Default thumbnail.Default thumbnail.

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

  เมื่อ: วันพุธ, มีนาคม 4th, 2020, หมวด ไม่มีหมวดหมู่

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

  1. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมลายมือชื่อบรรณาธิการที่ให้การรับรอง 2 คน (หนังสือพิมพ์  ที่เป็นสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์) ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก

  2. แนบหนังสือพิมพ์ที่พิมพ์ฉบับล่าสุด ติดต่อกัน 5 ฉบับ

  3. แนบใบอนุญาต หรือใบจดแจ้งการพิมพ์ 1 ฉบับ

  4. ส่งเอกสารลำดับที่ 1-3 มาที่  สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เลขที่ 538/1  ถนนสามเสน   แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

  5. เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ พิจารณาแล้วมีมติอย่างไร จะแจ้งให้ผู้สมัครทราบทางไปรษณีย์

 

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, มีนาคม 4th, 2020, หมวด ไม่มีหมวดหมู่
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 29, 2020 มิถุนายน 30, 2020 กรกฎาคม 1, 2020 กรกฎาคม 2, 2020 กรกฎาคม 3, 2020 กรกฎาคม 4, 2020 กรกฎาคม 5, 2020
กรกฎาคม 6, 2020 กรกฎาคม 7, 2020 กรกฎาคม 8, 2020 กรกฎาคม 9, 2020 กรกฎาคม 10, 2020 กรกฎาคม 11, 2020 กรกฎาคม 12, 2020
กรกฎาคม 13, 2020 กรกฎาคม 14, 2020 กรกฎาคม 15, 2020 กรกฎาคม 16, 2020 กรกฎาคม 17, 2020 กรกฎาคม 18, 2020 กรกฎาคม 19, 2020
กรกฎาคม 20, 2020 กรกฎาคม 21, 2020 กรกฎาคม 22, 2020 กรกฎาคม 23, 2020 กรกฎาคม 24, 2020 กรกฎาคม 25, 2020 กรกฎาคม 26, 2020
กรกฎาคม 27, 2020 กรกฎาคม 28, 2020 กรกฎาคม 29, 2020 กรกฎาคม 30, 2020 กรกฎาคม 31, 2020 สิงหาคม 1, 2020 สิงหาคม 2, 2020