Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาการหนังสือพิมพ์ฯ เลือกตั้งกรรมการ สมัยที่ 9 แล้ว

  เมื่อ: วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 9th, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ, ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 9 ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการชุดปัจจุบันที่จะหมดวาระในวันที่ 5 มีนาคม 2561 โดยมีนายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 9 ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล
นายสมาน สุดโต นายวรสิทธิ์ ปัจฉิมะศิริ และนายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง เป็นกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ สำหรับผลการเลือกตั้งกันเองโดยองค์กรสมาชิก ปรากฏผลดังนี้

กรรมการ ประเภทที่ 1 คือ เจ้าของ หรือผู้บริหาร หรือผู้ประกอบการ บรรณาธิการ หรือตัวแทนผู้มีอำนาจจากกองบรรณาธิการ จากสมาชิกก่อตั้ง ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง จำนวน 10 คน ได้แก่ 1. นายสวิชย์ บำรุงสุข หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 2. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 3. นายตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์ เครือผู้จัดการ 4. นายชาย ปถะคามินทร์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 5. นายผดุงศักดิ์ ลิ้มเจริญ หนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน
6. นางสาวชุติมณฑน์ ศรีขำ บ้านเมืองออนไลน์ 7. นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ เครือเนชั่น 8. นายบากบั่น บุญเลิศ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ 9. นายชายชาตรี ลิ้มจรูญ หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ จังหวัดเชียงใหม่ และ
10. นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส เครือบางกอกโพสต์

กรรมการ ประเภทที่ 2 คือ เจ้าของ หรือผู้บริหาร หรือผู้ประกอบการ บรรณาธิการ หรือตัวแทนผู้มีอำนาจจากกองบรรณาธิการ จากสมาชิกอื่น ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง จำนวน 4 คน 1. นายภูวสิษฏ์ สุขใส หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส จ.สงขลา 2. นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ จ.เพชรบุรี 3. นายบรรหาร บุญเขต หนังสือพิมพ์เพชรบูรณ์โพสต์ จ.เพชรบูรณ์ และ 4.นางผ่องพรรณ จงยศยิ่ง หนังสือพิมพ์ภาคเหนือรายวัน
จ.เชียงใหม่                

ทั้งนี้ กรรมการประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 จะได้ร่วมกันเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพต่างๆ ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านวิชาการสื่อสารมวลชน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และด้านสิทธิมนุษยชน สาขาละหนึ่งคน และเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีอาวุโสและประสบการณ์สูงด้านหนังสือพิมพ์ ซึ่งไม่สังกัดหนังสือพิมพ์ใดอีกจำนวนสองคน เพื่อให้ได้กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ครบทั้ง 21 คน โดยจะมีการประชุมส่งมอบงานระหว่างกรรมการชุดเก่าและชุดใหม่ในวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561

 

 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

9 กุมภาพันธ์ 2561

 

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 9th, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ, ข่าวเด่น
ปฏิทิน
พฤษภาคม 2018
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
เมษายน 30, 2018 พฤษภาคม 1, 2018 พฤษภาคม 2, 2018 พฤษภาคม 3, 2018 พฤษภาคม 4, 2018 พฤษภาคม 5, 2018 พฤษภาคม 6, 2018
พฤษภาคม 7, 2018 พฤษภาคม 8, 2018 พฤษภาคม 9, 2018 พฤษภาคม 10, 2018 พฤษภาคม 11, 2018 พฤษภาคม 12, 2018 พฤษภาคม 13, 2018
พฤษภาคม 14, 2018 พฤษภาคม 15, 2018 พฤษภาคม 16, 2018 พฤษภาคม 17, 2018 พฤษภาคม 18, 2018 พฤษภาคม 19, 2018 พฤษภาคม 20, 2018
พฤษภาคม 21, 2018 พฤษภาคม 22, 2018 พฤษภาคม 23, 2018 พฤษภาคม 24, 2018 พฤษภาคม 25, 2018 พฤษภาคม 26, 2018 พฤษภาคม 27, 2018
พฤษภาคม 28, 2018 พฤษภาคม 29, 2018 พฤษภาคม 30, 2018 พฤษภาคม 31, 2018 มิถุนายน 1, 2018 มิถุนายน 2, 2018 มิถุนายน 3, 2018