Default thumbnail.Default thumbnail.

ประกาศ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง ขยายเวลาส่งเค้าโครง เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัย

  เมื่อ: วันจันทร์, สิงหาคม 18th, 2014, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ, ไม่มีหมวดหมู่

100

ประกาศ

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

เรื่อง ขยายเวลาส่งเค้าโครง เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัย

 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนการวิจัย หัวข้อ “ปฏิรูปสื่อ” โดยต้องมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม กฎหมาย และนโยบายสื่อมวลชน

โดยกำหนดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. ให้ผู้วิจัยเสนอเค้าโครงงานวิจัย โดยต้องเป็นงานวิจัยที่ยังไม่ได้รับการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

 

  1. ให้เสนองบประมาณในการทำวิจัย พร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการวิจัย

ทั้งนี้คณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยจะพิจารณาจัดสรรทุนให้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึง

ปริมาณงาน ความยากง่ายของงาน และองค์ความรู้ใหม่ที่อาจจะนำไปใช้ได้ในการทำงานจริง

  1. การเสนอเค้าโครงงานวิจัยประกอบด้วย เหตุผลและปัญหานำวิจัย แนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และระเบียบวิธีวิจัย

คณะกรรรมการฯ สงวนสิทธิ ในการใช้ดุลพินิจคัดเลือกให้ทุนงานวิจัย กรณีที่งานวิจัยไม่ผ่านการพิจารณา จะไม่ส่งคืน

ให้ส่งเค้าโครงงานวิจัย มายังสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เลขที่ 538/1 ถนนสามเสน        แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  ขยายเวลาถึงวันที่  30  กันยายน 2557  สอบถามรายละเอียด

โทร. 0-2668-9900, 0-2243-5697 และ 081-578-3434

 

 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

15 สิงหาคม 2557

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันจันทร์, สิงหาคม 18th, 2014, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ, ไม่มีหมวดหมู่
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2021
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 28, 2021 มิถุนายน 29, 2021 มิถุนายน 30, 2021 กรกฎาคม 1, 2021 กรกฎาคม 2, 2021 กรกฎาคม 3, 2021 กรกฎาคม 4, 2021
กรกฎาคม 5, 2021 กรกฎาคม 6, 2021 กรกฎาคม 7, 2021 กรกฎาคม 8, 2021 กรกฎาคม 9, 2021 กรกฎาคม 10, 2021 กรกฎาคม 11, 2021
กรกฎาคม 12, 2021 กรกฎาคม 13, 2021 กรกฎาคม 14, 2021 กรกฎาคม 15, 2021 กรกฎาคม 16, 2021 กรกฎาคม 17, 2021 กรกฎาคม 18, 2021
กรกฎาคม 19, 2021 กรกฎาคม 20, 2021 กรกฎาคม 21, 2021 กรกฎาคม 22, 2021 กรกฎาคม 23, 2021 กรกฎาคม 24, 2021 กรกฎาคม 25, 2021
กรกฎาคม 26, 2021 กรกฎาคม 27, 2021 กรกฎาคม 28, 2021 กรกฎาคม 29, 2021 กรกฎาคม 30, 2021 กรกฎาคม 31, 2021 สิงหาคม 1, 2021