Default thumbnail.Default thumbnail.

ขอเชิญร่วมเวทีเสวนา Media Forum ครั้งที่ 9 “ถอดบทเรียนปัญหาข่าวลวงในประเทศไทย กับทางออกเชิงสร้างสรรค์”

  เมื่อ: วันจันทร์, พฤษภาคม 13th, 2019, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ

สืบเนื่องจากพัฒนาการทางเทคโนโลยีการสื่อสารและการเข้าถึงของประชาชนจำนวนมากทำให้สื่อใหม่ หรือสื่อออนไลน์ มีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดวาระข้อมูลข่าวสาร ยิ่งโดยเฉพาะช่วงปัจจุบันที่การแข่งขันกันทางการเมืองทวีความรุนแรงขึ้น การสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์จึงมิใช่พียงการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่อาจมีทั้งการเผยแพร่ข้อมูลลวง ข่าวเท็จ (Fake News) เพื่อสนับสนุนฝ่ายหนึ่ง และทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่ง ขณะเดียวกัน การสร้างข่าวลวง ข่าวปลอม ยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การโฆษณาชวนเชื่อ จนสร้างความสับสน เข้าใจผิด ทำให้ผู้บริโภคข่าวสารดังกล่าวหลงเชื่อ และปฏิบัติตามจนได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ

ดังนั้น คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จึงร่วมกับ มูลนิธิฟรีดริช เนามัน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Center for Humanitarian Dialogue จัดเสวนา Media Forum ครั้งที่ 9 เรื่อง “ถอดบทเรียนปัญหาข่าวลวงในประเทศไทย กับทางออกเชิงสร้างสรรค์” (Fighting Fake news : Lesson-learned and constructive resolution) เพื่อให้ผู้ร่วมเสวนา ซึ่งประกอบด้วยสื่อมวลชน นักวิชาการ ภาคประชาสังคม รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ปัญหา

จึงขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเวทีเสวนาดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

………………………………………………………

 

กำหนดการ Media Forum ครั้งที่ 9

09:00 – 09:30 น.         ลงทะเบียน

09:30 – 09:45 น.         กล่าวเปิดการเสวนา โดย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

09:45 – 10:00 น.         นำเสนอกรณีศึกษา การเสนอข่าว Fake news

10:00 – 11:30 น.          ระดมความเห็น “ถอดบทเรียนปัญหาข่าวลวงในประเทศไทย กับทางออกเชิงสร้างสรรค์”

ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้า

ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม   คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์

ภสัชกรหญิง ชโลม เกตุจินดา   อุปนายกสมาคมผู้บริโภค​สงขลา

นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง    เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ผู้แทนจาก Line ประเทศไทย

นายอภิรักษ์ โรจน์อัมพร  บรรณาธิการบริหาร ไทยรัฐออนไลน์

น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์  ประธานคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และ อดีต กสทช.

ดำเนินการเสวนา โดย น.ส.โสภิต หวังวิวัฒนา สื่อมวลชน นักจัดรายการวิทยุอิสระ

11:30 – 12.15              แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมเสวนา

12:15 – 12:30              สรุปประเด็น

กล่าวปิดการเสวนา โดย นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ชมการถ่ายทอดสดทางเพจ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (www.facebook.com/PressCouncilThailand/)

 

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันจันทร์, พฤษภาคม 13th, 2019, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
พฤษภาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
เมษายน 27, 2020 เมษายน 28, 2020 เมษายน 29, 2020 เมษายน 30, 2020 พฤษภาคม 1, 2020 พฤษภาคม 2, 2020 พฤษภาคม 3, 2020
พฤษภาคม 4, 2020 พฤษภาคม 5, 2020 พฤษภาคม 6, 2020 พฤษภาคม 7, 2020 พฤษภาคม 8, 2020 พฤษภาคม 9, 2020 พฤษภาคม 10, 2020
พฤษภาคม 11, 2020 พฤษภาคม 12, 2020 พฤษภาคม 13, 2020 พฤษภาคม 14, 2020 พฤษภาคม 15, 2020 พฤษภาคม 16, 2020 พฤษภาคม 17, 2020
พฤษภาคม 18, 2020 พฤษภาคม 19, 2020 พฤษภาคม 20, 2020 พฤษภาคม 21, 2020 พฤษภาคม 22, 2020 พฤษภาคม 23, 2020 พฤษภาคม 24, 2020
พฤษภาคม 25, 2020 พฤษภาคม 26, 2020 พฤษภาคม 27, 2020 พฤษภาคม 28, 2020 พฤษภาคม 29, 2020 พฤษภาคม 30, 2020 พฤษภาคม 31, 2020