหง จากวันนั้นชาววิทยุชุมชนต่างก็ตั้งตานับวันคอยเงื่อนไข จากข้อกำหนดอย่างเป็นทางการ

เวลาผ่านไป 2 สัปดาห์ หลังวันที่ 14 มิถุนายน จนเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ได้มีประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ โดยในประกาศฉบับนั้น กสทช.ได้กำหนดกฎเกณฑ์ ประกอบด้วย เป็นสถานีวิทยุที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากคณะกรรมการ กสทช. เท่านั้น ต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ที่กำหนดกำลังส่งออกอากาศไม่เกิน 500 วัตต์ ความสูงของเสาไม่เกิน 60 เมตร รัศมีการให้บริการไม่เกิน 20 กม.

ครั้งนั้นประกาศ กสชท.ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ และผ่านทางเว็บไซต์ วันต่อมาเลขาธิการ กสทช. ระบุว่าจะมีสถานีวิทยุจำนวน 377 สถานี ที่อาจจะได้ออกอากาศก่อนเพราะได้ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ และผ่านการตรวจมาตรฐานเครื่องส่งแล้ว

แต่หลังจากวันนั้น เงียบกริบ ไม่มีแม้เสียงกระซิบจาก กสทช.

ไม่มีมนุษย์สักคนใน กสทช.จะตอบคำถามได้ว่า เรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไร

จนกระทั่ง กสทช.ได้ออกประกาศสำนักงาน เรื่อง แนวทางปฏิบัติของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ในการออกอากาศตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 79/2557 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ในการที่จะออกอากาศตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 79/2557 เรื่อง เงื่อนไขในการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ออกประกาศผ่านทางเว็บไซต์ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และส่วนหนึ่งก็ได้มีการส่งผ่าน ทวิตเตอร์เลขาธิการ กสทช.

เขาบอกว่าจะมีการปล่อย เรือ 3 ลำ ที่มีโอกาสออกอากาศได้

เรือลำแรก คือ ผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ใช้เครื่องส่งที่ผ่านการตรวจสอบและเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิค ให้ออกอากาศต่อไปได้ตามปกติ

เรือลำที่สอง เป็นของผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ใช้เครื่องส่งที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบ ให้ออกอากาศได้เมื่อเครื่องส่งได้ผ่านการตรวจสอบและเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิค

และเรือลำที่สาม สำหรับผู้ที่ได้ยื่นคำขออนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไว้ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ.2555 แล้ว และคำขออยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ออกอากาศได้เมื่อได้รับอนุญาตและเครื่องส่งได้ผ่านการตรวจสอบและเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคตามประกาศ

ส่วนสถานีวิทยุชุมชนที่ถูกระงับการออกอากาศ เนื่องจากฝ่าฝืนประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 18/2557 เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าเหตุแห่งการระงับนั้นจะสิ้นสุดลงหรือคดีถึงที่สุด แล้วแต่กรณี

ผู้ที่นั่งอยู่ในเรือทั้ง 3 ลำจะออกอากาศได้ ก็ต้องเมื่อมาทำข้อตกลงและออกอากาศได้เมื่อ กสทช.ประกาศรายชื่อผ่านเว็บไซต์ กสทช.เท่านั้น และเมื่อได้อนุญาตให้ออกอากาศแล้ว สถานีวิทยุเหล่านั้นต้องดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ทำ นำเข้า มี ใช้ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน มิฉะนั้น จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยต้องยุติการออกอากาศทันที

กสทช.ได้นัดหมายให้สถานีวิทยุที่มีความพร้อมที่จะทำเอ็มโอยู สามารถแสดงตัวและยื่นเอกสารได้ที่สำนักงาน กสทช.เขตต่างๆ ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไป ซึ่งผู้ประกอบการหลายคนไปที่สำนักงาน กสทช.เขต แต่พบว่าไม่พร้อมและยังไม่ได้เตรียมการจึงได้นัดหมายให้มาในวันที่ 11 กรกฎาคม เป็นต้นไปโดยให้บริการในช่วงวันหยุดยาว

การทำเอ็มโอยูนั้น สำหรับเรือลำแรก ได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก มีเอกสารครบ ได้แก่ ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ใบแสดงผลการตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิค ใบอนุญาตให้ทำ นำเข้า มี ใช้ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ส่วนกลุ่มที่ 2 คือ ต้องมีใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ใบแสดงผลการตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิค ซึ่งทั้งสองกลุ่มของเรือลำแรกนี้ ต้องแสดง “เอกสารตัวจริง”

กรณีนี้มีผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ เพราะความล่าช้าในการอนุมัติใบอนุญาต แม้จะเป็นการต่ออายุเป็นปีที่ 2 ตั้งแต่เดือนมีนาคม เมษายน เวลาผ่านมา 3-4 เดือน ก็ยังไม่ได้รับตัวจริง แม้เจ้าหน้าที่จะเช็กสถานะของใบอนุญาตว่าอนุมัติแล้ว ลงนามแล้ว แต่ยังอยู่ที่สำนักงานใหญ่ ก็ทำให้ไม่สามารถทำเอ็มโอยู เพื่อขออนุญาตออกอากาศได้ เพราะต้องแสดงเอกสารตัวจริงเท่านั้น

เอกสารตัวจริงที่ต้องการ แต่ กสทช.ทำไม่เสร็จ แต่เจ้าหน้าที่ กสทช.เขตก็ยืนกรานว่า ต้องตัวจริง !

และจนถึงนาทีนี้ กสทช.ฟองสบู่ ก็ยังหาบทจบของมหากาพย์นี้ไม่ได้

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, กรกฎาคม 22nd, 2014, หมวด ข่าวเด่น
ปฏิทิน
พฤษภาคม 2021
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
เมษายน 26, 2021 เมษายน 27, 2021 เมษายน 28, 2021 เมษายน 29, 2021 เมษายน 30, 2021 พฤษภาคม 1, 2021 พฤษภาคม 2, 2021
พฤษภาคม 3, 2021 พฤษภาคม 4, 2021 พฤษภาคม 5, 2021 พฤษภาคม 6, 2021 พฤษภาคม 7, 2021 พฤษภาคม 8, 2021 พฤษภาคม 9, 2021
พฤษภาคม 10, 2021 พฤษภาคม 11, 2021 พฤษภาคม 12, 2021 พฤษภาคม 13, 2021 พฤษภาคม 14, 2021 พฤษภาคม 15, 2021 พฤษภาคม 16, 2021
พฤษภาคม 17, 2021 พฤษภาคม 18, 2021 พฤษภาคม 19, 2021 พฤษภาคม 20, 2021 พฤษภาคม 21, 2021 พฤษภาคม 22, 2021 พฤษภาคม 23, 2021
พฤษภาคม 24, 2021 พฤษภาคม 25, 2021 พฤษภาคม 26, 2021 พฤษภาคม 27, 2021 พฤษภาคม 28, 2021 พฤษภาคม 29, 2021 พฤษภาคม 30, 2021
พฤษภาคม 31, 2021 มิถุนายน 1, 2021 มิถุนายน 2, 2021 มิถุนายน 3, 2021 มิถุนายน 4, 2021 มิถุนายน 5, 2021 มิถุนายน 6, 2021