Default thumbnail.Default thumbnail.

“ปฏิญญารวมพลังขับเคลื่อนต่อต้านข่าวลวงข่าวปลอมภาคใต้”

  เมื่อ: วันจันทร์, สิงหาคม 26th, 2019, หมวด ข่าวเด่น, แถลงการณ์

“ปฏิญญารวมพลังขับเคลื่อนต่อต้านข่าวลวงข่าวปลอมภาคใต้”

 

ข่าวลวงเป็นปรากฏการณ์ของสังคมยุคดิจิทัลที่ข้อมูลมีจำนวนมหาศาลผนวกกับรูปแบบการบริโภคข่าวสารของประชาชนที่มีช่องทางที่หลากหลายขึ้น

พวกเราเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ สื่อท้องถิ่น สื่อภาคประชาชน เครือข่ายผู้บริโภค เครือข่ายสร้างสุขภาวะ ตระหนักดีว่าข่าวลวงซึงเป็นปัญหาระดับโลก ระดับประเทศ ได้ส่งผลกระทบต่อคนในท้องถิ่นทุกคนด้วย

  1. ข่าวลวงสร้างความเข้าใจผิดในสินค้าและบริการ ส่งผลกระทบต่อการใช้สินค้าและบริการ ทำให้เสียทรัพย์สินเงินทอง เสียสุขภาพ ไปจนถึงเสียชีวิต
  2. ข่าวลวงสร้างความเข้าใจผิดในข้อมูล ส่งผลต่อการตัดสินใจในด้านต่างๆ อย่างร้ายแรง ในยามที่เกิดภัยพิบัติ
  3. ข่าวลวงสร้างให้เกิดความแตกแยก ความเข้าใจผิดซึ่งกันและกัน ความหวาดระแวงระหว่าง เชื้อชาติ ศาสนา
  4. ข่าวลวงสร้างวิกฤตศรัทธาต่อบุคคล ต่อหน่วยงาน องค์กร สถาบัน ทำให้ไม่ได้รับความเชื่อถือ ทั้งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และชุมชน

ภายใต้สถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาดังกล่าว พวกเราทุกคนจะรวมพลังกันเพื่อลดปัญหาข่าวลวงที่เกิดขึ้นตามกำลังและศักยภาพของเครือข่ายภาคใต้ทุกคน  ที่จะสานพลังเพื่อลดปัญหาข่าวลวง ดังนี้

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือซึ่งกันและกันในภาคีเครือข่าย ทั้งภาคประชาสังคม ภาครัฐ และภาควิชาการ เพื่อให้เกิดความตื่นตัว สนใจ ในข้อมูลข่าวสารที่ใกล้ตัวและเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน ร่วมกันทำงานเพื่อรับมือ ติดตาม ตรวจสอบ รายงาน เผยแพร่ข้อเท็จจริงในด้านต่างๆ และรวมพลังต่อต้านข่าวลวงในทุกระดับของสังคม
  2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายและประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจในการรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร สื่อสารสนเทศและดิจิทัล เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อปัญหาข่าวลวง อย่างมุ่งพัฒนาประชาชนในประเทศไปสู่ความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizen)
  3. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้ด้านการต่อต้านข่าวลวง รวมทั้งหาแนวปฏิบัติต้นแบบเพื่อให้เกิดฐานความรู้และแนวทางปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การผลักดันให้เกิดพลังความรู้ของสังคม
  4. พัฒนากระบวนการ รูปแบบการทำงานและนวัตกรรม ตลอดจนเครื่องมือหรือกลไกเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข่าวลวงอย่างมีส่วนร่วม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ทั้ง โดยภาคีวิชาการ วิชาชีพ ผู้ผลิตสื่อ ภาคประชาชน และผู้ใช้สื่อ
  5. สนับสนุนการรวมพลังเพื่อผลักดันให้แพลทฟอร์มต่างๆ มีมาตรการในการลดการเกิดขึ้นของข่าวลวง ร่วมสกัดกั้นการแพร่กระจายของข่าวลวงอย่างรวดเร็ว

ด้วยความมุ่งมั่นในการใช้สื่อเพื่อการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสุขภาวะ

 

 

                    25 สิงหาคม 2562

 

Download (ปฏิญญาข่าวลวง_ภูเก็ต.pdf,PDF, 215KB)

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันจันทร์, สิงหาคม 26th, 2019, หมวด ข่าวเด่น, แถลงการณ์
ปฏิทิน
เมษายน 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มีนาคม 30, 2020 มีนาคม 31, 2020 เมษายน 1, 2020 เมษายน 2, 2020 เมษายน 3, 2020 เมษายน 4, 2020 เมษายน 5, 2020
เมษายน 6, 2020 เมษายน 7, 2020 เมษายน 8, 2020 เมษายน 9, 2020 เมษายน 10, 2020 เมษายน 11, 2020 เมษายน 12, 2020
เมษายน 13, 2020 เมษายน 14, 2020 เมษายน 15, 2020 เมษายน 16, 2020 เมษายน 17, 2020 เมษายน 18, 2020 เมษายน 19, 2020
เมษายน 20, 2020 เมษายน 21, 2020 เมษายน 22, 2020 เมษายน 23, 2020 เมษายน 24, 2020 เมษายน 25, 2020 เมษายน 26, 2020
เมษายน 27, 2020 เมษายน 28, 2020 เมษายน 29, 2020 เมษายน 30, 2020 พฤษภาคม 1, 2020 พฤษภาคม 2, 2020 พฤษภาคม 3, 2020