Default thumbnail.Default thumbnail.

จดหมายเปิดผนึกถึงหน่วยงานภาครัฐ องค์กรสื่อและแกนนำการชุมนุมที่เกี่ยวข้อง

  เมื่อ: วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 22nd, 2021, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ, ข่าวเด่น, บอกเล่าเก้าสิบ

สืบเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในห้วงเวลาที่ผ่านมา มีความรุนแรงเกิดขึ้นในหลายครั้ง เครือข่ายองค์กรสื่อทั้ง 6 องค์กร ประกอบด้วย สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย มีความห่วงใยและขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้สิทธิเสรีภาพและปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ยึดมั่นในหลักสันติวิธี 

ขณะเดียวกันสื่อมวลชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ ขอให้มีความระมัดระวังในการทำหน้าที่  ยึดมั่นในหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ไม่วางตนเป็นคู่ขัดแย้ง หรือเข้ากับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด มุ่งแสวงหาข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน และนำเสนอสู่สาธารณะด้วยความเป็นธรรม ปราศจากอคติ ไม่ก่อให้เกิดการยั่วยุให้สถานการณ์บานปลายจนนำไปสู่ความรุนแรง 

สำหรับสื่อมวลชนที่ได้รับปลอกแขนจากศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม (ศปสช.) พึงตระหนักว่าการสวมปลอกแขนขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นการแสดงความจริงใจและรับผิดชอบต่อการทำหน้าที่ โดยไม่มีอภิสิทธิ์ใดๆ นอกเหนือจากเสรีภาพสื่อมวลชน ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย หากผู้ใดนำปลอกแขนไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง ทางศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม (ศปสช.) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย

22 กุมภาพันธ์ 2564

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 22nd, 2021, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ, ข่าวเด่น, บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
กันยายน 2021
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
สิงหาคม 30, 2021 สิงหาคม 31, 2021 กันยายน 1, 2021 กันยายน 2, 2021 กันยายน 3, 2021 กันยายน 4, 2021 กันยายน 5, 2021
กันยายน 6, 2021 กันยายน 7, 2021 กันยายน 8, 2021 กันยายน 9, 2021 กันยายน 10, 2021 กันยายน 11, 2021 กันยายน 12, 2021
กันยายน 13, 2021 กันยายน 14, 2021 กันยายน 15, 2021 กันยายน 16, 2021 กันยายน 17, 2021 กันยายน 18, 2021 กันยายน 19, 2021
กันยายน 20, 2021 กันยายน 21, 2021 กันยายน 22, 2021 กันยายน 23, 2021 กันยายน 24, 2021 กันยายน 25, 2021 กันยายน 26, 2021
กันยายน 27, 2021 กันยายน 28, 2021 กันยายน 29, 2021 กันยายน 30, 2021 ตุลาคม 1, 2021 ตุลาคม 2, 2021 ตุลาคม 3, 2021