Default thumbnail.Default thumbnail.

Ombudsman เหนือตอนล่าง เลือก “สุรินทร์ ชัยวีระไทย” เป็นประธาน

  เมื่อ: วันจันทร์, กันยายน 25th, 2017, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2560 คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร ภาคเหนือตอนล่าง (Ombudsman) ได้จัดการประชุมประจำปี ที่โรงแรมไพลิน จ.พิษณุโลก โดยมี นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นประธานในที่ประชุม ส่วนคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายวิวรรธน์ แพ่งสุภา จาก นสพ.ข่าวนคร จ.นครสวรรค์ นายอาทิตย์ แสงสว่าง จาก นสพ.พิทักษ์ไทย จ.พิษณุโลก นายสุรินทร์ ชัยวีระไทย จาก นสพ.ประชามติ จ.พิษณุโลก ผศ.ดร.พูนสุข ภระมรทัต ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนักวิชาการสื่อสารมวลชน จาก ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก นายผาติ หอกิตติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย อดีตกรรมการบริหารสภาทนายความภาค และนายรุ่งเรือง กัลยวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุ้มครองผู้บริโภค กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จ.พิจิตร

นายชวรงค์ กล่าวเปิดการประชุมพร้อมชี้แจงภาระหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร ระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียน

จากนั้นได้เข้าสู่ระเบียบวาระการเลือกประธานคณะกรรมการ โดยที่ประชุมมีมติให้ นายสุรินทร์ ชัยวีระไทย เป็นประธานกรรมการฯ โดยมีนายผาติ หอกิตติกุล เป็นรองประธาน และผศ.ดร.พูนสุข เป็นเลขานุการฯ

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันจันทร์, กันยายน 25th, 2017, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
มิถุนายน 2018
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
พฤษภาคม 28, 2018 พฤษภาคม 29, 2018 พฤษภาคม 30, 2018 พฤษภาคม 31, 2018 มิถุนายน 1, 2018 มิถุนายน 2, 2018 มิถุนายน 3, 2018
มิถุนายน 4, 2018 มิถุนายน 5, 2018 มิถุนายน 6, 2018 มิถุนายน 7, 2018 มิถุนายน 8, 2018 มิถุนายน 9, 2018 มิถุนายน 10, 2018
มิถุนายน 11, 2018 มิถุนายน 12, 2018 มิถุนายน 13, 2018 มิถุนายน 14, 2018 มิถุนายน 15, 2018 มิถุนายน 16, 2018 มิถุนายน 17, 2018
มิถุนายน 18, 2018 มิถุนายน 19, 2018 มิถุนายน 20, 2018 มิถุนายน 21, 2018 มิถุนายน 22, 2018 มิถุนายน 23, 2018 มิถุนายน 24, 2018
มิถุนายน 25, 2018 มิถุนายน 26, 2018 มิถุนายน 27, 2018 มิถุนายน 28, 2018 มิถุนายน 29, 2018 มิถุนายน 30, 2018 กรกฎาคม 1, 2018