Default thumbnail.Default thumbnail.

ประกาศสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง ข้อเสนอแนะต่อองค์กรสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

  เมื่อ: วันเสาร์, พฤษภาคม 15th, 2021, หมวด highlight, ข่าวเด่น, แถลงการณ์

ประกาศสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2564

เรื่อง ข้อเสนอแนะต่อองค์กรสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศ จนทำให้รัฐบาลต้องกำหนดเป็นวาระแห่งชาติในการเร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสดังกล่าว ให้กับประชาชนเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่มากขึ้นโดยเร็ว และจำกัดการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ซึ่งนอกจากจะมีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของประชาชนแล้ว ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชนโดยรวมอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม จากการระดมฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทั้งในและต่างประเทศ พบว่า เกิดผลข้างเคียง หรืออาการที่ไม่พึงประสงค์ในผู้ที่ได้รับฉีดบางส่วน แต่วงการแพทย์แล สาธารณสุขทั่วโลกต่างมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า การฉีดวัคซีนมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากผลข้างเคียงในการฉีดวัคซีน

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา การนำเสนอข่าวเรื่องวัคซีน โดยเฉพาะผลข้างเคียงต่อผู้รับการฉีดของสื่อมวลชนในประเทศไทย ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่า มีการนำเสนอข่าวในเชิงผลกระทบด้านลบของการฉีดวัคซีนอย่างไม่ครบถ้วนรอบด้าน จนทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด จนนำไปสู่ความหวาดกลัวของประชาชนในการเข้ารับการฉีดวัคซีน ซึ่งอาจทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดส่งผลเสียหายต่อประเทศในระยะยาว

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ โดยคณะกรรมการจริยธรรม ได้นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 มาพิจารณา เพื่อออกข้อเสนอแนะต่อองค์กรสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ดังต่อไปนี้

1. สื่อมวลชนควรต้องนำเสนอข้อเท็จจริงเรื่องผลกระทบของวัคซีนอย่างรอบด้าน ไม่ใส่ความรู้สึกหรือความคิดเห็นลงในข่าว โดยไม่ละเลยการนำเสนอผลกระทบต่อประชาชน แต่ระมัดระวังการนำเสนอข่าวและภาพข่าวที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของข่าว

2. สื่อมวลชนต้องนำเสนอข่าวและภาพข่าวที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนตามข้อเท็จจริง โดยย้ำถึงข้อมูลภาพรวมที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะในเชิงสัดส่วนของผู้ได้รับการฉีดทั้งหมดในประเทศไทย หรือ ต่างประเทศ เพื่อไม่ทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวจนเกินกว่าเหตุ

3. สื่อมวลชนต้องระมัดระวังการพาดหัวข่าวที่เร้าอารมณ์เพื่อเรียกความสนใจ แต่ไม่ตรงกับเนื้อหาข่าวจนทำให้เกิดความเข้าใจผิด แต่ควรใช้ถ้อยคำที่รัดกุม รอบคอบและสะท้อนสาระสำคัญของข่าว

4. สื่อมวลชนต้องนำเสนอข่าว โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดจากข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน โดยเฉพาะการนำเสนอผ่านรูปแบบของอินโฟกราฟิก

5. สื่อมวลชนต้องนำเสนอข่าวและภาพข่าวด้วยความถูกต้องมากกว่าความเร็ว และเมื่อพบความผิดพลาดเกิดขึ้นต้องแก้ไขทันทีในทุกช่องทางที่ได้นำเสนอไปแล้ว

6. สื่อมวลชนพึงนำเสนอข่าว โดยการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนและรอบด้าน แต่ต้องระวังการใช้ภาษาทางการแพทย์ที่เป็นภาษาในเชิงเทคนิคมากเกินไปจนอาจทำให้ประชาชนสับสน โดยต้องนำเสนอข่าวโดยเน้นภาษาที่ง่าย ชัดเจนและไม่คลุมเครือ

นอกจากนี้ ในการนำเสนอข่าวและภาพข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในภาพรวมนั้น สื่อมวลชนยังต้องยึดมั่นในแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต ที่องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดทำขึ้นก่อนหน้านี้อีกด้วย

คณะกรรมการจริยธรรม

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

15 พฤษภาคม 2564

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันเสาร์, พฤษภาคม 15th, 2021, หมวด highlight, ข่าวเด่น, แถลงการณ์
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2021
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 28, 2021 มิถุนายน 29, 2021 มิถุนายน 30, 2021 กรกฎาคม 1, 2021 กรกฎาคม 2, 2021 กรกฎาคม 3, 2021 กรกฎาคม 4, 2021
กรกฎาคม 5, 2021 กรกฎาคม 6, 2021 กรกฎาคม 7, 2021 กรกฎาคม 8, 2021 กรกฎาคม 9, 2021 กรกฎาคม 10, 2021 กรกฎาคม 11, 2021
กรกฎาคม 12, 2021 กรกฎาคม 13, 2021 กรกฎาคม 14, 2021 กรกฎาคม 15, 2021 กรกฎาคม 16, 2021 กรกฎาคม 17, 2021 กรกฎาคม 18, 2021
กรกฎาคม 19, 2021 กรกฎาคม 20, 2021 กรกฎาคม 21, 2021 กรกฎาคม 22, 2021 กรกฎาคม 23, 2021 กรกฎาคม 24, 2021 กรกฎาคม 25, 2021
กรกฎาคม 26, 2021 กรกฎาคม 27, 2021 กรกฎาคม 28, 2021 กรกฎาคม 29, 2021 กรกฎาคม 30, 2021 กรกฎาคม 31, 2021 สิงหาคม 1, 2021