Default thumbnail.Default thumbnail.

ประกาศ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัย

  เมื่อ: วันศุกร์, กรกฎาคม 25th, 2014, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ

100

ประกาศ

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัย

 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนการวิจัย หัวข้อ “ปฏิรูปสื่อ” โดยต้องมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม กฎหมาย และนโยบายสื่อมวลชน

โดยกำหนดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. ให้ผู้วิจัยเสนอเค้าโครงงานวิจัย โดยต้องเป็นงานวิจัยที่ยังไม่ได้รับการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

 

  1. ให้เสนองบประมาณในการทำวิจัย พร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการวิจัย

ทั้งนี้คณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยจะพิจารณาจัดสรรทุนให้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึง

ปริมาณงาน ความยากง่ายของงาน และองค์ความรู้ใหม่ที่อาจจะนำไปใช้ได้ในการทำงานจริง

  1. การเสนอเค้าโครงงานวิจัยประกอบด้วย เหตุผลและปัญหานำวิจัย แนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และระเบียบวิธีวิจัย

คณะกรรรมการฯ สงวนสิทธิ ในการใช้ดุลพินิจคัดเลือกให้ทุนงานวิจัย กรณีที่งานวิจัยไม่ผ่านการพิจารณา จะไม่ส่งคืน

ให้ส่งเค้าโครงงานวิจัย มายังสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เลขที่ 538/1 ถนนสามเสน        แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  30  กันยายน 2557  สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร. 0-2668-9900, 0-2243-5697 และ 081-578-3434

 

 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

31 กรกฎาคม 2557

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันศุกร์, กรกฎาคม 25th, 2014, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 29, 2020 มิถุนายน 30, 2020 กรกฎาคม 1, 2020 กรกฎาคม 2, 2020 กรกฎาคม 3, 2020 กรกฎาคม 4, 2020 กรกฎาคม 5, 2020
กรกฎาคม 6, 2020 กรกฎาคม 7, 2020 กรกฎาคม 8, 2020 กรกฎาคม 9, 2020 กรกฎาคม 10, 2020 กรกฎาคม 11, 2020 กรกฎาคม 12, 2020
กรกฎาคม 13, 2020 กรกฎาคม 14, 2020 กรกฎาคม 15, 2020 กรกฎาคม 16, 2020 กรกฎาคม 17, 2020 กรกฎาคม 18, 2020 กรกฎาคม 19, 2020
กรกฎาคม 20, 2020 กรกฎาคม 21, 2020 กรกฎาคม 22, 2020 กรกฎาคม 23, 2020 กรกฎาคม 24, 2020 กรกฎาคม 25, 2020 กรกฎาคม 26, 2020
กรกฎาคม 27, 2020 กรกฎาคม 28, 2020 กรกฎาคม 29, 2020 กรกฎาคม 30, 2020 กรกฎาคม 31, 2020 สิงหาคม 1, 2020 สิงหาคม 2, 2020