Default thumbnail.Default thumbnail.

สำนักงาน ป.ป.ช. เชิญชวนร่วมส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบหน่วยงาน-องค์กร ที่ผ่านเกณฑ์เข้าข่ายได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8

  เมื่อ: วันพุธ, กุมภาพันธ์ 20th, 2019, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ

สำนักงาน ป.ป.ช.ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards)ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัล ให้สาธารณชนทราบและสามารถทักท้วงในกรณีที่มีข้อมูลอันควรเชื่อได้ว่าหน่วยงานหรือองค์กรใดมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมดังนี้

1.องค์กรผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 จำนวน 6 องค์กร

1.1ธนาคารออมสิน
1.2ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
1.3บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
1.4บริษัท สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
1.5บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
1.6บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

2.องค์กรผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 จำนวน 21 องค์กร

2.1กรมควบคุมมลพิษ
2.2กรมบังคับคดี
2.3กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2.4กรมราชฑัณฑ์
2.5กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2.6กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2.7กรมอนามัย
2.8กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
2.9การประปานครหลวง
2.10การไฟฟ้านครหลวง
2.11จังหวัดสมุทรสาคร
2.12ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.13บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
2.14บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2.15บริษัทพัฒนาพลังงานธรรมชาติจำกัด
2.16บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
2.17มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.18มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2.19สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
2.20สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
2.21สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ทั้งนี้สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สำนักงานพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล โทรศัพท์ 02538 4800 ต่อ 7123 หรือ E-mail naccaward@gmail.com
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562 รายชื่อผู้ประสานงาน :นางสาววาสนา คงเจริญ

 

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, กุมภาพันธ์ 20th, 2019, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2019
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กรกฎาคม 1, 2019 กรกฎาคม 2, 2019 กรกฎาคม 3, 2019 กรกฎาคม 4, 2019 กรกฎาคม 5, 2019 กรกฎาคม 6, 2019 กรกฎาคม 7, 2019
กรกฎาคม 8, 2019 กรกฎาคม 9, 2019 กรกฎาคม 10, 2019 กรกฎาคม 11, 2019 กรกฎาคม 12, 2019 กรกฎาคม 13, 2019 กรกฎาคม 14, 2019
กรกฎาคม 15, 2019 กรกฎาคม 16, 2019 กรกฎาคม 17, 2019 กรกฎาคม 18, 2019 กรกฎาคม 19, 2019 กรกฎาคม 20, 2019 กรกฎาคม 21, 2019
กรกฎาคม 22, 2019 กรกฎาคม 23, 2019 กรกฎาคม 24, 2019 กรกฎาคม 25, 2019 กรกฎาคม 26, 2019 กรกฎาคม 27, 2019 กรกฎาคม 28, 2019
กรกฎาคม 29, 2019 กรกฎาคม 30, 2019 กรกฎาคม 31, 2019 สิงหาคม 1, 2019 สิงหาคม 2, 2019 สิงหาคม 3, 2019 สิงหาคม 4, 2019