Default thumbnail.Default thumbnail.

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

  เมื่อ: วันพุธ, มีนาคม 4th, 2020, หมวด ไม่มีหมวดหมู่

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

  1. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมลายมือชื่อบรรณาธิการที่ให้การรับรอง 2 คน (หนังสือพิมพ์  ที่เป็นสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์) ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก

  2. แนบหนังสือพิมพ์ที่พิมพ์ฉบับล่าสุด ติดต่อกัน 5 ฉบับ

  3. แนบใบอนุญาต หรือใบจดแจ้งการพิมพ์ 1 ฉบับ

  4. ส่งเอกสารลำดับที่ 1-3 มาที่  สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เลขที่ 538/1  ถนนสามเสน   แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

  5. เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ พิจารณาแล้วมีมติอย่างไร จะแจ้งให้ผู้สมัครทราบทางไปรษณีย์

 

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, มีนาคม 4th, 2020, หมวด ไม่มีหมวดหมู่
ปฏิทิน
ตุลาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กันยายน 28, 2020 กันยายน 29, 2020 กันยายน 30, 2020 ตุลาคม 1, 2020 ตุลาคม 2, 2020 ตุลาคม 3, 2020 ตุลาคม 4, 2020
ตุลาคม 5, 2020 ตุลาคม 6, 2020 ตุลาคม 7, 2020 ตุลาคม 8, 2020 ตุลาคม 9, 2020 ตุลาคม 10, 2020 ตุลาคม 11, 2020
ตุลาคม 12, 2020 ตุลาคม 13, 2020 ตุลาคม 14, 2020 ตุลาคม 15, 2020 ตุลาคม 16, 2020 ตุลาคม 17, 2020 ตุลาคม 18, 2020
ตุลาคม 19, 2020 ตุลาคม 20, 2020 ตุลาคม 21, 2020 ตุลาคม 22, 2020 ตุลาคม 23, 2020 ตุลาคม 24, 2020 ตุลาคม 25, 2020
ตุลาคม 26, 2020 ตุลาคม 27, 2020 ตุลาคม 28, 2020 ตุลาคม 29, 2020 ตุลาคม 30, 2020 ตุลาคม 31, 2020 พฤศจิกายน 1, 2020