Default thumbnail.Default thumbnail.

Ombudsman ไทยรัฐเตือนคอลัมนิสต์เข้าข่ายเหยียดเพศ

  เมื่อ: วันจันทร์, สิงหาคม 7th, 2017, หมวด highlight, ข่าวเด่น

S__8003675

คณะกรรมการ Ombudsman “ไทยรัฐ” เตือนผู้เขียนคอลัมน์ “คนดังอะราวนด์เดอะเวิลด์” ในหัวเรื่อง “กินเด็กจนได้ดี!! ขึ้นแท่นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง” หลังยอมรับไม่มีเจตนาดูหมิ่นเหยียดหยามภรรยาประธานาธิบดีฝรั่งเศส และกระทำไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

 ตามที่คณะกรรมการจริยธรรม สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงประธานคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และองค์กรสื่อในเครือไทยรัฐ ร้องเรียนกรณีคอลัมน์ “คนดังอะราวนด์เดอะเวิลด์” โดยผู้ใช้นามปากกาว่า “มิสแซฟไฟร์” ในหัวเรื่อง “กินเด็กจนได้ดี!! ขึ้นแท่นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง” เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งได้กล่าวถึงภรรยาของประธานาธิบดีคนใหม่ของฝรั่งเศส ด้วยถ้อยคำที่ไม่สุภาพและไม่เหมาะสม หมิ่นเหม่ต่อการละเมิดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๘ ความว่า “หนังสือพิมพ์พึงหลีกเลี่ยงการใช้คำที่ไม่สุภาพ หรือภาษาที่สื่อความหมายเชิงเหยียดหยาม หรืออยู่ในข่ายประทุษวาจา หรือแสดงนัยเชิงลบ”

คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและองค์กรสื่อในเครือไทยรัฐ ได้รับเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยเชิญผู้เขียนคอลัมน์ดังกล่าวมาชี้แจงเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งผู้เขียนยอมรับว่า ภาษาที่ใช้มีความรุนแรงเกินไปและเป็นการใช้คำที่ไม่เหมาะสมจริงตามที่มีการร้องเรียน โดยเขียนไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์และไม่มีเจตนาดูหมิ่นเหยียดหยามภรรยาประธานาธิบดีฝรั่งเศส พร้อมทั้งยืนยันว่า จะใช้ความระมัดระวังมากขึ้น

คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและองค์กรสื่อในเครือไทยรัฐ ได้พิจารณาคำชี้แจงดังกล่าวแล้วเห็นว่า ผู้เขียนคอลัมน์ที่ถูกร้องเรียน ได้กระทำการละเมิดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๘ จริง แต่ผู้เขียนไม่มีเจตนาที่จะดูหมิ่นเหยียดหยามภรรยาประธานาธิบดีฝรั่งเศสและกระทำไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

คณะกรรมการจึงมีมติให้ส่งคำวินิจฉัยไปยังบรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ในฐานะผู้บังคับบัญชาเพื่อตักเตือนผู้เขียนมิให้ละเมิดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติอีก

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจริยธรรม สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้รับทราบคำวินิจฉัยแล้ว และมีมติเห็นชอบตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและองค์กรสื่อในเครือไทยรัฐ พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติทราบแล้ว

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันจันทร์, สิงหาคม 7th, 2017, หมวด highlight, ข่าวเด่น
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2018
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 25, 2018 มิถุนายน 26, 2018 มิถุนายน 27, 2018 มิถุนายน 28, 2018 มิถุนายน 29, 2018 มิถุนายน 30, 2018 กรกฎาคม 1, 2018
กรกฎาคม 2, 2018 กรกฎาคม 3, 2018 กรกฎาคม 4, 2018 กรกฎาคม 5, 2018 กรกฎาคม 6, 2018 กรกฎาคม 7, 2018 กรกฎาคม 8, 2018
กรกฎาคม 9, 2018 กรกฎาคม 10, 2018 กรกฎาคม 11, 2018 กรกฎาคม 12, 2018 กรกฎาคม 13, 2018 กรกฎาคม 14, 2018 กรกฎาคม 15, 2018
กรกฎาคม 16, 2018 กรกฎาคม 17, 2018 กรกฎาคม 18, 2018 กรกฎาคม 19, 2018 กรกฎาคม 20, 2018 กรกฎาคม 21, 2018 กรกฎาคม 22, 2018
กรกฎาคม 23, 2018 กรกฎาคม 24, 2018 กรกฎาคม 25, 2018 กรกฎาคม 26, 2018 กรกฎาคม 27, 2018 กรกฎาคม 28, 2018 กรกฎาคม 29, 2018
กรกฎาคม 30, 2018 กรกฎาคม 31, 2018 สิงหาคม 1, 2018 สิงหาคม 2, 2018 สิงหาคม 3, 2018 สิงหาคม 4, 2018 สิงหาคม 5, 2018