Default thumbnail.Default thumbnail.

จุฬาฯ จัดเสวนา ครั้งที่ 24 เรื่อง “ระเบิดเบรุต จุดชนวนความปลอดภัยอย่างยั่งยืน”

  เมื่อ: วันศุกร์, สิงหาคม 14th, 2020, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 24 เรื่อง “ระเบิดเบรุต จุดชนวนความปลอดภัยอย่างยั่งยืน” ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์  เพื่อถอดบทเรียนจากเหตุการณ์การระเบิดอย่างรุนแรงของคลังเก็บสารเคมีของท่าเรือเมืองเบรุต ประเทศเลบานอน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ซึ่งปรากฏเป็นข่าวใหญ่ตามสื่อต่างๆ  เพื่อให้ความรู้ สร้างความตระหนักรู้ และความตื่นตัวแก่สังคมเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีอันตราย เพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในลักษณะนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต

 

วิทยากรผู้ร่วมเสวนา

ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์                      

อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  จุฬาฯ

คุณเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์         

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานกลุ่ม Responsible Care® ประเทศไทย

ดร.ไพฑูรย์ งามมุข                         

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตดอนเมือง อดีตหัวหน้าฝ่ายจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ ร สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

รศ.สุชาตา ชินะจิตร                         

ที่ปรึกษาคณะกรรมการนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ

ดำเนินรายการโดย  รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันศุกร์, สิงหาคม 14th, 2020, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
เมษายน 2021
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มีนาคม 29, 2021 มีนาคม 30, 2021 มีนาคม 31, 2021 เมษายน 1, 2021 เมษายน 2, 2021 เมษายน 3, 2021 เมษายน 4, 2021
เมษายน 5, 2021 เมษายน 6, 2021 เมษายน 7, 2021 เมษายน 8, 2021 เมษายน 9, 2021 เมษายน 10, 2021 เมษายน 11, 2021
เมษายน 12, 2021 เมษายน 13, 2021 เมษายน 14, 2021 เมษายน 15, 2021 เมษายน 16, 2021 เมษายน 17, 2021 เมษายน 18, 2021
เมษายน 19, 2021 เมษายน 20, 2021 เมษายน 21, 2021 เมษายน 22, 2021 เมษายน 23, 2021 เมษายน 24, 2021 เมษายน 25, 2021
เมษายน 26, 2021 เมษายน 27, 2021 เมษายน 28, 2021 เมษายน 29, 2021 เมษายน 30, 2021 พฤษภาคม 1, 2021 พฤษภาคม 2, 2021