Default thumbnail.Default thumbnail.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 17 เรื่อง “เจาะลึก พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ ’62 คุ้มกันหรือควบคุมพื้นที่ออนไลน์”

  เมื่อ: วันพุธ, มีนาคม 6th, 2019, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 17

เรื่อง “เจาะลึก พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ ’62 คุ้มกันหรือควบคุมพื้นที่ออนไลน์”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 17  เรื่อง “เจาะลึก พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ ’62 คุ้มกันหรือควบคุมพื้นที่ออนไลน์” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4  เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  พ.ศ. …. ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้ประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ และกำลังเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชนอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งมีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างกว้างขวางในแง่มุมต่างๆ เช่น ร่าง พ.ร.บ.ไซเบอร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นส่วนตัวของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในโลกออนไลน์หรือไม่ ภายใต้ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ เจ้าหน้าที่รัฐมีอำนาจหน้าที่ในการรับมือภัยความมั่นคงไซเบอร์ในระดับต่างๆ อย่างไร ความแตกต่างระหว่างร่าง พ.ร.บ. ไซเบอร์ กับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

          พบคำตอบได้ในเวทีจุฬาฯ เสวนาครั้งนี้ วิทยากรผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย

          – คุณวีระ รัตนแสงเสถียร ประธานคณะทำงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฯ

            สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

           – ผศ.ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

           – คุณอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล ผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ต 

           – ดร.รอม  หิรัญพฤกษ์ ประธานคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและผลกระทบ คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์   

            ดำเนินรายการโดย ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ

โทร. 0-2218-3364-6, 086-177-9955

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, มีนาคม 6th, 2019, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
พฤษภาคม 2019
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
เมษายน 29, 2019 เมษายน 30, 2019 พฤษภาคม 1, 2019 พฤษภาคม 2, 2019 พฤษภาคม 3, 2019 พฤษภาคม 4, 2019 พฤษภาคม 5, 2019
พฤษภาคม 6, 2019 พฤษภาคม 7, 2019 พฤษภาคม 8, 2019 พฤษภาคม 9, 2019 พฤษภาคม 10, 2019 พฤษภาคม 11, 2019 พฤษภาคม 12, 2019
พฤษภาคม 13, 2019 พฤษภาคม 14, 2019 พฤษภาคม 15, 2019 พฤษภาคม 16, 2019 พฤษภาคม 17, 2019 พฤษภาคม 18, 2019 พฤษภาคม 19, 2019
พฤษภาคม 20, 2019 พฤษภาคม 21, 2019 พฤษภาคม 22, 2019 พฤษภาคม 23, 2019 พฤษภาคม 24, 2019 พฤษภาคม 25, 2019 พฤษภาคม 26, 2019
พฤษภาคม 27, 2019 พฤษภาคม 28, 2019 พฤษภาคม 29, 2019 พฤษภาคม 30, 2019 พฤษภาคม 31, 2019 มิถุนายน 1, 2019 มิถุนายน 2, 2019