Default thumbnail.Default thumbnail.

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

  เมื่อ: วันพุธ, มีนาคม 4th, 2020, หมวด ไม่มีหมวดหมู่

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

  1. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมลายมือชื่อบรรณาธิการที่ให้การรับรอง 2 คน (หนังสือพิมพ์  ที่เป็นสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์) ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก

  2. แนบหนังสือพิมพ์ที่พิมพ์ฉบับล่าสุด ติดต่อกัน 5 ฉบับ

  3. แนบใบอนุญาต หรือใบจดแจ้งการพิมพ์ 1 ฉบับ

  4. ส่งเอกสารลำดับที่ 1-3 มาที่  สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เลขที่ 538/1  ถนนสามเสน   แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

  5. เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ พิจารณาแล้วมีมติอย่างไร จะแจ้งให้ผู้สมัครทราบทางไปรษณีย์

 

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, มีนาคม 4th, 2020, หมวด ไม่มีหมวดหมู่
ปฏิทิน
เมษายน 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มีนาคม 30, 2020 มีนาคม 31, 2020 เมษายน 1, 2020 เมษายน 2, 2020 เมษายน 3, 2020 เมษายน 4, 2020 เมษายน 5, 2020
เมษายน 6, 2020 เมษายน 7, 2020 เมษายน 8, 2020 เมษายน 9, 2020 เมษายน 10, 2020 เมษายน 11, 2020 เมษายน 12, 2020
เมษายน 13, 2020 เมษายน 14, 2020 เมษายน 15, 2020 เมษายน 16, 2020 เมษายน 17, 2020 เมษายน 18, 2020 เมษายน 19, 2020
เมษายน 20, 2020 เมษายน 21, 2020 เมษายน 22, 2020 เมษายน 23, 2020 เมษายน 24, 2020 เมษายน 25, 2020 เมษายน 26, 2020
เมษายน 27, 2020 เมษายน 28, 2020 เมษายน 29, 2020 เมษายน 30, 2020 พฤษภาคม 1, 2020 พฤษภาคม 2, 2020 พฤษภาคม 3, 2020