Default thumbnail.Default thumbnail.

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สื่อท้องถิ่นกับการรับมือข่าวลวงและด้านมืดยุคดิจิทัล

  เมื่อ: วันเสาร์, กันยายน 7th, 2019, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2562 สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) Change Fusion และสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สื่อท้องถิ่นกับการรับมือข่าวลวงและด้านมืดยุคดิจิทัล (ครั้งที่ 2) ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมรอยัลไดมอน อ.เมือง จ.เพชรบุรี ในหัวข้อ “บทเรียนการรับมือข่าวลวงหลอก…โจทย์ใหม่การปฏิรูปสื่อยุคดิจิทัล” โดยมีนายพีรพล อนุตรโสตถิ์ ผู้ดำเนินรายการ “ชัวร์ก่อนแชร์” ผศ.ดร. วิไลวรรณ จงวิไลเกษม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณวิชัย สอนเรือง กรรมการสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ศาสตราภิชานล้อม เพ็งแก้ว ปราชญ์เมืองเพชร และนายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เพชรภูมิ กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี ดำเนินรายการโดยนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ประธานคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันเสาร์, กันยายน 7th, 2019, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
กุมภาพันธ์ 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มกราคม 27, 2020 มกราคม 28, 2020 มกราคม 29, 2020 มกราคม 30, 2020 มกราคม 31, 2020 กุมภาพันธ์ 1, 2020 กุมภาพันธ์ 2, 2020
กุมภาพันธ์ 3, 2020 กุมภาพันธ์ 4, 2020 กุมภาพันธ์ 5, 2020 กุมภาพันธ์ 6, 2020 กุมภาพันธ์ 7, 2020 กุมภาพันธ์ 8, 2020 กุมภาพันธ์ 9, 2020
กุมภาพันธ์ 10, 2020 กุมภาพันธ์ 11, 2020 กุมภาพันธ์ 12, 2020 กุมภาพันธ์ 13, 2020 กุมภาพันธ์ 14, 2020 กุมภาพันธ์ 15, 2020 กุมภาพันธ์ 16, 2020
กุมภาพันธ์ 17, 2020 กุมภาพันธ์ 18, 2020 กุมภาพันธ์ 19, 2020 กุมภาพันธ์ 20, 2020 กุมภาพันธ์ 21, 2020 กุมภาพันธ์ 22, 2020 กุมภาพันธ์ 23, 2020
กุมภาพันธ์ 24, 2020 กุมภาพันธ์ 25, 2020 กุมภาพันธ์ 26, 2020 กุมภาพันธ์ 27, 2020 กุมภาพันธ์ 28, 2020 กุมภาพันธ์ 29, 2020 มีนาคม 1, 2020