Default thumbnail.Default thumbnail.

แถลงการณ์ร่วม 6 องค์กรวิชาชีพสื่อ เรื่อง ขอให้นายกรัฐมนตรียกเลิกข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 27 ข้อ 11

  เมื่อ: วันพุธ, สิงหาคม 11th, 2021, หมวด highlight, ข่าวเด่น, แถลงการณ์

แถลงการณ์ร่วม 6 องค์กรวิชาชีพสื่อ

เรื่อง ขอให้นายกรัฐมนตรียกเลิกข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 27 ข้อ 11

จากกรณีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ศาลแพ่งได้มีคำสั่งห้ามนายกรัฐมนตรีใช้ข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 29) ซึ่งมีเนื้อหาส่อว่าเป็นการให้อำนาจรัฐปิดกั้นข้อมูลข่าวสารและลิดรอนเสรีภาพในการแสดงความเห็นอย่างร้ายแรง รายละเอียดดังเอกสารข่าวที่ศาลแพ่งเผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว

ต่อมา ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ได้มีการออกประกาศ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 31) โดยมีใจความสำคัญว่า ให้ยกเลิกข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 29 เนื่องจากศาลแพ่งเห็นว่า เจ้าหน้าที่อาจนำมาตรการทางกฎหมายอื่นมาบังคับใช้ได้ จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ประกาศฉบับนี้ต่อไป

6 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ตามรายนามท้ายแถลงการณ์ฉบับนี้ ขอแสดงความชื่นชมในการตัดสินใจยกเลิกประกาศดังกล่าวของนายกรัฐมนตรี แต่เพื่อแสดงความจริงใจว่า รัฐบาลไม่ได้มีเจตนาที่จะลิดรอนเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนและประชาชนนายกรัฐมนตรีต้องยกเลิกข้อความในข้อที่ 11 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) ด้วย เนื่องจากมีเนื้อหาเช่นเดียวกับประกาศฉบับที่ 29 ข้อ 1 ที่ยกเลิกไป อีกทั้งประกาศฉบับที่ 1 ข้อ 6 ลงวันที่ 26 มีนาคม  พ.ศ. 2563 ซึ่งมีการกำหนดขอบเขตการใช้อำนาจที่รัดกุม เฉพาะเจาะจงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ยังมีผลบังคับใช้อยู่

6 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน เชื่อมั่นว่า แม้รัฐบาลจะยกเลิกประกาศข้อกำหนดฉบับที่ 29 รวมทั้งฉบับที่ 27 ข้อ 11 ไปแล้ว สื่อมวลชนทั้งหลายจะยังคงมุ่งมั่นในการนำเสนอข่าวสารตามหลักจริยธรรมสื่อมวลชน โดยการใช้วิจารณญานในการตรวจสอบข่าวสารต่างๆ อย่างครบถ้วนรอบด้านและคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง เพื่อนำพาประเทศไทยออกจากวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้โดยเร็วที่สุด

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย

11 สิงหาคม 2564

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, สิงหาคม 11th, 2021, หมวด highlight, ข่าวเด่น, แถลงการณ์
ปฏิทิน
กันยายน 2021
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
สิงหาคม 30, 2021 สิงหาคม 31, 2021 กันยายน 1, 2021 กันยายน 2, 2021 กันยายน 3, 2021 กันยายน 4, 2021 กันยายน 5, 2021
กันยายน 6, 2021 กันยายน 7, 2021 กันยายน 8, 2021 กันยายน 9, 2021 กันยายน 10, 2021 กันยายน 11, 2021 กันยายน 12, 2021
กันยายน 13, 2021 กันยายน 14, 2021 กันยายน 15, 2021 กันยายน 16, 2021 กันยายน 17, 2021 กันยายน 18, 2021 กันยายน 19, 2021
กันยายน 20, 2021 กันยายน 21, 2021 กันยายน 22, 2021 กันยายน 23, 2021 กันยายน 24, 2021 กันยายน 25, 2021 กันยายน 26, 2021
กันยายน 27, 2021 กันยายน 28, 2021 กันยายน 29, 2021 กันยายน 30, 2021 ตุลาคม 1, 2021 ตุลาคม 2, 2021 ตุลาคม 3, 2021