Default thumbnail.Default thumbnail.

ปิดโครงการ “จับจ้องจริยธรรมสื่อมวลชน”

  เมื่อ: วันศุกร์, ตุลาคม 18th, 2019, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ, ข่าวเด่น

ปิดโครงการ “จับจ้องจริยธรรมสื่อมวลชน”

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประกาศผลการศึกษาในโครงการเฝ้าระวังจับจ้องจริยธรรมสื่อ ที่ทำร่วมกับนักศึกษา 6 มหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังจริยธรรมสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ของสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดเวทีการนำเสนอผลงาน และปิดโครงการ “จับจ้องส่องจริยธรรมสื่อ” ขึ้นที่โรงแรม เดอะ รอยัลริเวอร์ โดยได้รับเกียรติจากนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

นายวสันต์ กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ของโครงการนี้จะช่วยยกระดับความน่าเชื่อถือ เกียรติและศักดิ์ศรีของวิชาชีพทางด้านสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะสื่อหนังสือพิมพ์ฉบับพิมพ์ และฉบับออนไลน์ ทั้งในด้านคุณภาพของเนื้อหา และจริยธรรมในการนำเสนอ

ในส่วนของสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชนที่เข้าร่วมโครงการ ก็จะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ การปฏิบัติหน้าที่ของนักวิชาชีพสื่อสารมวลชนภายใต้กรอบจริยธรรมจรรยาบรรณในหลากหลายแง่มุม และฝึกฝนการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในสถานการณ์หรือเหตุการณ์จริง จากนั้นก็นำประสบการณ์ที่ได้มาออกแบบวิธีการจับจ้องส่องจริยธรรมสื่ออย่างมีระบบมีหลักการ เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของนักสื่อสารมวลชนต่อไป

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวว่า โครงการนี้ เป็นโครงการปีที่ 2 ซึ่งต่อเนื่องจากครั้งแรกที่ได้ข้อมูลประเด็นปัญหาจริยธรรมที่น่าสนใจ  แต่ความตั้งใจยังเช่นเดิม คือ เพื่อส่งเสริมให้มีการกระตุ้นเตือนสื่อ ว่ามีการจับจ้องเฝ้าระวัง เฝ้ามองสื่อในเรื่องจริยธรรม ในมุมมองของผู้อ่าน ซึ่งทำให้คนสื่อต้องตระหนักในความสำคัญของวิชาชีพตนเอง บนหลักการที่เชื่อว่าสังคมตรวจสอบสื่อมวลชน และสื่อตรวจสอบกันเองจะเป็นทางรอดของสื่อในยุคที่สื่อมวลชนกำลังถูกตั้งคำถามเรื่องจริยธรรม และการยกระดับความรับผิดชอบสู่สังคมที่มากขึ้นเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่า การกำกับกันเองโดยสังคมนั้นเป็นเรื่องที่ดีกว่าการถูกกำกับโดยรัฐ

“ประโยชน์ของโครงการนี้ คือ การเชิญชวนให้นิสิตนักศึกษา และ คณาจารย์จากหลากหลายสาขา มาร่วมกันใช้เครื่องมือทางจริยธรรมของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ มาจับจ้องจริยธรรมจริงในฐานะผู้อ่าน และผลที่ได้จากการนำเสนอผลงาน ในครั้งนี้ จะช่วยให้คณาจารย์ นิสิตนักศึกษาสามารถติดตาม ตรวจสอบ การทำงานของสื่ออย่างมีระบบ น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น และเป็นการพัฒนาความรู้เท่าทันสื่อให้กับนักศึกษาอีกทางหนึ่ง ในส่วนของนักวิชาชีพ ก็ควรนำผลการจับจ้องส่องจริยธรรมสื่อที่ได้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบจริยธรรม เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือให้กับวงการสื่อ”

อย่างไรก็ตามหลังสิ้นสุด การนำเสนอผลงาน “การจับจ้องส่องจริยธรรมสื่อ” ของ 6 สถาบันการศึกษา ได้แก่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะกรรมการก็สรุปความเห็นตรงกันว่า ยังไม่มีมหาวิทยาลัยใดได้รางวัลชนะเลิศไปได้ในปีนี้ เพราะคุณภาพของผลงานยังอาจมีบางประเด็นที่ทำให้ไม่สมบูรณ์ เช่น การคัดเลือกหนังสือพิมพ์ที่ไม่เท่าเทียมกัน การใช้วินิจฉัย การตีความข้อบังคับ และการคำนวณแปรผลข้อมูลในตอนท้าย อย่างไรก็ตาม ส่วนที่ดีคือ ได้เห็นประเด็นปัญหาใหม่ๆ ในเชิงจริยธรรมที่หนังสือพิมพ์วันนี้เริ่มเผชิญ เช่น การใช้ภาษา การเขียนข่าวที่หวือหวา ล่อหลอกให้คนเข้าไปอ่านแบบคลิ๊กเบท (clickbait) หรือ บทความเชิงโฆษณา ที่เป็นบทความแฝงโฆษณา หรือ “native ad” และแบรนด์คอนเท้นท์ ที่มีมากขึ้น ซึ่งทำให้ผู้อ่านไม่ทราบว่าเป็นข่าวหรือโฆษณากันแน่

ด้านนายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ผลงานของน้องๆ นักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบ  6 ทีมถือว่า มีความน่าสนใจมาก สะท้อนว่านักศึกษามองประเด็นปัญหาเรื่องจริยธรรมในสื่อมวลชนที่แตกต่างออกไปจากคนสื่อ มีหลายกลุ่มที่คิดถึงประเด็นปัญหาจริยธรรมใหม่ๆ ที่ข้อบังคับของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ไม่ได้เขียนเอาไว้ เช่น การสื่อสารความเกลียดชัง การกลั่นแกล้งทำให้ถูกเกลียดชัง กระทั่งรูปแบบโฆษณาที่เริ่มแยกไม่ออกจากข่าว ที่นำไปสู่การสร้างความสับสนให้ผู้อ่าน นำไปสู่การตั้งคำถามเรื่องความอิสระของกองบรรณาธิการว่าจะแสวงหาความสมดุลอย่างไรระหว่างข่าวกับโฆษณาที่เป็นธรรมสำหรับผู้อ่าน

“คิดว่าคณะทำงานจะสกัดเอาผลการจับจ้องเฝ้าระวังจริยธรรมนี้ ไปเป็นกรณีศึกษา และส่งเข้ากรรมการจริยธรรมและอนุกรรมการฝ่ายวิชาการของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ เพื่อเรียนรู้ พัฒนากรอบ หรือระเบียบข้อบังคับจริยธรรมให้มีความทันสมัยต่อไป สอดคล้องกับบริบททางสังคมและเทคโนโลยีของผู้อ่านที่เริ่มมองจริยธรรมในมุมที่กว้างออกไป”

สำหรับผลการประกวด กรรมการพิจารณาว่า ไม่มีทีมใดได้รับรางวัลชนะเลิศไป กรรมการเลยพิจารณาให้ 3 ทีมได้รับรางวัลที่สาม และได้รับเงินรางวัล ไปทีมละ 20,000 บาท ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยรังสิต ในหัวข้อ “การจับจ้องส่องจริยธรรมสื่อหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจฉบับพิมพ์” , ทีมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในหัวข้อ “จริยธรรมในการนำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคเหนือและภาคอีสาน” และ ทีมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในหัวข้อ “จับจ้องส่องจริยธรรมหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้”

และรางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท ได้แก่ ทีมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในหัวข้อ “การเฝ้าระวังและตรวจสอบการละเมิดจริยธรรมทางด้านภาษาที่ใช้ในข่าวบันเทิงของสื่อหนังสือพิมพ์” , ทีมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในหัวข้อ “การละเมิดจริยธรรมในข่าวศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์” และทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในหัวข้อ “จับจ้องจริยธรรมการนำเสนอข่าวบันเทิงสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์

 

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันศุกร์, ตุลาคม 18th, 2019, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ, ข่าวเด่น
ปฏิทิน
พฤศจิกายน 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
ตุลาคม 26, 2020 ตุลาคม 27, 2020 ตุลาคม 28, 2020 ตุลาคม 29, 2020 ตุลาคม 30, 2020 ตุลาคม 31, 2020 พฤศจิกายน 1, 2020
พฤศจิกายน 2, 2020 พฤศจิกายน 3, 2020 พฤศจิกายน 4, 2020 พฤศจิกายน 5, 2020 พฤศจิกายน 6, 2020 พฤศจิกายน 7, 2020 พฤศจิกายน 8, 2020
พฤศจิกายน 9, 2020 พฤศจิกายน 10, 2020 พฤศจิกายน 11, 2020 พฤศจิกายน 12, 2020 พฤศจิกายน 13, 2020 พฤศจิกายน 14, 2020 พฤศจิกายน 15, 2020
พฤศจิกายน 16, 2020 พฤศจิกายน 17, 2020 พฤศจิกายน 18, 2020 พฤศจิกายน 19, 2020 พฤศจิกายน 20, 2020 พฤศจิกายน 21, 2020 พฤศจิกายน 22, 2020
พฤศจิกายน 23, 2020 พฤศจิกายน 24, 2020 พฤศจิกายน 25, 2020 พฤศจิกายน 26, 2020 พฤศจิกายน 27, 2020 พฤศจิกายน 28, 2020 พฤศจิกายน 29, 2020
พฤศจิกายน 30, 2020 ธันวาคม 1, 2020 ธันวาคม 2, 2020 ธันวาคม 3, 2020 ธันวาคม 4, 2020 ธันวาคม 5, 2020 ธันวาคม 6, 2020