Default thumbnail.Default thumbnail.

กสทช.กินก็ได้ ทาก็ได้ : ‘จอกอ’

  เมื่อ: วันอังคาร, กันยายน 30th, 2014, หมวด ข่าวเด่น

googlehangout

กสทช.กินก็ได้ทาก็ได้

กสทช.กินก็ได้ ทาก็ได้ : ‘จอกอ’จักร์กฤษ เพิ่มพูล

ไม่เพียงลดกระหน่ำ ซัมเมอร์เซล ทั้งค่าธรรมเนียมทีวีอนาล็อก ลดหย่อนค่าธรรมเนียมกองทุนทีวีดิจิทัล  เลื่อนจ่ายเงินประมูลทีวีดิจิทัล เพื่อแก้ปัญหา “จอดำ” บนดาวเทียม และเคเบิลของช่อง 3 ออริจินัล

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ยังสำแดงเดช ด้วยการรวบรัด ร่างมาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แล้วเชิญให้ผู้แทนองค์กรสื่อด้านวิทยุและโทรทัศน์ไปให้ความเห็น ในทำนองเดียวกับที่เคย “ลักไก่” ประกาศมาตรการควบคุมเนื้อหาตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยไม่มีอำนาจมาแล้ว

เรื่องการใช้อำนาจ ที่ไม่ได้คำนึงถึงภาพใหญ่ของอุตสาหกรรม และผลประโยชน์รัฐ หากแต่เป็นไปเพื่อแก้ปัญหาการเมืองภายใน กสทช. อันสืบเนื่องมาจากปรากฏการณ์ช่อง 3 ออริจินัลนั้น เป็นมหากาพย์ที่ต้องแยกไปพูดกันอีกเรื่องหนึ่ง

แต่วันนี้จะว่าด้วยความพยายามของ กสทช.ที่จะสถาปนาความเป็นองค์กรกำกับจริยธรรม ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทั้งที่มาตรฐานจริยธรรมของคนในองค์กรยังเป็นคำถามของสังคม

ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย ด้านการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ที่สภาพัฒนาการเมือง เสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พ่วงข้อเสนอของผมที่เกี่ยวข้องกับ กสทช. ในฐานะองค์กรสำคัญในการปฏิรูปสื่อ ไปด้วยโดยให้มีการทบทวนเป้าหมายการปฏิรูปสื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ที่มุ่งต่อผลประโยชน์สาธารณะ และให้โอกาสกลุ่มใหม่ๆ ในการเข้าถึงคลื่นความถี่แต่กลับเบี่ยงเบนไป ไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์การปฏิรูปสื่อ ที่มีกสทช.เป็นกลไกสำคัญ

นอกจากนั้นยังต้องทบทวนบทบาทของ กสทช.ในแง่ตัวบุคคลด้วยว่ามีความเป็นอิสระ และมีความเข้าใจภาระหน้าที่สำคัญการเป็นต้นกระแสธารของการปฏิรูปสื่อหรือไม่

กสทช. หลงประเด็นในการใช้อำนาจมากำหนดกรอบการทำงาน และมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กรสื่อ โดยใช้เงื่อนไขกองทุนมาเป็นตัวบีบบังคับให้การรวมตัวขององค์กรวิชาชีพที่ดูแลกำกับเรื่องจริยธรรม ต้องอยู่ภายใต้อำนาจของกลุ่มคนที่ไม่เข้าใจเรื่องจริยธรรมสื่อ พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มาตรา 39 ใช้คำว่า “ส่งเสริม” มิใช่ “กำกับควบคุม” แปลว่ากระบวนการเริ่มต้นในการรวมกลุ่มกันเพื่อดูแลเรื่องจริยธรรม เป็นเรื่องขององค์กรสื่อ มิใช่ กสทช.

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 103 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ คสช.ฉบับที่ 97 บอกว่า ในกรณีที่ปรากฎว่าบุคคลใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ (2) และ (3) พนักงานเจ้าหน้าที่อาจส่งเรื่องให้องค์กรวิชาชีพที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ ความเป็นองค์กรวิชาชีพจึงเป็นหลักการเบื้องต้นที่ต้องพิจารณาก่อน เป็นเรื่องภายในขององค์กรวิชาชีพ ในการกำหนดกรอบจริยธรรมวิชาชีพ ซึ่งสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย องค์กรหลักที่กำกับ ดูแลเรื่องนี้ ก็มีมาตรฐานทางจริยธรรมที่ใช้บังคับมานานแล้ว

ประกาศ คสช.ฉบับที่ 103 แน่นอนว่า จะต้องยกเลิกไป เมื่อตัวแทนสื่อได้เข้าไปทำหน้าที่ในสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) แต่อย่างน้อยนี่ก็เป็นความเข้าใจของ คสช.ที่เห็นว่า บทบาทในการกำกับดูแลสื่อ ควรเป็นขององค์กรสื่อเอง ในขณะเดียวกัน เมื่อเริ่มต้นกระบวนการปฏิรูป กสทช.ก็ควรเป็นเรื่องแรกๆ ที่ต้องพิจารณาและฟังความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพราะหากย้อนไปดูเจตนารมณ์การมีขึ้นของ กสทช.กับความเป็นจริงที่ได้มาแทบจะเป็นตรงกันข้าม

ความเป็นจริงที่ กสทช.ไม่มีเอกภาพในความคิด มีความเข้าใจในภาระหน้าที่ไม่เพียงพอ กรณีช่อง 3 คือตัวอย่างความล้มเหลวอย่างชัดเจนในการปฏิรูปสื่อ ภายใต้ธง กสทช.

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, กันยายน 30th, 2014, หมวด ข่าวเด่น
ปฏิทิน
สิงหาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กรกฎาคม 27, 2020 กรกฎาคม 28, 2020 กรกฎาคม 29, 2020 กรกฎาคม 30, 2020 กรกฎาคม 31, 2020 สิงหาคม 1, 2020 สิงหาคม 2, 2020
สิงหาคม 3, 2020 สิงหาคม 4, 2020 สิงหาคม 5, 2020 สิงหาคม 6, 2020 สิงหาคม 7, 2020 สิงหาคม 8, 2020 สิงหาคม 9, 2020
สิงหาคม 10, 2020 สิงหาคม 11, 2020 สิงหาคม 12, 2020 สิงหาคม 13, 2020 สิงหาคม 14, 2020 สิงหาคม 15, 2020 สิงหาคม 16, 2020
สิงหาคม 17, 2020 สิงหาคม 18, 2020 สิงหาคม 19, 2020 สิงหาคม 20, 2020 สิงหาคม 21, 2020 สิงหาคม 22, 2020 สิงหาคม 23, 2020
สิงหาคม 24, 2020 สิงหาคม 25, 2020 สิงหาคม 26, 2020 สิงหาคม 27, 2020 สิงหาคม 28, 2020 สิงหาคม 29, 2020 สิงหาคม 30, 2020
สิงหาคม 31, 2020 กันยายน 1, 2020 กันยายน 2, 2020 กันยายน 3, 2020 กันยายน 4, 2020 กันยายน 5, 2020 กันยายน 6, 2020