Default thumbnail.Default thumbnail.

สรุปผลงานตลอดวาระ 3 ปี กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ สมัยที่ 8

  เมื่อ: วันอังคาร, มีนาคม 6th, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ สมัยที่ 8 สรุปผลงานตลอดวาระ 3 ปี เน้นปฏิรูปการกำกับดูแลกันเอง จัดตั้งกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร สร้างมาตรการเชิงรุกป้องกันปัญหาการละเมิดจริยธรรมตั้งแต่ต้นทาง

สืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 8 ได้หมดวาระลงเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำรายงานสรุปการทำงานของคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 8 ขึ้น โดยแบ่งเป็นการสรุปงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ชุดต่างๆ

ทั้งนี้ตลอดวาระการทำงานของคณะกรรมการสมัยที่ 8 ถือเป็นการทำหน้าที่ท่ามกลางกระแสข่าวความต้องการเข้าควบคุมสื่อของภาครัฐ โดยการตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ และหนึ่งในประเด็นที่ถูกบรรจุอยู่ก็คือ การปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชน

ดังนั้น โครงการต่างๆ ที่หยิบยกขึ้นมาดำเนินการตลอดวาระ จึงมุ่งเน้นในเรื่องการตอบสนองแนวทางการกำกับดูแลกันเอง โดยผลงานที่เห็นเป็นรูปธรรมที่สุดคือ การจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร หรือ มีเดีย ออมบุดส์แมน (Media Ombudsman) โดยองค์กรสมาชิกส่วนกลางที่เป็นสื่อระดับชาติ ก็จะจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรของตัวเอง  ส่วนองค์กรสมาชิกระดับภูมิภาค ที่ไม่สามารถจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรของตัวเองได้ ก็จะจัดตั้งในระดับภูมิภาค เพื่อเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องการกำกับดูแลกันเองด้านจริยธรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเกิดการรวมกลุ่มกันดูแลสื่อในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการสร้างมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาการละเมิดจริยธรรมตั้งแต่ต้นทาง

สำหรับโครงสร้างของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร จะต้องมีบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมเป็นกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรสมาชิกในระดับภูมิภาค ครบแล้วทั้ง 6 ภูมิภาค คือภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ส่วนการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรในสังกัดองค์กรสมาชิก ได้จัดตั้งแล้ว 7 องค์กร คือ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, เครือเนชั่น, ฐานเศรษฐกิจ, โคราชคนอีสาน จ.นครราชสีมา และภาคใต้โฟกัส จ.สงขลา

นอกจากนี้ คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ สมัยที่ 8 ยังเดินหน้าสร้างความสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการกำกับดูแลกันเองขององค์กรสื่อในประเทศภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลก ผ่านกิจกรรมการสัมมนาในวาระครบรอบ 20 ปีของการก่อตั้งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

ส่วนงานด้านวิชาการและการส่งเสริมจริยธรรม และคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ ในคณะกรรมการจริยธรรม ก็ได้มีการจัดกิจกรรมระดมความเห็นเพื่อหาแนวทางในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ตกเป็นข่าวร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในหลายพื้นที่ และกิจกรรมการจับจ้องส่องจริยธรรมของหนังสือพิมพ์ในสังกัดสมาชิก ที่ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสถาบันการศึกษาต่างๆ

การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับต่างๆ ของสภาการหนังสือพิมพ์ และแนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติที่ประกาศใช้มาเป็นเวลานานให้ทันสมัยขึ้น รวมถึงการประกาศใช้แนวปฏิบัติใหม่ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ในสังกัดสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2559

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, มีนาคม 6th, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2018
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 25, 2018 มิถุนายน 26, 2018 มิถุนายน 27, 2018 มิถุนายน 28, 2018 มิถุนายน 29, 2018 มิถุนายน 30, 2018 กรกฎาคม 1, 2018
กรกฎาคม 2, 2018 กรกฎาคม 3, 2018 กรกฎาคม 4, 2018 กรกฎาคม 5, 2018 กรกฎาคม 6, 2018 กรกฎาคม 7, 2018 กรกฎาคม 8, 2018
กรกฎาคม 9, 2018 กรกฎาคม 10, 2018 กรกฎาคม 11, 2018 กรกฎาคม 12, 2018 กรกฎาคม 13, 2018 กรกฎาคม 14, 2018 กรกฎาคม 15, 2018
กรกฎาคม 16, 2018 กรกฎาคม 17, 2018 กรกฎาคม 18, 2018 กรกฎาคม 19, 2018 กรกฎาคม 20, 2018 กรกฎาคม 21, 2018 กรกฎาคม 22, 2018
กรกฎาคม 23, 2018 กรกฎาคม 24, 2018 กรกฎาคม 25, 2018 กรกฎาคม 26, 2018 กรกฎาคม 27, 2018 กรกฎาคม 28, 2018 กรกฎาคม 29, 2018
กรกฎาคม 30, 2018 กรกฎาคม 31, 2018 สิงหาคม 1, 2018 สิงหาคม 2, 2018 สิงหาคม 3, 2018 สิงหาคม 4, 2018 สิงหาคม 5, 2018