Default thumbnail.Default thumbnail.

ประกาศ การบริหารจัดการงานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

  เมื่อ: วันอังคาร, มีนาคม 24th, 2020, หมวด ข่าวเด่น, บอกเล่าเก้าสิบ

ประกาศ การบริหารจัดการงานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
ในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมาก ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้การแพร่ระบาดเป็นโรคระบาดครั้งใหญ่ของโลก (Pandemic) ขณะเดียวกันรัฐบาลได้มีมาตรการปิดสถานที่ชั่วคราวในพื้นที่ กทม.-ปริมณฑล และภูมิภาค งดกิจกรรมรวมคนจํานวนมาก ลดการเดินทาง เหลื่อมเวลาทำงาน สนับสนุนการทำงานที่บ้าน พร้อมกับให้ใช้ระบบประชุมผ่านคอนเฟอร์เร๊นซ์

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จึงเห็นควรออกเป็นมาตรการสำหรบกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เพื่อไม่เป็นภาระในการคลี่คลายสถานการณ์ และลดความเสี่ยงของการเพิ่มจำนวนผู้ป่วยดังนี้

1. ให้เจ้าหน้าที่สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ใช้วิธีการทำงานที่บ้าน แทนการปฏิบัติงานที่สำนักงาน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยให้เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 25 มีนาคม จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

2. ให้จัดการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เท่าที่จำเป็นผ่านช่องทางออนไลน์ที่เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

3. หากมีประเด็นอื่น ๆ ที่จะต้องพิจารณามาตรการเพิ่มเติมนอกเหนือจากประกาศข้างต้น จะมีการปรึกษาในส่วนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประกาศให้ทราบต่อไป

 

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563
สำนักเลขาธิการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

 

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, มีนาคม 24th, 2020, หมวด ข่าวเด่น, บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 29, 2020 มิถุนายน 30, 2020 กรกฎาคม 1, 2020 กรกฎาคม 2, 2020 กรกฎาคม 3, 2020 กรกฎาคม 4, 2020 กรกฎาคม 5, 2020
กรกฎาคม 6, 2020 กรกฎาคม 7, 2020 กรกฎาคม 8, 2020 กรกฎาคม 9, 2020 กรกฎาคม 10, 2020 กรกฎาคม 11, 2020 กรกฎาคม 12, 2020
กรกฎาคม 13, 2020 กรกฎาคม 14, 2020 กรกฎาคม 15, 2020 กรกฎาคม 16, 2020 กรกฎาคม 17, 2020 กรกฎาคม 18, 2020 กรกฎาคม 19, 2020
กรกฎาคม 20, 2020 กรกฎาคม 21, 2020 กรกฎาคม 22, 2020 กรกฎาคม 23, 2020 กรกฎาคม 24, 2020 กรกฎาคม 25, 2020 กรกฎาคม 26, 2020
กรกฎาคม 27, 2020 กรกฎาคม 28, 2020 กรกฎาคม 29, 2020 กรกฎาคม 30, 2020 กรกฎาคม 31, 2020 สิงหาคม 1, 2020 สิงหาคม 2, 2020