Default thumbnail.Default thumbnail.

“โพสต์ทูเดย์”คว้ารางวัลบทบรรณาธิการดีเด่นหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง ปี ๒๕๕๙

  เมื่อ: วันพุธ, กรกฎาคม 5th, 2017, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

           บทบรรณาธิการ

“โพสต์ทูเดย์”คว้ารางวัลบทบรรณาธิการดีเด่นหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง ปี ๒๕๕๙ ขณะที่ “ภาคเหนือรายวัน” ดีเด่นหนังสือพิมพ์สมาชิกส่วนภูมิภาค และ “กำแพงแดง” รับรางวัลดีเด่นหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติสำหรับนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุทันทา ขณะที่ปีนี้ได้คัดเลือกบทบรรณาธิการที่เกี่ยวกับในหลวง รัชกาลที่ ๙ ของเรา เป็นบทบรรณาธิการเกียรติคุณ ได้แก่ “พระราชดำรัสต่อสื่อมวลชน” จากหนังสือพิมพ์มหาวิยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยถึงการจัดประกวดบทบรรณาธิการ (บทนำ)ดีเด่น ครั้งที่ ๗ประจำปี ๒๕๕๙ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปีสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติโดยปีนี้มีหนังสือพิมพ์ส่งครบทั้ง ๓ ประเภท ๒๘ ฉบับจำนวน ๗๘ บทบรรณาธิการ จากหนังสือพิมพ์สมาชิกส่วนกลาง๖ ฉบับจำนวน ๒๙ บทหนังสือพิมพ์สมาชิกส่วนภูมิภาค ๑๐ ฉบับจำนวน ๓๐ บทและหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัตินักศึกษามหาวิทยาลัย ๑๒ สถาบัน จำนวน ๑๙ บท

โดยผลการตัดสินมีดังนี้ บทบรรณาธิการดีเด่น ประเภทหนังสือพิมพ์ส่วนกลางได้แก่  บทบรรณาธิการ เรื่องใครๆก็ไม่ควรทำนสพ.โพสต์ทูเดย์ฉบับวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ รางวัลชมเชย ได้แก่ บทบรรณาธิการเรื่องมองความขัดแย้งระหว่างรัฐกับภาคพลเมืองหนังสือพิมพ์สยามรัฐฉบับวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ และบทบรรณาธิการเรื่อง ใครจะรื้อระบบอุปถัมภ์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคดีเด่นได้แก่ บทบรรณาธิการเรื่องลูกต่างด้าวอนาคตมืดหนังสือพิมพ์ภาคเหนือรายวันจ.เชียงใหม่ ฉบับวันที่ ๑-๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ รางวัลชมเชย ได้แก่บทบรรณาธิการเรื่อง ให้ความสำคัญกับเด็กมากว่าวันเด็กวันเดียวหนังสือพิมพ์โคราชคนอีสาน จ.นครราชสีมาฉบับวันที่ ๖-๑๐ มกราคม ๒๕๕๙ และ บทบรรณาธิการเรื่อง สร้างสรรค์หรือสร้างปัญหาหนังสือพิมพ์เสียงสาลิกาจ.นครนายกฉบับวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

ส่วนบทบรรณาธิการดีเด่น หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติมหาวิทยาลัย ได้แก่บทบรรณาธิการเรื่อง “การศึกษา” ทันสมัยแต่คนไม่พัฒนา “ตนเอง”หนังสือพิมพ์กำแพงแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉบับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ และบทบรรณาธิการชมเชยได้แก่  บทบรรณาธิการเรื่อง แทนคุณหรือทดบาป นสพ.หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ฉบับวันที่ ๒๕-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ และ บทบรรณาธิการเรื่อง เด็กคือ “ต้นกล้า” ของสังคม หนังสือพิมพ์รังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต  ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙

การมอบรางวัลบทบรรณาธิการดีเด่น จัดขึ้นในโอกาสฉลองครบรอบ ๒๐ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์กรุงเทพ โดยรางวัลบทบรรณาธิการเด่นส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับโล่เกียรติคุณจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท จากกองทุนส่งเสริมจรรยาบรรนักหนังสือพิมพ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ส่วนหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติฯ จะได้รับโล่ฯและเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท ส่วนรางวัลชมเชยจะได้รับโล่เกียรติคุณฯ

ในโอกาสนี้คณะกรรมการตัดสินได้มีมติเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๙ และในโอกาสครบรอบ ๒๐ปี การสถาปนาสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จึงได้คัดเลือกบทบรรณาธิการที่เกี่ยวกับในหลวง รัชกาลที่ ๙ ได้แก่       “พระราชดำรัสต่อสื่อมวลชน” จาก หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับวันที่ ๑๙-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นบทบรรณาธิการเกียรติคุณอีกด้วย

 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, กรกฎาคม 5th, 2017, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
มิถุนายน 2018
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
พฤษภาคม 28, 2018 พฤษภาคม 29, 2018 พฤษภาคม 30, 2018 พฤษภาคม 31, 2018 มิถุนายน 1, 2018 มิถุนายน 2, 2018 มิถุนายน 3, 2018
มิถุนายน 4, 2018 มิถุนายน 5, 2018 มิถุนายน 6, 2018 มิถุนายน 7, 2018 มิถุนายน 8, 2018 มิถุนายน 9, 2018 มิถุนายน 10, 2018
มิถุนายน 11, 2018 มิถุนายน 12, 2018 มิถุนายน 13, 2018 มิถุนายน 14, 2018 มิถุนายน 15, 2018 มิถุนายน 16, 2018 มิถุนายน 17, 2018
มิถุนายน 18, 2018 มิถุนายน 19, 2018 มิถุนายน 20, 2018 มิถุนายน 21, 2018 มิถุนายน 22, 2018 มิถุนายน 23, 2018 มิถุนายน 24, 2018
มิถุนายน 25, 2018 มิถุนายน 26, 2018 มิถุนายน 27, 2018 มิถุนายน 28, 2018 มิถุนายน 29, 2018 มิถุนายน 30, 2018 กรกฎาคม 1, 2018