Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาฯเตือน3สื่อละเมิด รับ“ส่องใต้”สมาชิกใหม่

  เมื่อ: วันศุกร์, ตุลาคม 11th, 2019, หมวด ข่าวเด่น

สภาฯ เตือน 3 สื่อละเมิด รับ “ส่องใต้” สมาชิกใหม่

คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ มีมติตักเตือนเว็บไซต์ และหนังสือพิมพ์ ที่เผยแพร่ข่าวละเมิด ข้อบังคับจริยธรรม 3 ฉบับ พร้อมรับรอง หนังสือพิมพ์ส่องใต้ รายปักษ์ จ.สตูล เป็นสมาชิกใหม่

นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ คนที่ 1 เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 9 ครั้งที่ 10/2562 ว่า ที่ประชุมรับทราบผลการจัดทำแนวปฏิบัติและคู่มือของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤตที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งครอบคลุมสถานการณ์วิกฤติ อาทิ สถานการณภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคและภัยสุขภาพ อุบัติเหตุหรืออุบัติภัยร้ายแรง สถานการณ์จลาจล หรือก่อการร้าย

สำหรับเรื่องเพื่อพิจารณา ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาเสร็จแล้ว ประกอบด้วย 1.เรื่องที่เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ถูกร้องเรียน กรณีการนำเสนอข่าว “วัยรุ่นทิ้ง ระเบิด 3 นร. เก็บมาเล่นตูมสนั่นมือขาด” โดยที่ประชุมคณะกรรมการฯมีมติให้ตักเตือนเว็บไซต์ไทยรัฐ ออนไลน์ ตามที่คณะกรรมการจริยธรรมเสนอ เนื่องจากพบว่า การนำเสนอข่าวดังกล่าวเป็นการละเมิด ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2559 ข้อ 13 หนังสือพิมพ์ต้องเสนอข่าวโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่ตกเป็นข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องให้ความคุ้มครองอย่างเคร่งครัดต่อสิทธิมนุษยชนของเด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งต้องไม่เป็นการซ้ำเติมความทุกข์ หรือโศกนาฏกรรมอันเกิดแก่เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีอัตลักษณ์แตกต่างในสังคม และข้อ 15 หนังสือพิมพ์พึงละเว้นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เว้นแต่กรณีเพื่อประโยชน์สาธารณะรวมทั้งยังละเมิดแนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง การเสนอข่าว ความคิดเห็น และ ภาพเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2561 ข้อ 2. การเสนอข่าว ความคิดเห็น และภาพเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 2.1 ต้องไม่เปิดเผยชื่อ ชื่อสกุล ภูมิลาเนาที่อยู่ของเด็กและเยาวชน รวมทั้งชื่อ ชื่อสกุล และภูมิลาเนาที่อยู่ของ บิดา มารดา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน รวมทั้งสิ่งที่ทาให้รู้หรือสามารถรู้ถึงตัวเด็กและเยาวชนได้ นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติให้เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ลบข่าวดังกล่าวออกจากระบบข้อมูลด้วย

เรื่องที่ 2 เว็บไซต์เดลินิวส์ ถูกร้องเรียนกรณีการนำเสนอข่าวและภาพ คลิปหลุดนักการเมืองกับนักเคลื่อนไหวทางการเมือง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติให้ตักเตือนเว็บไซต์เดลินิวส์ พร้อมทั้งให้ลบข่าว ดังกล่าวออกจากระบบข้อมูลด้วย เนื่องจากพบว่า การเสนอภาพข่าวดังกล่าว เป็นการละเมิดข้อบังคับว่าด้วย จริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ข้อ 13 หนังสือพิมพ์ต้องเสนอข่าวโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่ตกเป็นข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องให้ความคุ้มครองอย่างเคร่งครัดต่อสิทธิมนุษยชนของเด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งต้องไม่เป็นการซ้าเติมความทุกข์หรือโศกนาฏกรรมอันเกิดแก่เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีอัตลักษณ์แตกต่างในสังคม ข้อ 14 หนังสือพิมพ์ต้องไม่เสนอภาพข่าวที่อุจาด ลามกอนาจาร หรือน่าหวาดเสียวโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของสาธารณชนอย่างถี่ถ้วน และข้อ 15 หนังสือพิมพ์พึงละเว้นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เว้นแต่ กรณีเพื่อประโยชน์สาธารณะ

เรื่องที่ 3 เป็นเรื่องที่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ถูกร้องเรียนกรณีการนำเสนอภาพโฆษณา “เน็ตฟลิกซ์” หุ้ม ปกหนังสือพิมพ์โดยไม่ได้ระบุข้อความว่า “พื้นที่โฆษณา” ประกอบกับเนื้อหาที่ใช้ในการโฆษณามีลักษณะ เป็น “เฟคนิวส์” หรือข่าวลวง อันอาจทำให้ผู้บริโภคสื่อหลงเชื่อว่าเป็นข่าวที่เกิดขึ้นจริง ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติให้ตักเตือนหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เนื่องจากพบว่า การลงโฆษณาในลักษณะดังกล่าวเป็น การละเมิดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ข้อ 28 หนังสือพิมพ์ต้องแสดงให้เห็นชัดว่า ข้อความที่เป็นบทความซื้อพื้นที่คือประกาศโฆษณา จะแอบแฝงเป็นการเสนอข่าวหรือความคิดเห็นมิได้

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาเรื่องร้องเรียนทั้ง 3 เรื่องดังกล่าว ได้ดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับว่า ด้วยการพิจารณาเรื่องร้องเรียนด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพภายในองค์กรสมาชิก พ.ศ. 2559โ ดยได้ส่งเรื่องไปให้ คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรของแต่ละองค์กรแล้ว และดำเนินตามขั้นตอน และกระบวนการอย่างถูกต้อง

รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังได้พิจารณารับรองคุณสมบัติหนังสือพิมพ์ส่องใต้ รายปักษ์ จ.สตูล เป็นสมาชิกใหม่อย่างเป็นทางการ เนื่องจากเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจนำเสนอข่าวสารที่ เป็นประโยชน์ ต่อสังคม และสาธารณชน อีกทั้งยังต้องการสนับสนุนสื่อที่มีคุณภาพในสังคมเพิ่มขึ้น

ส่วนความคืบหน้าการทบทวนและปรับแก้ร่างแนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของสื่อมวลชน พ.ศ. 2553 มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทั้งฝ่ายองค์กรสื่อ นักวิชาการ ผู้แทนองค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข และจะนำกลับมาเสนอคณะกรรมการจริยธรรมอีกครั้ง ก่อนจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสภาฯ พิจารณาต่อไป

นางสาวนาตยากล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังมีมติรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงาน ของคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ โดยมีเรื่องการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สื่อท้องถิ่นกับการรับมือข่าวลวง และด้านมืดยุคดิจิทัล” ที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันที่ 26-27 ต.ค. 2562 และการเตรียมจัดสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ “สื่อท้องถิ่นกับการรับมือข่าวลวงและด้านมืดยุคดิจิทัล” ที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 2-3 พ.ย. 2562 พร้อมกันนี้ ยังนำเสนอต่อที่ประชุมว่าจะมีการจัดเวทีเสวนา Media Forum # 10 เรื่อง “การนาเสนอ ข่าวเกี่ยวกับพริตตี้ดัง ลัลลาเบล” ในวันที่ 13 พ.ย. 2562

ในส่วนของความคืบหน้าการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศนั้น นางสาวนาตยากล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการต้อนรับคณะสภาสื่อมวลชนอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 23-27 ก.ย. 2562 โดยการต้อนรับเป็นไปอย่างราบรื่น โดยผลการหารือ ได้ข้อมูลว่าประเทศอินโดนีเซียนั้น องค์กรกำกับดูแลด้านสื่อมวลชนมีการแยกกันอย่างชัดเจนระหว่างสื่อมืออาชีพ และสื่อที่ไม่เป็นมืออาชีพ โดยจัดทำเกณฑ์สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามาอยู่ในวิชาชีพสื่อ จะต้องมีการสอบเพื่อให้ได้ใบประกาศว่า มีความรู้ในเรื่องการเป็นสื่อมวลชน ของกองบรรณาธิการ ทั้งหมด และผู้ที่มีใบประกาศเท่านั้น ถึงจะประกอบอาชีพในธุรกิจสื่อเป็นสื่อมวลชนได้ ซึ่งจากการหารือ สภาฯ อินโดนีเซีย ยินดีที่จะให้ทีมงานของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ไปศึกษาเก็บ ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ทั้งรูปแบบ เนื้อหาในการสอบ ผลกระทบทุกมิติ ซึ่งจะมีผู้แทนของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ 3 คนเดินทางไป ตามโครงการนี้

ส่วนผลการประชุมร่วม 4 ฝ่าย (ไทย อินโดนีเซีย เมียนมา และติมอร์ เลสเต) เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2562 ที่ประชุมร่วม 4 ฝ่ายเห็นชอบให้จัดตั้งเครือข่ายสภาการหนังสือพิมพ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะมีการ พบปะหารือกันอีกครั้งที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันศุกร์, ตุลาคม 11th, 2019, หมวด ข่าวเด่น
ปฏิทิน
กันยายน 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
สิงหาคม 31, 2020 กันยายน 1, 2020 กันยายน 2, 2020 กันยายน 3, 2020 กันยายน 4, 2020 กันยายน 5, 2020 กันยายน 6, 2020
กันยายน 7, 2020 กันยายน 8, 2020 กันยายน 9, 2020 กันยายน 10, 2020 กันยายน 11, 2020 กันยายน 12, 2020 กันยายน 13, 2020
กันยายน 14, 2020 กันยายน 15, 2020 กันยายน 16, 2020 กันยายน 17, 2020 กันยายน 18, 2020 กันยายน 19, 2020 กันยายน 20, 2020
กันยายน 21, 2020 กันยายน 22, 2020 กันยายน 23, 2020 กันยายน 24, 2020 กันยายน 25, 2020 กันยายน 26, 2020 กันยายน 27, 2020
กันยายน 28, 2020 กันยายน 29, 2020 กันยายน 30, 2020 ตุลาคม 1, 2020 ตุลาคม 2, 2020 ตุลาคม 3, 2020 ตุลาคม 4, 2020