Default thumbnail.Default thumbnail.

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 22 เรื่อง “ฝุ่น PM2.5 : แก้ปัญหาอย่างไรให้ยั่งยืน?” 

  เมื่อ: วันพุธ, กุมภาพันธ์ 5th, 2020, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัด เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 22 เรื่อง “ฝุ่น PM2.5 : แก้ปัญหาอย่างไรให้ยั่งยืน?” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาฯ เพื่อเป็นเวทีวิชาการเผยแพร่องค์ความรู้จากนักวิชาการจุฬาฯ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ในการรับมือปัญหาฝุ่น PM2.5 พร้อมนำเสนอมาตรการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 อย่างยั่งยืน

           วิทยากรผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย

           – รศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ        

           – รศ.ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 

           – รศ.ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ 

           – ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ 

            – รศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ 

            – รศ.ร.ต.อ.หญิง ภญ.ดร.สุชาดา สุขหร่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ 

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

 

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, กุมภาพันธ์ 5th, 2020, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
กุมภาพันธ์ 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มกราคม 27, 2020 มกราคม 28, 2020 มกราคม 29, 2020 มกราคม 30, 2020 มกราคม 31, 2020 กุมภาพันธ์ 1, 2020 กุมภาพันธ์ 2, 2020
กุมภาพันธ์ 3, 2020 กุมภาพันธ์ 4, 2020 กุมภาพันธ์ 5, 2020 กุมภาพันธ์ 6, 2020 กุมภาพันธ์ 7, 2020 กุมภาพันธ์ 8, 2020 กุมภาพันธ์ 9, 2020
กุมภาพันธ์ 10, 2020 กุมภาพันธ์ 11, 2020 กุมภาพันธ์ 12, 2020 กุมภาพันธ์ 13, 2020 กุมภาพันธ์ 14, 2020 กุมภาพันธ์ 15, 2020 กุมภาพันธ์ 16, 2020
กุมภาพันธ์ 17, 2020 กุมภาพันธ์ 18, 2020 กุมภาพันธ์ 19, 2020 กุมภาพันธ์ 20, 2020 กุมภาพันธ์ 21, 2020 กุมภาพันธ์ 22, 2020 กุมภาพันธ์ 23, 2020
กุมภาพันธ์ 24, 2020 กุมภาพันธ์ 25, 2020 กุมภาพันธ์ 26, 2020 กุมภาพันธ์ 27, 2020 กุมภาพันธ์ 28, 2020 กุมภาพันธ์ 29, 2020 มีนาคม 1, 2020