Default thumbnail.Default thumbnail.

คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรภาคเหนือตอนบน เลือก “อุบลนัดดา” นั่งประธานฯ เดินหน้าสร้างความเข้าใจจริยธรรมสื่อ อัพเดทสถานการณ์สื่อสิ่งพิมพ์ในพื้นที่ พร้อมประสานเครือข่ายนักวิชาการสื่อร่วม

  เมื่อ: วันจันทร์, พฤศจิกายน 13th, 2017, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรภาคเหนือตอนบน เลือก “อุบลนัดดา” นั่งประธานฯ เดินหน้าสร้างความเข้าใจจริยธรรมสื่อ อัพเดทสถานการณ์สื่อสิ่งพิมพ์ในพื้นที่ พร้อมประสานเครือข่ายนักวิชาการสื่อร่วม

          เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2560 คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร (Ombudsman) ภาคเหนือตอนบน ได้จัดการประชุมประจำปีครั้งแรก ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์รายวัน จ.เชียงใหม่ โดยมีนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นประธานการประชุม และมีคณะกรรมการประกอบด้วย นางอุบลนัดดา สุภาวรรณ หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์รายวัน จ.เชียงใหม่ นายวิชัย เชษฐบดี หนังสือพิมพ์เชียงรัฐ จ.เชียงราย น.ส.วริษฐา ภักดี หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ จ.ลำปาง   นายสันทัด ศักดิ์สูง หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ จ.เชียงใหม่ รศ.สดศรี เผ่าอินทร์จันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อมวลชน นายวราวุธ หน่อคำ อดีตประธานสภาทนายความภาค 5 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และนายเสด็จ บุนนาค ผู้จัดการโครงการสภาการหนังสือพิมพ์ร่วมประชุม

           นายชวรงค์ กล่าวเปิดการประชุมพร้อมแจ้งความคืบหน้าการร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมเสรีภาพสื่อฯ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชนและสารสนเทศ นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงภาระหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร ระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียน

          จากนั้นได้เข้าสู่ระเบียบวาระการเลือกประธานคณะกรรมการ โดยที่ประชุมมีมติให้ นางอุบลนัดดา สุภาวรรณ เป็นประธานกรรมการฯ โดยมีนายวราวุธ หน่อคำ เป็นรองประธาน และน.ส.วริษฐา ภักดี เป็นเลขานุการฯ

         นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร ภาคเหนือตอนบน โดยมีมติให้เชิญสื่อหนังสือพิมพ์ในแต่ละจังหวัด ทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิก มาร่วมประชุมสัมมนา เพื่อรับทราบความเคลื่อนไหวในเรื่องการกำกับดูแลกันเอง อัพเดทสถานภาพ และสถานการณ์สื่อสิ่งพิมพ์ในปัจจุบัน

          ทั้งนี้จะเชิญนักวิชาการด้านสื่อมวลชน  อาทิ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อชี้แจงความคืบหน้าในการดำเนินการตามแนวทางกำกับดูแลกันเองของสื่อ

 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

13 พฤศจิกายน 2560

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันจันทร์, พฤศจิกายน 13th, 2017, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
ธันวาคม 2018
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
พฤศจิกายน 26, 2018 พฤศจิกายน 27, 2018 พฤศจิกายน 28, 2018 พฤศจิกายน 29, 2018 พฤศจิกายน 30, 2018 ธันวาคม 1, 2018 ธันวาคม 2, 2018
ธันวาคม 3, 2018 ธันวาคม 4, 2018 ธันวาคม 5, 2018 ธันวาคม 6, 2018 ธันวาคม 7, 2018 ธันวาคม 8, 2018 ธันวาคม 9, 2018
ธันวาคม 10, 2018 ธันวาคม 11, 2018 ธันวาคม 12, 2018 ธันวาคม 13, 2018 ธันวาคม 14, 2018 ธันวาคม 15, 2018 ธันวาคม 16, 2018
ธันวาคม 17, 2018 ธันวาคม 18, 2018 ธันวาคม 19, 2018 ธันวาคม 20, 2018 ธันวาคม 21, 2018 ธันวาคม 22, 2018 ธันวาคม 23, 2018
ธันวาคม 24, 2018 ธันวาคม 25, 2018 ธันวาคม 26, 2018 ธันวาคม 27, 2018 ธันวาคม 28, 2018 ธันวาคม 29, 2018 ธันวาคม 30, 2018
ธันวาคม 31, 2018 มกราคม 1, 2019 มกราคม 2, 2019 มกราคม 3, 2019 มกราคม 4, 2019 มกราคม 5, 2019 มกราคม 6, 2019