Default thumbnail.Default thumbnail.

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 22 เรื่อง “ฝุ่น PM2.5 : แก้ปัญหาอย่างไรให้ยั่งยืน?” 

  เมื่อ: วันพุธ, กุมภาพันธ์ 5th, 2020, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัด เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 22 เรื่อง “ฝุ่น PM2.5 : แก้ปัญหาอย่างไรให้ยั่งยืน?” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาฯ เพื่อเป็นเวทีวิชาการเผยแพร่องค์ความรู้จากนักวิชาการจุฬาฯ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ในการรับมือปัญหาฝุ่น PM2.5 พร้อมนำเสนอมาตรการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 อย่างยั่งยืน

           วิทยากรผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย

           – รศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ        

           – รศ.ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 

           – รศ.ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ 

           – ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ 

            – รศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ 

            – รศ.ร.ต.อ.หญิง ภญ.ดร.สุชาดา สุขหร่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ 

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

 

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, กุมภาพันธ์ 5th, 2020, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
เมษายน 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มีนาคม 30, 2020 มีนาคม 31, 2020 เมษายน 1, 2020 เมษายน 2, 2020 เมษายน 3, 2020 เมษายน 4, 2020 เมษายน 5, 2020
เมษายน 6, 2020 เมษายน 7, 2020 เมษายน 8, 2020 เมษายน 9, 2020 เมษายน 10, 2020 เมษายน 11, 2020 เมษายน 12, 2020
เมษายน 13, 2020 เมษายน 14, 2020 เมษายน 15, 2020 เมษายน 16, 2020 เมษายน 17, 2020 เมษายน 18, 2020 เมษายน 19, 2020
เมษายน 20, 2020 เมษายน 21, 2020 เมษายน 22, 2020 เมษายน 23, 2020 เมษายน 24, 2020 เมษายน 25, 2020 เมษายน 26, 2020
เมษายน 27, 2020 เมษายน 28, 2020 เมษายน 29, 2020 เมษายน 30, 2020 พฤษภาคม 1, 2020 พฤษภาคม 2, 2020 พฤษภาคม 3, 2020